Palvelut - 432370-2019

Ogranskad maskinöversättning

13/09/2019    S177

Finland-Åbo: Kollektivtrafik på väg

2019/S 177-432370

Koncessionsmeddelande

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/23/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Varsinais-Suomen ELY-keskus
2296962-1
PL636
Turku
20101
Finland
Kontaktperson: Markus Kivelä
Telefon: +358 503963107
E-post: markus.kivela@ely-keskus.fi
Nuts-kod: FI1C1

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Ansökningar eller, där det är tillämpligt, anbud ska skickas elektroniskt via: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=250075&tpk=6754cb7d-c826-4b88-a2b5-23a908b1ad42
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Transportabla tjänster för kollektiv persontrafik 2019/5, Egentliga Finland ELY, Paor Olkiluoto, Finland

Referensnummer: VARELY/3836/2019
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
60112000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Allmänna transporttjänster inom ramen för koncessionstilldelningen i distriktet Southwest Finland Centre for Economic Development, Transport and the Environment.

Vid tillämpningen av denna anbudsinfordran avser ett skräddarsytt koncessionskontrakt en koncession enligt tjänsteavtalet (1370/2007) och lagen om transporttjänster (320/2017), som ska upprättas i syfte att hantera en abonnents planerade bulktransporttjänster. Åtkomstinnehållet definieras i det bifogade ”Allmänna villkor för Receptbaserade medgivande” som bifogas detta dokument.

De tjänster som omfattas av detta avtal beviljas exklusiva rättigheter enligt förordningen om tjänstekontrakt, i utbyte mot ett separat administrativt beslut, som motprestation för fullgörande av allmän trafikplikt. Exklusivitet beviljas med beaktande av befintlig kollektivtrafik, delvis av anslutningsklyftan. Kraven på flaggnings- och betalningssystem samt de krav på driftskompatibilitet som föreskrivs i Transport Services Act (320/2017, del III, kapitel 2, punkt 3) beskrivs närmare i anbudsinfordran och dess bilagor.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Koncessionen är uppdelad i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FI196
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Kollektivtrafik mellan Por-Olkiluoto.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Koncessionen tilldelats utifrån nedan angivna kriterier:
  • Kriterier: Vähimmäisvaatimukset
  • Kriterier: Halvin hinta
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 904 000.00 EUR
II.2.7)Koncessionens varaktighet
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2022
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avtalet innehåller 1 + 1 alternativa år. I enlighet med upphandlingslagen beräknas kontraktets värde på grundval av det mest tänkbara kontraktsvärdet (inklusive optioner). Om kontraktet är längre än 4 år ska det maximala uppskattade värdet av kontraktet dock beräknas för en period på högst 4 år.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Förteckning över och kort beskrivning av villkor, angivande av den information och dokumentation som krävs:

De urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade koncessioner
III.2)Villkor för koncessionen
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för utförande av koncessionen:
III.2.3)Information om personal som ska utföra koncessionen
Skyldighet att uppge namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska utföra koncessionen

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Tidsfrist för inlämning av ansökningar eller mottagande av anbud
Datum: 18/10/2019
Lokal tid: 13:00
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Finska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Detta är ett öppet anbudsförfarande i enlighet med lagen om transporttjänster (320/2017).

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefon: +358 295643300
E-post: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadress: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/09/2019