Tjänster - 433588-2022

09/08/2022    S152

Belgien-Bryssel: Tillhandahållande av tjänster för rengöring och underhåll av IT-material tillhörande generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd

2022/S 152-433588

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens råd, Rådets generalsekretariat
Postadress: Rue de la Loi 175
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/
Upphandlarprofil: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11843
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11843
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av tjänster för rengöring och underhåll av IT-material tillhörande generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd

Referensnummer: UCA 22/013
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90919100 Rengöring av kontorsutrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med anbudsinfordran är att ingå ett ramavtal för tjänster avseende specialrengöring av IT-material tillhörande generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90919100 Rengöring av kontorsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE Belgique / België
Nuts-kod: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Nuts-kod: BE2 Vlaams Gewest
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Föreliggande anbudsinfordran ska för generalsekretariatet (SGC) göra det möjligt att bibehålla IT-utrymmen och utrymmen för ljud och bild i gottstädat skick anpassat för materialet där (racks, servrar, nätutrustning och audiovisuellt material).

Det är inte endast server-utrymmena som ska rengöras. Utrymmena inbegriper rum som kan inhysa IT-utrustning såsom teknikutrymmen och utrymmen för ljud och bild.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 50
Pris - Viktning: 50
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Inledande löptid: Två år med möjlighet till två förlängningar på ett år vardera.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 19/09/2022
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 21/09/2022
Lokal tid: 11:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Vid otillgänglighet eller felfunktion avseende de elektroniska kommunikationsmedlen i avsnitt I.3) under de sista fem kalenderdagarna, som föregår tidsfristen för mottagande som anges i avsnitt IV.2.2), förbehåller sig den upphandlande myndigheten rätten att senarelägga tidsfristen och publicera det nya datumet på webbadressen, som anges i avsnitt I.3), utan tidigare publicering av rättelse till detta meddelande. De ekonomiska operatörerna som är intresserade av detta avtal inbjuds att följa anbudsinfordran på webbadressen som anges i avsnitt I.3) för att få information om nya uppgifter eller dokument.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från det datum då hen fick kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder inte till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

De förfarandemässiga tidsfristerna förlängs på grund av avstånd med en fast tidsperiod på 10 dagar, oavsett var den berörda partens vanliga etableringsort eller hemvist är.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens råd, Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, ORG.4 – Unité de Coordination des acquisitions (UCA)
Postadress: Rue de la Loi 175
Ort: Bruxelles
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetadress: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
02/08/2022