Доставки - 444413-2017

08/11/2017    S214    Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Сливен: Електрическа енергия

2017/S 214-444413

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Държавно горско стопанство — Сливен“ ТП на „Югоизточно Държавно предприятие“ ДП
Национален регистрационен номер: 2016176540050
Пощенски адрес: ул. „Орешак“ № 15А
Град: Сливен
код NUTS: BG342 Sliven
Пощенски код: 8800
Държава: България
Лице за контакт: юриск. Андонова
Електронна поща: dgssliven@uidp-sliven.com
Телефон: +359 044622742
Факс: +359 044662528

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.dgssliven@uidp-sliven.com

Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/site-min/procedures/form/1534

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.uidp-sliven.com/site-min/procedures/form/1534
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: дейности по ЗГ и ЗЛОД, ППЗЛОД

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група за обекти собственост на „Югоизточно държавно предприятие” ДП — гр. Сливен, които са в териториалния обхват на дейност.

II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група за обекти собственост на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП — гр. Сливен, които са в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Сливен“ за срок от 24 месеца“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 45 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Sliven
Основно място на изпълнение:

В обектите, подробно псочени в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група за обекти собственост на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП — гр. Сливен, които са в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Сливен“ за срок от 24 месеца“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 45 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Право да участва в процедурата има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техните обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки или услуги, съгласно законодателството на държава, в която е установено.

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва от участника обединение, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Няма изискване за правната форма, под която обединението ще участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно ЮЛ се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. Правата и задълженията на участниците в обединението; 2. Дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението и 3. Уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението.

Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, следва да бъде определен о посочен за партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка.

В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.

2. Лично състояние: Участникът декларира липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/.

Отделни части на ЕЕДОП се попълват от участника при спазване на следните указания:

а) представя се информацията, изискана от възложителя и се посочват данни относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да представят тази информация;

б) участник, който участва самостоятелно в обществена поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, за да изпълни критериите за подбор, попълва един ЕЕДОП;

в) когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП;

г) когато участникът е обединение, което не е ЮЛ се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението;

д) когато в обществената поръчка участва обединение от ФЛ и/или ЮЛ, ЕЕДОП се представя за всяко едно от лицата, участващи в обединението.

Участникът следва да декларира в част III, буква „Г“ от ЕЕДОП липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът задължително, следва да притежава:

Лицензия за дейността „Търговия с електрическа енергия“, включително лицензия за дейността „координатор на стандартна балансираща група“ в съответствие със Закон за енергетиката /ЗЕ/ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/.

Валиден сертификат по ISO9001:2008 с обхват „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група“.

Регистрация по ЗДДС.

Удостоверение за достъп и пренос от мрежовия оператор, действащ на територията на електроенергийната система на Република България.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 13/12/2017
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 14/12/2017
Местно време: 10:00
Място:

Комисията ще разглежда офертите в административната сградата на ТП „ДГС Сливен“, с адрес: гр. Сливен, ул. „Орешак“ № 15А на 14.12.2017 г. от 10:00 часа.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Упълномощените представители представят документ, удостоверяващ представителната им власт — нотариално заверено пълномощно.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване през КЗК в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/11/2017