Услуги - 439589-2015

Компактен изглед

15/12/2015    S242    - - Услуги - Обявление за предварителна информация без покана за участие в състезателна процедура - Не е приложимо 

България-София: Печатни и други, свързани с печата услуги

2015/S 242-439589

Обявление за предварителна информация

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Национална агенция за приходите
131063188
бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52
Място/места за контакт: ЦУ на НАП, дирекция Правна
На вниманието на: П. Маргитина
1000 София
България
Телефон: +359 298593138
Адрес за електронна поща: p.margitina@nra.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://www.nap.bg/

Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/page?id=305

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
Икономически и финансови дейности
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката (Доставки или услуги)

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Отпечатване на Стратегически план на Националната агенция за приходите 2016—2020 г.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 15: Издателски услуги и услуги по печат срещу възнаграждение или по договор
2. Доставката следва да бъде извършена франко склада на възложителя на следните адреси:
— ЦУ на НАП — 1000, гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52;
— ТД на НАП София — 1000, гр. София, ул. „Аксаков“ № 21;
— ТД на НАП Варна — 9000, гр. Варна, ул. „Осми приморски полк“ № 128;
— ТД на НАП Пловдив — 4004, гр. Пловдив, ул. „Скопие“ № 106;
— ТД на НАП Бургас — 8000, гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ № 5Б;
— ТД на НАП Велико Търново — 5000, гр. В. Търново, пл. „Център“ № 2.

код NUTS BG

II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Изпълнението на поръчката се изразява в предпечатна подготовка, печат и доставка на печатни материали за нуждите на НАП. Печатните материали включват:
— Стратегически план на НАП 2016—2020 — версия на български език и английски език.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 4 000 BGN

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79800000

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.8)Допълнителна информация:

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
III.2)Условия за участие
III.2.1)Информация относно запазени поръчки
Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
Oбщата стойност на всички поръчки със сходен предмет е в размер на 464 466,67 BGN без ДДС.
VI.3)Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство http://www.nap.bg

Законодателство в областта на опазването на околната среда http://www.moew.government.bg/

Закрила на заетостта и условия на труд http://www.mlsp.government.bg;

VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10.12.2015