Услуги - 443081-2017

07/11/2017    S213

България-София: Пощенски услуги, свързани с писма

2017/S 213-443081

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Централен орган за покупки, министерство на финансите
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. „Георги С. Раковски“ № 102
Град: София
код NUTS: BG BULGARIA
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Иванина Белева
Електронна поща: cfcu@minfin.bg
Телефон: +359 298592772
Факс: +359 298592773
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.minfin.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement/80
I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за органи на изпълнителната власт и техни администрации.

II.1.2)Основен CPV код
64112000 Пощенски услуги, свързани с писма
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на възложителите описани в чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/2015 г. Поръчката включва следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Предоставяне на пощенски услуги за органите на изпълнителната власт и техните администрации“;

Обособена позиция 2: „Предоставяне на куриерски услуги за органите на изпълнителната власт и техните администрации“.

Срокът за изпълнение на услугите е 24 месеца, считано от датата на сключване на рамковото споразумение.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 5 100 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за органи на изпълнителната власт и техни администрации

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
64112000 Пощенски услуги, свързани с писма
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

Територията на Р България и чужбина.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Включва предоставяне на пощенски услуги за органите на изпълнителната власт и техни администрации. 1. Обособена позиция 1 „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на органи на изпълнителната власт и техните администрации“:

В обхвата на пощенските услуги по обособена позиция 1 са включени:

1. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки /с предимство и без предимство/, както следва: а/ кореспондентски пратки до 2 кг; б/ малки пакети до 2 кг; в/ печатни произведения — до 5 кг. 2. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети до 20 кг. 3. Допълнителни услуги „препоръка“, „обявена стойност“.

4. Допълнителни услуги „известие за доставяне“ (обратна разписка), наложен платеж.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Предоставяне на куриерски услуги за органи на изпълнителната власт и техни администрации

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
64120000 Куриерски услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

България и чужбина.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В обхвата на куриерските услуги по обособена позиция 2 са включени: а) Приемане, пренасяне и доставяне на куриерски пратки лично на получателя. б) Предоставяне на допълнителни услуги — доставяне на пратки с фиксиран час; контролирано наблюдение и проследяване на пратките.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 094-184037
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: СПОР-25
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за органи на изпълнителната власт и техни администрации

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
04/10/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 3
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Български пощи“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 121396123
Пощенски адрес: р-н Студентски, кв. Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 1
Град: гр.София
код NUTS: BG BULGARIA
Пощенски код: 1700
Държава: България
Електронна поща: daniela.tosheva@bgpost.bg
Телефон: +359 29493359
Факс: +359 29493359
Интернет адрес: http://www.bgpost.bg
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „МиБМ Експрес“ ООД
Национален регистрационен номер: 131394882
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 146
Град: София
код NUTS: BG BULGARIA
Пощенски код: 1463
Държава: България
Електронна поща: simeonov@mbm-bg.com
Телефон: +359 28051715
Факс: +359 28051715
Интернет адрес: www.mbm-bg.com
Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Стар пост“ ООД
Национален регистрационен номер: 175157550
Пощенски адрес: ул. „Околовръстен път“ № 106B
Град: София
код NUTS: BG BULGARIA
Пощенски код: 1415
Държава: България
Електронна поща: veselin.lazarov@starost.info
Телефон: +359 29549118
Факс: +359 29549118
Интернет адрес: http://www.starpost.info
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 4 500 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 4 500 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: СПОР-26
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Предоставяне на куриерски услуги за органи на изпълнителната власт и техни администрации

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
03/10/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 3
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Български пощи“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 121396123
Пощенски адрес: р-н Студентски, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 1
Град: София
код NUTS: BG BULGARIA
Пощенски код: 1700
Държава: България
Електронна поща: daniela.tosheva@bgpost.bg
Телефон: +359 29493359
Факс: +359 29493359
Интернет адрес: www.bgpost.bg
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Стар пост“ ООД
Национален регистрационен номер: 175157550
Пощенски адрес: ул. „Околовръстен път“ № 10B
Град: София
код NUTS: BG BULGARIA
Пощенски код: 1415
Държава: България
Електронна поща: veselin.lazarov@starpost.info
Телефон: +359 29549118
Факс: +359 29549118
Интернет адрес: www.starpost.info
Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Ми БМ Експрес“ ООД
Национален регистрационен номер: 131394882
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 146
Град: София
код NUTS: BG BULGARIA
Пощенски код: 1463
Държава: България
Електронна поща: simeonov@mbm-bg.com
Телефон: +359 28051715
Факс: +359 28051715
Интернет адрес: www.mbm-bg.com
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 600 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 600 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Поръчката обхваща възложителите по ПМС 385/2015 и е проведена в електронната платформа за възлагане на обществени поръчки СЕВОП - www.sevop.minfin.bg

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/11/2017