Tjänster - 432080-2019

13/09/2019    S177    Tjänster - Meddelande om tilldelning - Selektivt förfarande 

Danmark-Taastrup: Öppenvård

2019/S 177-432080

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Høje-Taastrup Kommune
Nationellt registreringsnummer: 19501817
Postadress: Bygaden 2
Ort: Taastrup
Nuts-kod: DK012
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Jan Hansen
E-post: janha@htk.dk
Telefon: +45 43591000

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.htk.dk

Upphandlarprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330953

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Udbud af misbrugsbehandling

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
85112200
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Høje-Taastrup Kommune udbyder en rammeaftale om misbrugsbehandling for Social- og Handicapcenter. Frist for interessetilkendegivelse er 19.8.2019. Formålet med misbrugsbehandlingen er at bringe borgeren ud af sit misbrug.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Intensiv dagbehandling

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
85112200
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK012
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Høje-Taastrup Kommune

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Høje-Taastrup Kommune udbyder en rammeaftale om misbrugsbehandling for Social- og Handicapcenter. Frist for interessetilkendegivelse er 19.8.2019. Formålet med misbrugsbehandlingen er at bringe borgeren ud af sit misbrug.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Høje-Taastrup Kommune ønsker, at borgerne møder typisk mandag til fredag, 5-8 timer dagligt. I dagbehandling støttes borgerens individuelle mål med en kombination af aktiviteter, opgaver, individuelle samtaler og gruppesamtaler. I forbindelse med den intensive dagbehandling skal der kunne tilbydes substitutionsbehandling og psykiatrisk bistand og erklæringer.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Ambulant dagbehandling

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
85112200
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK012
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Høje-Taastrup Kommune

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Høje-Taastrup Kommune udbyder en rammeaftale om stofmisbrugsbehandling for Social- og Handicapcenter. Frist for interessetilkendegivelse er 19.8.2019.

Formålet med stofmisbrugsbehandlingen er at, i samarbejde med borgeren, sikre at borgeren komme ud af sit misbrug.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Høje-Taastrup Kommune ønsker, at ydelsen leveres 1 – 2 gange ugentligt og tilpasses den enkelte borgers situation og behov. Centrale elementer i den ambulante behandling er rådgivning, individuelle samtaleforløb og eventuel gruppebehandling.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal
IV.1.10)Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11)Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 143-353283
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande
Den upphandlande myndigheten kommer inte att tilldela några ytterligare kontrakt utifrån ovanstående förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Udbud af misbrugsbehandling

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Kommunen har desværre kunne konstatere efter prækvalifikationsbeslutningen, at 4 ud af i alt 6 virksomheder der har tilkendegivet interesse, ikke er konditionelle.

Dermed er vi i den situation, at der kun er 2 leverandører tilbage, som ønsker at byde på hver deres delaftale.

Kommunen vurderer ikke, at dette skaber den nødvendige og ønskede konkurrencesituation. Kommunen har derfor besluttet, at annullere den igangværende udbudsproces.

Kommune har evalueret på de udvælgelseskriterier der blev stillet i annoncen, og kan konstatere, at kriterierne bør ændres, for at skabe den fornødne konkurrence.

Samtidigt ønsker kommunen stadig, at det er leverandører med en vis erfaring der udvælges til at byde på opgaven, og som minimum er godkendt af Socialtilsynet til at udføre stofmisbrugsbehandling.

Opgaven bliver således genudbudt.

Vi forventer at gen-annoncere udbuddet mandag d. 16.9.2019, eller hurtigst muligt derefter.

Vær opmærksom på at få stillet alle spørgsmål i udbudsperioden.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadress: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadress: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/09/2019