Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Строителство - 432550-2019

16/09/2019    S178

България-Пловдив: Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

2019/S 178-432550

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Марица
Национален регистрационен номер: 000472182
Пощенски адрес: бул. „Марица“ № 57А
Град: Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив
Пощенски код: 4003
Държава: България
Лице за контакт: за въпроси по условията на процедурата и подготовка на офертите — Илияна Илиева
Електронна поща: obstina@maritsa.org
Телефон: +359 32907800
Факс: +359 32951934
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://maritsa.bg/
Адрес на профила на купувача: https://maritsa.bg/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b8/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://maritsa.bg/profil/открита-процедура-за-възлагане-на-общ-17/
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в част от населените места на община „Марица“

II.1.2)Основен CPV код
45233252 Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Ремонт на улица в село Рогош — улица „Васил Левски“.

Категория на строежа: IV категория.

Дължините и площите на улицата са следните:

— улица „В. Левски“ — 936,968 м, 6 678,8 м2.

Ремонт на улици в село Труд — улица „Н. Петков“ и улица „Янтра“.

Категория на строежа: IV категория.

Дължините и площите на улиците са следните:

— улица „Н. Петков“ — 739,345 м, 5 515,4 м2,

— улица „Янтра“ — 662,645 м, 6 328,5 м2.

Забележка: Към настоящия документ е приложена техническа спецификация.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 091 657.18 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45233252 Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, ще се извършват на територията на община „Марица“.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Ремонт на улица в село Рогош — улица „Васил Левски“.

Категория на строежа: IV категория.

Дължините и площите на улицата са следните:

— улица „В. Левски“ — 936,968 м, 6 678,8 м2.

Ремонт на улици в село Труд — улица „Н. Петков“ и улица „Янтра“.

Категория на строежа: IV категория.

Дължините и площите на улиците са следните:

— улица „Н. Петков“ — 739,345 м, 5 515,4 м2,

— улица „Янтра“ — 662,645 м, 6 328,5 м2.

Забележка: Към настоящия документ е приложена техническа спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: П1 — техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп) / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 091 657.18 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Договор № BG06RDNP001-7.001-0005-C01 от 20.05.2019 г.: „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в част от населените места на община Марица"

II.2.14)Допълнителна информация

В случай че ценовото предложение на участник в процедурата е на стойност, по-висока от обявената прогнозна стойност на поръчката, офертата на участника ще бъде отстранена от участие на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти втора група, четвърта категория съгласно Наредба № 1 от 30.7.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137 от ЗУТ.

Съгласно чл. 60 от ЗОП чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Важно: Обстоятелството се удостоверява с посочване в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“ на данните за вписването в ЦПРС, посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, а за чуждестранни лица — съответен еквивалентен документ или декларация, или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.

Доказване:

При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи документ за вписване в ЦПРС, валиден към датата на сключване на договора.

Посочват се критериите за подбор, избрани от възложителя, минималните нива, посочване на документите, с които ще се доказва изпълнението им, съгласно указанията и подробни мотиви за определянето им.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Удостоверяване:

При подаване на офертата участникът попълва в еЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ данни за неговия „годишен общ оборот“ за последните 3 финансови години в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, съгласно годишните му финансови отчети.

Доказване:

При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи заверени копия на годишните финансови отчети за последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, или техните съставни части, когато публикуването им се изисква, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

2. Важно: За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел, Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 5 за наличие на валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ при лимит на отговорността съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ (за чуждестранните лица). Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (обектите, предмет на поръчката, са втора група, четвърта категория строежи).

Доказване:

При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен документ (за чуждестранните лица) съобразно декларираното в ЕЕДОП, а в случай че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора — и заверено копие на новата застрахователна полица.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Изискване за реализиран минимален общ оборот:

Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти.

Забележка: Съгласно § 2, т. 66 от ДР на ЗОП „годишен общ оборот“ е сумата от нетните приходи от продажби по смисъла на Закона за счетоводството.

Минимално ниво:

Участниците в обществената поръчка трябва за последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността да са реализирали минимален общ оборот в размер на 1 000 000,00 BGN (един милион лева), изчислен на база годишните обороти.

2. Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за риска „професионална отговорност на проектанта и строителя“ съгласно чл. 171 от ЗУТ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектите, предмет на поръчката, са втора група, четвърта категория строежи).

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1.Важно: За удостоверяване на поставеното изискване участниците представят списък на строителството за последните 5 години, считано от датата на подаване на оферта, което е идентично или сходно с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите (попълва се съответната част от ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1а).

Доказване:

При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи документи, удостоверяващи изпълненото строителство съобразно декларираното в ЕЕДОП, което е идентично или сходно с предмета и обема на обществената поръчка, и които документи съдържат информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2. Удостоверяване:

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне в ЕЕДОП в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“, т. 2 и 6) от ЕЕДОП (посочва се професионалната компетентност на лицата в това число: трите имена и позиция; образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение); професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); професионален опит/опит (месторабота, период, длъжност, основни функции).

Доказване:

При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата, удостоверяващ декларираната информация за персонала в ЕЕДОП.

3. Удостоверяване:

При подаване на офертата съответствие с изискването се декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът предоставя информация дали съответните документи са на разположение в електронен формат — посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация, и точно позоваване на документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност.

Доказване:

При сключване на договора възложителят изисква заверени копия на сертификати за управление на качеството и за опазване на околната среда.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил най-малко 1 (едно) строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Забележка: За „предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира строителство по изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или еквивалентна дейност на път/пътища и/или улица/улици с дължина 2 300,00 л.м.

2. Участникът следва да разполага минимум със следния технически персонал за изпълнение на поръчката:

а) технически ръководител: квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“ или със средно образование с 4-годишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ и/или „Техника“ или еквивалентно по реда на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ, с професионален опит по специалността мин. 2 год.;

б) специалист „Контрол на качеството“: лице, притежаващо удостоверение/сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно, с доказан опит като специалист контрол на качеството мин. 1 год.

в) специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“ — завършен курс на обучение за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентен, със специфичен професионален опит длъжностно лице по здраве и безопасност — минимум 1 год.

Участникът трябва да предложи различни лица за всяка една длъжност от екипа за изпълнение.

3. Участникът следва да прилага следните системи:

— система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен, с обхват на сертификация строителство, и

— система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 14001:2004/2015 или еквивалентен, с обхват на сертификация строителство.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гар-я за изпълнение (ГИ) съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП се определя в размер на 3 % (три на сто) от ст-тта на договора за общ. поръчка без ДДС. По отношение ГИ се прилага чл. 111 от ЗОП и усл-ята в документацията за участ-е. ГИ се представя в една от следните форми по избор на изпълнителя:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранция във форма по т. 1 се внася по следната банкова сметка на възложителя: IBAN: BG45SOMB91303359938800; BIC: SOMBBGSF, „Общинска банка“ АД, банковата гаранция на ГИ — да е оригинал, издадена от българска или чуждестр. банка със срок на вал. най-малко 30 дни след подписване на протокол — приложение № 16 от Наредба № 3/2003, а застраховката на ГИ — в оригинал, сключена със застраховател, отговарящ на чл. 12, ал. 1 от Код. за застрах., с гореизбр. срок на валиндн. Изпъл. представ. обезпечение съгласно чл. 111 от ЗОП за стойността на авансовото плащане.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16/10/2019
Местно време: 16:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 13/04/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/10/2019
Местно време: 09:00
Място:

град Пловдив, бул. „Марица“ № 57А — етаж 2 — заседателна зала

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Съгласно чл. 54, ал. 2 и чл. 57, ал. 3 от ППЗОП получените оферти и ценовите предложения към тях се отварят на публични заседания, на които могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Отстранява се участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 при усл.-ята на ал. 3 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП за отстраняване, може да представи доказателства съгл. чл. 56 от ЗОП и чл. 45 от ППЗОП, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

1.1. Отстраняват се участници в процедурата и:

— при наличие на основания по чл. 107 от ЗОП,

— в нарушение на чл. 101, ал. 8—11 от ЗОП. Отсъствието на обст-ва по чл. 101, ал. 9—11 ЗОП се декларира в част III, раздeл „Г“ от ЕЕДОП,

— за които съгласно §14, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, за него или негов подизпълнител (съдружник в обединение) са налице обст-ва по см. на чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от този закон — декларира се в част III, раздeл „Г“ от ЕЕДОП,

— за които са налице обст-ва по чл. 69 от ЗПКОНПИ - декларира се в част III, раздeл „Г“ от ЕЕДОП.

С/сно ЗОП, ДВ, бр. 17 от 26.2.2019 г. нац. осн-я за отстраняване са и:

— осъждания за престъпления по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252 и чл. 254а—255а и чл. 256—260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП),

— нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ и нарушения по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП).

1.2. Липсата на обст-ва по нац. основания за отстраняване се декларират в eЕЕДОП в полето „Прилагат ли се спец. нац. осн-я за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност.

2. Съгласно чл. 67, ал. 1 и следв. от ЗОП при подаване на оферта участникът (подизпълнител и член на обед-е) декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез попълване и представянe на ЕЕДОП само в електронен вид (с/но §29, т. 5, б. „а“ от ПЗР на ЗОП). Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани в хода на процедурата допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Преди сключването на договор за общ. поръчка участникът, определен за изпълнител, представя актуални документи с/но чл. 67, ал. 6 от ЗОП при условията на чл. 58, ал. 6 от ЗОП. Документите се представят за подизпълнителите и третите лица, ако има такива, като и за тях не следва да са налице основанията за отстраняване от процедурата. Представено доказателство за технически и професионални способности може да не бъде прието в случай по чл. 64, ал. 2 от ЗОП.

3. От участниците се изисква да декларират, че офертите им са изготвени при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд в Р. БЪЛГАРИЯ. Инф-я за тези задължения, които са в сила в Р БЪЛГАРИЯ и приложими към услугата, предмет на настоящата поръчка, може да се набави от:

I. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

1. Национална агенция по приходите: www.nap.bg/; и

2. НОИ: http://www.noi.bg/;

II. Относно задълженията по опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22

Телефон +359 29406331

Сайт: www.moew.government.bg/

III. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

гр. София, ул. „Триадица“ № 2

Телефон +359 28119443

Сайт: www.mlsp.government.bg;

ИА „Главна инспекция по труда“: www.gli.government.bg/

Агенция по заетостта: www.az.government.bg.

За неуредените в настоящото обявление въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП, ППЗОП, документацията за обществената поръчка, и действащото законодателство.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/09/2019