Доставки - 439303-2021

31/08/2021    S168

България-Плевен: Горива

2021/S 168-439303

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД
Национален регистрационен номер: 114532352
Пощенски адрес: ул. ГЕОРГИ КОЧЕВ №.8-А
Град: гр. Плевен
код NUTS: BG314 Плевен / Pleven
Пощенски код: 5800
Държава: България
Лице за контакт: ODET EROL ZEKIRI-DUSHKOVA
Електронна поща: juristaop@umbalpln.com
Телефон: +359 64886113
Факс: +359 64804212
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.umbalpleven.com
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/20613
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/156055
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/156055
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на горива за служебните автомобили за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”.

II.1.2)Основен CPV код
09100000 Горива
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на горива за служебните автомобили за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен, чрез система за зареждане, при условия на безналично плащане с електронни карти, съгласно техничеки условия и изисквания и условията на настоящата документация.

Горивата обект на обществената поръчка, са следните: бензин А - 95, бензин А – 98/99/100, Дизелово гориво, газ "Пропан бутан". Оферираните горива, трябва да отговарят на данните от Техническата оферта (Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите условия и изисквания на възложителя) – Приложение № 2 и Ценова оферта (Ценово предложение) - Приложение № 3.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 409 218.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314 Плевен / Pleven
Основно място на изпълнение:

Бензиностанциите на участника, определен за изпълнител, в Плевен и цялата страна.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката касае доставка на горива за служебните автомобили на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски" ЕАД – Плевен, чрез система за зареждане, при условия на безналично плащане с електронни карти.

Горивата, обект на обществената поръчка, са следните: бензин А - 95, бензин А - 98/99/100, Дизелово гориво, газ "Пропан бутан".

Количествата на горивата, посочени в Приложение № 1 към документацията, са предвидени за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.

Тези количества са прогнозни и възложителят не се задължава да ги закупи в пълен обем, а в зависимост от своите Участниците следва да поемат административните разноски по издаване на електронни карти за работа чрез система за зареждане при условия на безналично плащане.потребности и финансова обезпеченост.

Възложителят допуска представяне на само едно заявление за участие.

Участниците нямат право да предлагат варианти на офертите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 409 218.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не постава изисквания относно годността (правоспособността) на участниците за упражняване на професионална дейност

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът да е изпълнил дейности с предмет, сходен или идентичен с този на поръчката за последните 3 години.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За доказване участниците следва да представят списък на доставките, които са сходни или идентични с предмета на поръчката, с посочване на стойността, датите и получателите, заедно с доказателство за извършена доставка.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Участниците следва да предлагат всички видове горива, обект на обществената поръчка (бензини А-95, А-98/99/100, дизелово гориво и газ „Пропан бутан”), във всяка една от бензиностанциите си на територията на гр. Плевен и в не по-малко от 2/3 от областните градове, работещи с карти за безналично плащане, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Участниците трябва да представят списък на собствени или наети бензиностанции на територията на страната, даващи възможност за зареждане с карти, в който трябва да бъдат посочени и адресите на бензиностанциите.

Изпълнителя предоставяне на обобщена информация за дата на закупуване, вид, количество, единична цена на зареденото гориво, регистрационен номер на автомобила, съответно номер на картата. Обобщената информация и фактурата се отнасят за извършените доставки през предходния месец.

Доставчика предоставя декларация за съответствие на качеството на течните горива.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 04/10/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 22/04/2022
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 05/10/2021
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Гаранция за изпълнение

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС.

По отношение гаранцията за изпълнение важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП:

Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Условия на плащане.

Плащането се извършва с платежно нареждане, по банковата сметка на изпълнителя, отложено, в срок не повече от 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на данъчна фактура от Изпълнителя (оригинал и 2 броя заверени копия) и предоставяне на обобщена информация за дата на закупуване, вид, количество, единична цена на зареденото гориво, регистрационен номер на автомобила, съответно номер на картата. Обобщената информация и фактурата се отнасят за извършените доставки през предходния месец. Посочените документи се представят във Финансова служба на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен.

Участниците следва да поемат административните разноски по издаване на електронни карти за работа чрез система за зареждане при условия на безналично плащане.

Срокът за изпълнение на поръчката.

24 (двадесет и четири) месеца, считано от сключване на договора за обществена поръчка или до сключването на нов договор със същия предмет по реда на ЗОП. При липса на нов договор със същият предмет, сключен по реда на ЗОП, и в случай, че не е изчерпана стойноста му, същият може да бъде удължен с до 4 месеца по реда на чл.116 от ЗОП, или до достигане на общата прогнозна стойност на договора, което от двете събетия настъпи по – рано.

Всички разходи – за доставка, свързани с изпълнение предмета на настоящата обществена поръчка, са за сметка на изпълнителя.

Срок на валидност на офертите: минимум 200 (двеста) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Място за изпълнение на поръчката – бензиностанциите на участника, определен за изпълнител, в Плевен и цялата страна.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/08/2021