Услуги - 44370-2015

07/02/2015    S27    Съд на Европейския съюз - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Пълна застраховка на електрониката

2015/S 027-044370

Обявление за възложена поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Съд на Европейския съюз, Генерална дирекция „Инфраструктура“
На вниманието на: отдел „Организация и ИТ ресурси“
2925 Люксембург
Люксембург
Адрес за електронна поща: dti-ao-2014-04@curia.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://www.curia.europa.eu

Електронен достъп до информация: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
Пълна застраховка на електрониката.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 6: Финансови услуги a) застрахователни услуги b) банкови и инвестиционни услуги

код NUTS LU0

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Пълна застраховка на електронното оборудване на Съда на Европейския съюз.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

66510000

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 45 584 EUR

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
CJ 04/2014.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 115-201816 от 18.6.2014

Други предишни публикации

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 122-216306 от 28.6.2014

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: CJ 04/2014 Заглавие на обособената позиция: Пълна застраховка на електрониката
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 3
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

AIG Europe Ltd, Belgium Branch
boulevard de la Plaine 11
1050 Брюксел
Белгия

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 45 584 EUR
Без да се включва ДДС
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
В съответствие с член 134, параграф 1, буква е) и параграф 3 на Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29.10.2012 г., Съдът може да използва процедура на договаряне за възлагането на нови услуги, състоящи се в повтаряне на услуги, сходни на тези, поверени на изпълнителя, на когото е възложена първоначалната поръчка.
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Общ съд на Европейския съюз
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Люксембург
Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://www.curia.europa.eu
Факс: +352 4303-2100

VI.3.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: в рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това му е станало известно.
Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28.1.2015