Pakalpojumi - 438524-2015

Rādīt kompakto skatījumu

15/12/2015    S242

Beļģija-Brisele: Pētījums par kritiski svarīgu izejvielu saraksta pārskatīšanu

2015/S 242-438524

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts, C direktorāts "Rūpniecības pārveide un uzlabotas pievienotās vērtības veidošanas ķēdes"
Pasta adrese: avenue d'Auderghem 45
Pilsēta: Brisele
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona(-as): Gwenole Cozigou
E-pasts: entr-c-financial-team@ec.europa.eu

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm

Pircēja profila adrese: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumam piešķirtais nosaukums
Pētījums par kritiski svarīgu izejvielu saraksta pārskatīšanu.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorija Nr. 10: Tirgus izpētes un sabiedriskās domas aptaujas pakalpojumi
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: darbuzņēmēja telpas vai jebkura piedāvājumā norādīta vieta, izņemot Komisijas telpas.
NUTS kods
II.1.3)Informācija par vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
II.1.4)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Eiropas Komisija 2010. gada jūnijā publicēja ekspertu ziņojumu (tā pamatā bija pētījums), kurā tika iedibināta metodika tādu izejvielu (ar enerģijas un pārtikas ražošanu nesaistītu izejvielu) noteikšanai, kas uzskatāmas par kritiski svarīgām ES. Kritiski svarīgas izejvielas ir tās izejvielas, kuras ir ekonomiski ļoti svarīgas ES un ar kuru piegādi saistīts augsts risks. Pirmais kritiski svarīgu izejvielu saraksts tika publicēts 2011. gadā – tas bija ietverts Komisijas Paziņojumā COM(2011) 25, un tā pamatā bija iepriekš minētais ekspertu ziņojums. Kopš tā laika Komisijai ir politisks pienākums pret dalībvalstīm un Eiropas Parlamentu ne retāk kā reizi 3 gados publicēt kritiski svarīgu izejvielu sarakstu. Kritiski svarīgu izejvielu saraksts pēdējo reizi pārskatīts 2014. gada maijā, publicējot jaunu ekspertu ziņojumu un Komisijas Paziņojumu COM(2014) 297. Lai 2017. gadā varētu sagatavot nākamo ziņojumu un pēc tam arī kritiski svarīgu izejvielu sarakstu, nepieciešams jauns pētījums.
II.1.5)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

14000000 Raktuvju, parasto metālu un saistītā produkcija

II.1.6)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): jā
II.2)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
II.2.1)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
Vērtība: 397 350 EUR
Bez PVN

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar
1. Izpratni: atbilstību konkursa specifikācijām, kā sīki aprakstīts 1. iedaļā, tostarp visaptverošu izpratni par: a) kontekstu, kādā tiek veikts pētījums, kā aprakstīts 1.1. iedaļā, b) veicamā kritiskā svarīguma novērtējuma aptvērumu un c) 1.1. iedaļā norādītajiem uzdevumiem. Svērums 30
2. Metodiku: katram 1.1. iedaļā aprakstītajam uzdevumam: a) piedāvātā darba plāna skaidrību, atbilstību un izmantojamību un b) piedāvātās pieejas kvalitāti. Svērums 30
3. Projekta vadību un resursiem: piedāvātās grupas plānošanas un organizācijas kvalitāti, lai īstenotu un izpildītu līgumsaistības noteiktajā laikā. Uzdevumu sadales grupā piemērotību. Svērums 30
4. Piedāvājuma pabeigtību, skaidrību un noformējumu. Svērums 10
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Ir piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde
456/PP/GRO/SME/15/F/S124.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

Paziņojums par līgumu

Paziņojuma numurs ES OV: 2015/S 109-197418, 9.6.2015

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līgums Nr.: SI2.716279
V.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums:
5.11.2015
V.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 4
V.3)Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības

Pilns nosaukums: Bio Intelligence Service
Pasta adrese: 185 avenue Charles de Gaulle
Pilsēta: Neuilly-sur-Seine
Pasta indekss: 92200
Valsts: Francija
E-pasts: bio@biois.com
Tālrunis: +33 155616303

V.4)Informācija par līguma vērtību
Līguma sākotnēji paredzētā kopējā vērtība:
Vērtība: 400 000 EUR
Bez PVN
Līguma kopējā galīgā vērtība:
Vērtība: 397 350 EUR
Bez PVN
V.5)Informācija par apakšlīgumiem
Ir paredzēti apakšlīgumi: nē

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Atsauce uz projektu(-iem) un/vai programmu(-ām): uz līgumu attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 11.12.2013 Regula (ES) Nr. 1287/2013, ar ko izveido Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas programmu (COSME) (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1639/2006/EK.
VI.2)Papildu informācija:
Bio Intelligence Service partneri šim līgumam ir: Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO), Anna Van Buerenplein 1, 2595 DA Hāga, NĪDERLANDE; Natural Environment Research Council (NERC), Polaris House, North Star Avenue, Svindona, SN2 1EU, APVIENOTĀ KARALISTE; Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), Tour Mirabeau, 39–43 Quai André Citröen, 75739 Parīze Cedex 15, FRANCIJA.
VI.3)Pārsūdzības procedūras
VI.3.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
Pasta adrese: boulevard Konrad Adenauer
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: ecj.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.
VI.3.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.4)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
3.12.2015