Услуги - 443955-2014

30/12/2014    S250    Съд на Европейския съюз - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Поръчка в областта на подемните машини – подмяна на облицовката в кабините на Кули А и Б и основите

2014/S 250-443955

Обявление за възложена поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Съд на Европейския съюз, Генерална дирекция „Инфраструктура“, дирекция „Сгради“
plateau de Kirchberg
На вниманието на: Ajamian Krikor
2925 Люксембург
Люксембург
Телефон: +352 4303-3358
Адрес за електронна поща: db-ao-2014-11@curia.europa.eu
Факс: +352 4303-3637

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://curia.europa.eu/

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
Поръчка в областта на подемните машини – подмяна на облицовката в кабините на Кули А и Б и основите.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 27: Други услуги
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Съд на Европейския съюз, plateau de Kirchberg, 2925 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ.

код NUTS LU00

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Съдът на Европейския съюз (CJEU), разположен на plateau de Kirchberg в град Люксембург в комплекс от 9 сгради (включително две 26-етажни кули), реши да стартира покана за участие в търг за подмяна на облицовката в асансьорните кабини на 2-те кули.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

42416100, 42416000, 42419510, 45313000, 45313100

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 119 593,13 EUR

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
CJ11/2014.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 167-297205 от 2.9.2014

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: CJ11/2014 / Обявление за поръчка 2014/S 167-297205 Заглавие на обособената позиция: Поръчка в областта на подемните машини – обновяване на облицовката в асансьорните кабини на Кули А и Б и основите
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
8.12.2014
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 2
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Otis Luxembourg
44, rue des Bruyères
1274 Ховалд
Люксембург
Телефон: +352 495171247
Факс: +352 496831

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 120 000 EUR
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 119 593,13 EUR
Без да се включва ДДС
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: да
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители:
Дял: 90 %

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Общ съд на Европейския съюз
2925 Люксембург
Люксембург
Адрес за електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
Факс: +352 4303-2100

VI.3.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: в рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това е станало известно.
Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на срок за подаване на жалби.
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18.12.2014