Tjänster - 437493-2019

18/09/2019    S180    Europeiska kommissionen - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Implementering av ordböcker för juridiska begrepp och rapporterings skyldigheter med hjälp av maskininlärning

2019/S 180-437493

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen – Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Postadress: SPA2, 07/027
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: EC-FISMA-CONTRACTS@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5422
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5422
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Implementering av ordböcker för juridiska begrepp och rapporterings skyldigheter med hjälp av maskininlärning

Referensnummer: FISMA/2019/050/E
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72212170
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Det övergripande målet med tjänsteavtalet är att utveckla praktiska lösningar för att tillämpa teknik för bearbetning av ett naturligt språk (natural language processing - NLP) och maskininlärning (machine - ML), i kombination med input av en mänsklig expert, för att analysera juridiska texter och identifiera relevanta begrepp och deras definitioner. Ett annat mål är att identifiera rapporteringskraven som finns i de analyserade juridiska texterna.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 540 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72314000
72322000
73220000
79140000
79131000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Arbetsuppgifterna ska utföras i de lokaler som uppdragstagaren anger. Högst 6 samordningsmöten med den upphandlande myndigheten kommer att hållas i Bryssel.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Närmare bestämt förväntas uppdragstagaren utföra följande uppgifter:

1) Täcka hela lagstiftningen inom GD FISMA:s ansvarsområde, dvs. nivå 1-, nivå 2-lagstiftningen, nivå 3-dokumenten och dokument om rättspraxis, alltefter att lagstiftningen utvecklas. Den utvecklande aspekten av dokumentsamlingen i tid är en viktig faktor som måste hanteras;

2) Bygga upp en ordlista med begrepp som är relevanta för den dokumentsamlingen som omfattas, genom att identifiera deras definitioner;

3) Bygga upp en ordlista över rapporteringsskyldigheter som anges i den dokumentsamling som omfattas, som identifierar de viktigaste egenskaperna för skyldigheterna - vem rapporterar vad till vem;

4) Uppnå en noggrannhet hos de sammanställda ordböckerna på nära 100 % genom maskininlärning med mänskligt stöd;

5) Utforma och utveckla verktyg för att använda ordböckerna i GD FISMA:s praktiska arbete vid forskning om och utarbetande av lagstiftning, som gör det möjligt att bläddra genom, söka och utforska begreppen i ordlistan, i ordboken om rapporteringsskyldigheter och i samlingen av kommenterade dokument

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Den föreslagna metodens kvalitet och relevans / Viktning: 65
Kvalitetskriterium - Namn: Organisering av arbetet / Viktning: 14
Kvalitetskriterium - Namn: Åtgärder för kvalitetskontroll / Viktning: 21
Pris - Viktning: 40
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 15
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se upphandlingsdokumenten.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se upphandlingsdokumenten.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se upphandlingsdokumenten och i synnerhet utkastet till tjänstekontrakt.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 24/10/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 28/10/2019
Lokal tid: 15:00
Plats:

Europeiska kommissionen, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, Meeting room Poseidon (Rue de Spa 2, MM-1, 00/201B), 1000 Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 2 företrädare per anbudsgivare får närvara vid mötet för öppnande. Av organisatoriska skäl och säkerhetsskäl ska anbudsgivaren tillhandahålla företrädarnas fullständiga namn, födelsedatum, nationalitet och ID- eller passnummer minst 2 arbetsdagar i förväg till: EC-FISMA-Contracts@ec.europa.eu.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Se upphandlingsdokumenten.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstols tribunal
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadress: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då den kärande fick meddelande eller, om så inte skett, från den dag då det blev känt. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/09/2019