Доставки - 438309-2019

18/09/2019    S180    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка 

България-София: Климатични инсталации

2019/S 180-438309

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Българска народна банка
Национален регистрационен номер: 000694037
Пощенски адрес: пл. „Княз Александър I“ № 1
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Димана Филипова
Електронна поща: publicprocurement@bnbank.org
Телефон: +359 291451512
Факс: +359 29508452

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bnb.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-0020_BG

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: Българска народна банка
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка и монтаж на климатична техника в работните помещения на втори и трети етаж източно крило, заседателна зала на първи етаж и техническите помещения в сградата на БНБ, пл.„Княз Александър I“ № 1, Сф

II.1.2)Основен CPV код
42512000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка обхваща следните дейности:

— Демонтаж на съществуващи (стари) външни и вътрешни климатични тела,

— Доставка на климатична техника, съгласно техническа спецификация — Приложение № 1 към документацията за обществената поръчка,

— Монтаж на доставената климатична техника и свързване към електрическата мрежа,

— Тестване и въвеждане в експлоатация на монтираната климатична техника,

— Гаранционно обслужване и поддръжка на климатичната техника; в съответствие с техническата спецификация, техническото предложение на избрания за изпълнител участник и договора.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 109 583.13 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
42512000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Пл. „Княз Александър I“ № 1, гр. София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка обхваща следните дейности:

— Демонтаж на съществуващи (стари) външни и вътрешни климатични тела,

— Доставка на климатична техника, съгласно техническа спецификация — Приложение № 1 към документацията за обществената поръчка,

— Монтаж на доставената климатична техника и свързване към електрическата мрежа,

— Тестване и въвеждане в експлоатация на монтираната климатична техника,

— Гаранционно обслужване и поддръжка на климатичната техника; в съответствие с техническата спецификация, техническото предложение на избрания за изпълнител участник и договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на открита процедура
Обяснение:

С Решение № БНБ—25508/28.2.2019 г. на Главния секретар на БНБ е обявена „открита процедура“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, доставка и монтаж на климатична и вентилационна техника в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I“ № 1, гр. София“, разделена на 3 обособени позиции. Предвид прилагането на разпоредбата на чл. 21, ал. 6 от ЗОП по отношение на обособени позиции № 2 и 3, заинтересованите лица е следвало да подават оферти само по обособена позиция № 1, а именно: „Доставка и монтаж на климатична техника в работните помещения на втори и трети етаж източно крило, заседателна зала на първи етаж и техническите помещения в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I“ № 1, гр. София“. В процеса на възлагане на поръчката, всички четирима участници, подали оферта за участие по обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на климатична техника в работните помещения на втори и трети етаж източно крило, заседателна зала на първи етаж и техническите помещения в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I“ № 1, гр. София“, са отстранени от участие в процедурата, което от своя страна се явява задължително основание за прекратяване възлагането на предмета на поръчката по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП. В резултат на това, с Решение № БНБ-51751/7.5.2019 г. на главния секретар на БНБ възлагането на откритата процедура по обособена позиция № 1, е прекратено на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП с мотив, че всички 4 получени оферти са оценени като „неподходящи“ и не отговарят на условията на обществената поръчка, съгласно мотивите на комисията, обективирани в доклада от работата ѝ. С оглед на горното и предвид потребността от възлагане на дейностите — предмет на прекратената процедура, актуална и към настоящия момент, и с оглед факта, че първоначално обявените условия на поръчката не са изменени, възложителят е провел процедура по реда на чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: БНБ-99502
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
12/09/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Нактайм“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 040370438
Пощенски адрес: ул. „Драган Цанков“ № 17, ет. 2, ап. 4
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1113
Държава: България
Електронна поща: info@nactime.com
Телефон: +359 29714555
Факс: +359 29714999
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 170 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 109 583.13 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/09/2019