Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 442066-2019

20/09/2019    S182    Европейска комисия - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Бeлгия-Брюксел: Подкрепа при подготвителната работа за мерките по отношение на екопроектирането и енергийното етикетиране, включително етикетирането на гуми

2019/S 182-442066

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Energy
Пощенски адрес: Rue Demot 24
Град: Brussels
код NUTS: BE10
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: ENER-C3-TENDERS@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://ec.europa.eu

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5145
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5145
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Енергийна ефективност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Подкрепа при подготвителната работа за мерките по отношение на екопроектирането и енергийното етикетиране, включително етикетирането на гуми

Референтен номер: ENER/C3/2019-467/04
II.1.2)Основен CPV код
73000000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Член 18 от Директивата гласи, че „[п]ри провеждането на дейността си Комисията гарантира, че по отношение на всяка мярка по прилагането е налице балансирано представителство на държавите членки, както и на всички заинтересовани страни по отношение на въпросния продукт или продуктова група, като например сектора на индустрията, включително МСП, и занаятчийския сектор, профсъюзите, търговците, търговците на дребно, вносителите, групите за защита на околната среда и организациите на потребителите“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 600 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Потребителски НПО: представителство на заинтересовани лица

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
73000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта на поръчката е да се гарантира, за период от 3 години от влизането в сила на договора, че гледните точки на европейските потребителски организации и екологичните НПО са добре представени в подготвителния процес, водещ до мерки по прилагане и техните проверки съгласно Директивата за екопроектирането и енергийното етикетиране, включително оценката на доброволни споразумения, както в етапа на проучване, така и във Форума за консултиране по екопроектиране и енергийно етикетиране, и, ако е уместно, след това.

Това ще обхване също и процесите по подготовка и преглед на свързаните политически инструменти, а именно Регламента за етикетиране на гуми.

Накрая, целта на поръчката също така е да се гарантира, че неправителствените организации за опазване на околната среда и потребителите, които са най-близо до потребителите и гражданите, предоставят подходяща и специализирана информация за тези целеви групи по специфични мерки на политиката за енергийна ефективност на продукти на ЕС и за тяхното въздействие и ползи.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Работна програма на „Хоризонт 2020“ за периода 2018—2020 г.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Неправителствени организации за опазване на околната среда: представителство на заинтересовани лица

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
73000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта на поръчката е да се гарантира, за период от 3 години от влизането в сила на договора, че гледните точки на европейските потребителски организации и екологичните НПО са добре представени в подготвителния процес, водещ до мерки по прилагане и техните проверки съгласно Директивата за екопроектирането и енергийното етикетиране, включително оценката на доброволни споразумения, както в етапа на проучване, така и във Форума за консултиране по екопроектиране и енергийно етикетиране, и, ако е уместно, след това.

Това ще обхване също и процесите по подготовка и преглед на свързаните политически инструменти, а именно Регламента за етикетиране на гуми.

Накрая, целта на поръчката също така е да се гарантира, че неправителствените организации за опазване на околната среда и потребителите, които са най-близо до потребителите и гражданите, предоставят подходяща и специализирана информация за тези целеви групи по специфични мерки на политиката за енергийна ефективност на продукти на ЕС и за тяхното въздействие и ползи.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Работна програма на „Хоризонт 2020“ за периода 2018—2020 г.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
III.1.3)Технически и професионални възможности
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 24/10/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 25/10/2019
Местно време: 11:00
Място:

Офертите ще бъдат отворени в 11:00 ч. на адрес: 24 Rue De Mot, Directorate-General for Energy, unit C3, 1040-Brussels, БЕЛГИЯ

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Оферентите могат да присъстват на срещата, но не може да бъдат представлявани от повече от 1 лице. В началото на заседанието по отваряне, председателят ще посочи името на оферентите и решението, относно приемливостта на всяка получена оферта. Цените, посочени в офертите, няма да бъдат съобщени.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/09/2019