Услуги - 444461-2019

20/09/2019    S182

България-София: Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда

2019/S 182-444461

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: бул. „Шипченски проход“ № 69
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1574
Държава: България
Лице за контакт: инж. Венцислав Кръстев — експерт в дирекция СРПУЕ
Електронна поща: office@bgports.bg
Телефон: +359 28079999
Факс: +359 28079966
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.bgports.bg
Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://bgports.bg/bg/zop/318
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Приемане и обработване на отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност в пристанища за обществен транспорт с национално значение Варна и Бургас, по 4 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
90000000 Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда - AB06 - AB18 - AB21 - FC02 - KA07 - FC03
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата поръчка е предоставянето на морско-техническите пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност в пристанища за обществен транспорт с национално значение Варна и Бургас, по 4 обособени позиции. Целта на поръчката е в съответствие с действащата нормативна уредба да се избере/рат изпълнител/и на услугите и да се сключи/чат договор/и за приемане и обработване на отпадъците — резултат от корабоплавателна дейност по Анекси I, IV и V от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (МАРПОЛ 73/78), в двете най-големи български морски пристанища.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Приемане и обработване на нефтосъдържащи отпадъци (Анекс I от МАРПОЛ 73/78) и на битово-отпадни води (Анекс IV от МАРПОЛ 73/78) — пристанище Варна

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90000000 Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда - KA07 - FC03
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
код NUTS: BG332 Добрич
Основно място на изпълнение:

Пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, включващо пристанищни терминали: Варна-изток, Варна-запад, Петрол, Леспорт, Фериботен комплекс — Варна и Балчик, обл. Варна и Добрич

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на морско-техническите пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност, представляващи отпадъци от нефтопродукти и отпадъци, съдържащи нефтопродукти по Анекс I от МАРПОЛ 73/78 и битово-отпадни води по Анекс IV от МАРПОЛ 73/78, за района на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна.

Обем на обособена позиция № 1 „Приемане и обработване на нефтосъдържащи отпадъци (Анекс I от МАРПОЛ 73/78) и на битово-отпадни води (Анекс IV от МАРПОЛ 73/78) — пристанище Варна“: 19 965,00 куб.м.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Технически показател (ТП) с 3 подпоказателя съгласно посоченото в р. II.2.14) „Допълнителна информация“ / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 595 450.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срокът на договора за изпълнение може да бъде удължен, в случай че след изтичането му не е сключен нов договор с пристанищен оператор за услугите по приемане и обработване на отпадъци — резултат от корабоплавателна д-ст, в съответствие с действащото законодателство и не е достигнато прогнозното количество отпадъци по обособ. позиция или не е достигната максималната стойност на договора по позицията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена.

Подпоказатели на ТП:

— организация и технология за изпълнение на услугите, предмет на конкретната обособена позиция от поръчката — макс. 60 т.,

— управление на риска — макс. 30 т., и

— система от действия при възникване на аварийни замърсявания или разливи — макс. 10 т.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Приемане и обработване на твърди отпадъци /Анекс V от МАРПОЛ 73/78/ - пристанище Варна

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90000000 Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда - FC02
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
код NUTS: BG332 Добрич
Основно място на изпълнение:

Пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, което включва пристанищни терминали: Варна-изток, Варна-запад, Петрол, Леспорт, Фериботен комплекс–Варна и Балчик, обл. Варна и Добрич

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на морско-техническите пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, представляващи твърди отпадъци по Анекс V от МАРПОЛ 73/78, за района на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна. Обем на обособена позиция № 2: „Приемане и обработване на твърди отпадъци /Анекс V от МАРПОЛ 73/78/ - пристанище Варна”: 3 690,00 куб.м.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Технически показател (ТП), с три подпоказателя, съгласно посоченото в раздел II.2.14. Допълнителна информация / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 811 800.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срокът на договора за изпълнение може да бъде удължен, в случай че след изтичането му не е сключен нов договор с пристанищен оператор за услугите по приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна д-ст в съответствие с действащото законодателство и не е достигнато прогнозното количество отпадъци по обособ. позиция или не е достигната максималната стойност на договора по позицията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена. Подпоказатели на ТП: Организация и технология за изпълнение на услугите, предмет на конкретната обособена позиция от поръчката - макс. 60 т.; Управление на риска - макс. 30 т. и Система от действия при възникване на аварийни замърсявания или разливи - макс. 10 т.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Приемане и обработване на нефтосъдържащи отпадъци /Анекс I от МАРПОЛ 73/78/ и на битово-отпадни води /Анекс IV от МАРПОЛ 73/78/ - пристанище Бургас

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90000000 Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда - FC03 - KA07
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, което включва пристанищни терминали: Бургас-изток - 1, Бургас-изток - 2, Бургас-запад, Росенец и Несебър, попадащи в област Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на морско-техническите пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, представляващи отпадъци от нефтопродукти и отпадъци, съдържащи нефтопродукти по Анекс I от МАРПОЛ 73/78 и битово-отпадни води по Анекс IV от МАРПОЛ 73/78, за района на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас. Обем на обособена позиция № 3: „Приемане и обработване на нефтосъдържащи отпадъци /Анекс I от МАРПОЛ 73/78/ и на битово-отпадни води /Анекс IV от МАРПОЛ 73/78/ - пристанище Бургас”: 7 020,00 куб.м.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Технически показател (ТП), с три подпоказателя, съгласно посоченото в раздел II.2. 14. Допълнителна информация / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 912 600.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срокът на договора за изпълнение може да бъде удължен, в случай че след изтичането му не е сключен нов договор с пристанищен оператор за услугите по приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна д-ст в съответствие с действащото законодателство и не е достигнато прогнозното количество отпадъци по обособ. позиция или не е достигната максималната стойност на договора по позицията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена. подпоказатели на ТП: Организация и технология за изпълнение на услугите, предмет на конкретната обособена позиция от поръчката - макс. 60 т.; Управление на риска - макс. 30 т. и Система от действия при възникване на аварийни замърсявания или разливи - макс. 10 т.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Приемане и обработване на твърди отпадъци /Анекс V от МАРПОЛ 73/78/ - пристанище Бургас

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90000000 Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда - FC02
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, което включва пристанищни терминали: Бургас-изток - 1, Бургас-изток - 2, Бургас-запад, Росенец и Несебър, попадащи в област Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на морско-техническите пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, представляващи твърди отпадъци по Анекс V от МАРПОЛ 73/78, за района на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас. Обем на обособена позиция № 4: „Приемане и обработване на твърди отпадъци /Анекс V от МАРПОЛ 73/78/ - пристанище Бургас”: 2 730,00 куб.м.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Технически показател (ТП), с три подпоказателя, съгласно посоченото в раздел II.2.14. Допълнителна информация / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 791 700.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срокът на договора за изпълнение може да бъде удължен, в случай че след изтичането му не е сключен нов договор с пристанищен оператор за услугите по приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна д-ст в съответствие с действащото законодателство и не е достигнато прогнозното количество отпадъци по обособ. позиция или не е достигната максималната стойност на договора по позицията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена. Подпоказатели на ТП: Организация и технология за изпълнение на услугите, предмет на конкретната обособена позиция от поръчката - макс. 60 т.; Управление на риска - макс. 30 т. и Система от действия при възникване на аварийни замърсявания или разливи - макс. 10 т.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

За всички обособени позиции от № 1 до № 4, включително:

За да се осигури законосъобразно приемане и обработване на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност в български пристанища за обществен транспорт с национално значение, участниците трябва да са вписани в регистъра на пристанищните оператори за извършването на пристанищни услуги, включващи приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, в съответствие с предвиденото в чл.117 от ЗМПВВППРБ и Наредба № 18 от 3.12.2004 г. за регистрация на пристанищните оператори в Република България или да са вписани в еквивалентен регистър, или да притежават еквивалентни документи, доказващи, че имат право да осъществяват пристанищни услуги, включващи приемане и обработване на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, или да са придобили право да извършват пристанищни услуги, включващи приемане и обработване на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с изискването за годност за упражняване на професионална дейност чрез попълване на номер, дата, срок на валидност, предмет и издател на Удостоверението за вписване в регистъра на пристанищните оператори/документа, доказващ вписването в еквивалентния регистър или на еквивалентните документи или посочване на конкретните разпоредби от законодателството на съответната държава, по силата на които са придобили право да осъществяват пристанищни услуги, включващи приемане и обработване на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, или посочване на безплатен публичен регистър, от който горните обстоятелствата могат да се установят, в Част IV Критерии за подбор, раздел „А” на ЕЕДОП.

Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът, определен за изпълнител, представя Удостоверението за вписване в регистъра на пристанищните оператори за предоставянето на морско-технически пристанищните услуги по приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност за съответното пристанище, за което се отнася обособената позиция.

В случай, че участникът, определен за изпълнител е чуждестранно лице, придобило право да извършва пристанищни услуги, включващи приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност съгласно законодателството на държавата, в която е установено или е вписано в еквивалентен регистър на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, преди сключването на договора за възлагане изпълнението на съответната обособена позиция, следва да бъде вписан в българския регистър на пристанищните оператори за предоставянето на морско-технически пристанищните услуги по приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност за съответното пристанище, за което се отнася обособената позиция.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За всички обособени позиции от № 1 до № 4, включително:

Участниците да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката по съответната обособена позиция, изчислен на база на годишните обороти.

За доказване на финансовото и икономическото си състояние по съответната обособена позиция участниците при подаване на офертата попълват поле Конкретен годишен оборот (т. 2а), раздел Б на част IV „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП.

Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът, определен за изпълнител представя справка за оборота в сферата, попадаща в областта на поръчката, изчислен на база на годишните обороти, за последните три приключили финансови години (2016 г., 2017 г. и 2018 г.), в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си или заверени копия от отчетите за приходите и разходите и балансите от годишните финансови отчети, когато публикуването им се изисква.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За обособена позиция № 1:

Участниците да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база на годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години (2016, 2017 и 2018 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малък от 2 595 450 BGN (два милиона петстотин деветдесет и пет хиляди четиристотин и петдесет лева).

За обособена позиция № 2:

Участниците да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база на годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години (2016, 2017 и 2018 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малък от 811 800 BGN (осемстотин и единадесет хиляди и осемстотин лева).

За обособена позиция № 3:

Участниците да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база на годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години (2016, 2017 и 2018 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малък от 912 600 BGN (деветстотин и дванадесет хиляди и шестстотин лева).

За обособена позиция № 4:

Участниците да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база на годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години (2016, 2017 и 2018 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малък от 791 700 BGN (седемстотин деветдесет и една хиляди и седемстотин лева).

Съгласно § 2, т. 67 от ДР на ЗОП: „Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ е сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейност, попадащи в обхвата на обществената поръчка.

Под „сферата, попадаща в областта на поръчката“ за всяка обособена позиция от № 1 до № 4 включително възложителят разбира услуги по управление на отпадъци.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За всички обособени позиции от № 1 до № 4, включително, участниците да:

1. Са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката по съответната обособена позиция, за последните (най-много) 3 год. от датата на подаване на офертата. Доказване: при подаване на офертата за съответната обособ. позиция участниците попълват поле „За поръчки за услуги: извършени услуги за конкретния вид“ (т. 1а), раздел В, Част IV Критерии за подбор на ЕЕДОП с посочване на стойност, вид на изпълнените дейности, количества на отпадъците в куб. м, кодовете и наименованията на отпадъците, дата, на която е приключило изпълнението на услугата, получател на услугата, място на изпълнение, както и №, дата на издаване и издател на документите, които доказват извършените услуги.

Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът, определен за изпълнител на съответната обособена позиция, представя Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, съгласно списъка в ЕЕДОП, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените услуги.

2. Разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, представляващи подходящи за отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, предмет на обособената позиция, мобилни приемни съоръжения с общ капацитет, позволяващ извършването на услугите без необосновано забавяне на корабите. Доказване: Участниците попълват в т. 9, раздел В, Част IV Критерии за подбор на ЕЕДОП за предлаганите мобилни приемни съоръжения конкретни: вид, наименование, количество, товароподемност и максимален капацитет в куб. м на количеството отпадъци, което съответното съоръжение може да приеме и транспортира едновременно (на един курс), както и данни за номерата, датите на издаване и издателите на документите, удостоверяващи годността на предложените мобилните приемни съоръжения да бъдат използвани за приемане и обработване на съответните отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност (актове за националност, свидетелства за годност, позволителни за плаване, свидетелства за регистрация и др.п.) по съответната обособена позиция, за която подават оферта.

Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът, определен за изпълнител на съответната обособена позиция, представя декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция, съобразно посоченото в ЕЕДОП.

3. Прилагат система за управление на качеството, както системи или стандарти за опазване на околната среда. Доказване: при подаване на офертата участниците декларират номер, дата на издаване, срок на валидност, издател на съответния сертификат/еквивалентен документ и обхват на системата (сертификацията) в раздел Г, Част IV Критерии за подбор на ЕЕДОП за всяка обособена позиция, за която подават оферта.

Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът, определен за изпълнител, представя валидни сертификати ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен и ЕN ISO 14001:2015 или еквивалентен, издадени от акредитирани лица, с обхват на системата/сертификацията, включващ дейности по управление на отпадъци или еквивалентните документи, съответно доказателства за еквивалентните мерки за осигуряване на качество и за опазване на околната среда.Сертификатите да са издадени от независими лица, акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците да са изпълнили дейности (поне 1 услуга) с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката по съответната обособена позиция, за последните (най-много) 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

Под „дейности с предмет и обем сходни с тези на поръчката по обособена позиция № 1” се има предвид: услуги по управление на отпадъци, представляващи нефтосъдържащи отпадъци и битово-отпадни води, с обем не по-малък от 17 968,5 куб. м.

Под „дейности с предмет и обем сходни с тези на поръчката по обособена позиция № 2” се има предвид: услуги по управление на твърди отпадъци с обем не по-малък от 3 321 куб. м.

Под „дейности с предмет и обем сходни с тези на поръчката по обособена позиция № 3” се има предвид: услуги по управление на отпадъци, представляващи нефтосъдържащи отпадъци и битово-отпадни води, с обем не по-малък от 6 318 куб. м.

Под „дейности с предмет и обем сходни с тези на поръчката по обособена позиция № 4” се има предвид: услуги по управление на твърди отпадъци с обем не по-малък от 2 457 куб. м.

2. Участниците да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, представляващи подходящи за отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, предмет на съответната обособена позиция, мобилни приемни съоръжения с общ капацитет, позволяващ извършването на услугите без необосновано забавяне на корабите, както следва:

— По обособена позиция № 1 (за пристанище Варна по Анекси I и IV от МАРПОЛ 73/78) – не по-малък от 536 куб.м,

— По обособена позиция № 2 (за пристанище Варна по Анекс V от МАРПОЛ 73/78) – не по-малък от 33.5 куб.м,

— По обособена позиция № 3 (за пристанище Бургас по Анекси I и IV от МАРПОЛ 73/78) - не по-малък от 426 куб.м,

— По обособена позиция № 4 (за пристанище Бургас по Анекс V от МАРПОЛ 73/78) - не по-малък от 65 куб.м.

Забележка: Кошовете и контейнерите не представляват самостоятелни мобилни приемни съоръжения, тъй като не разполагат със система за придвижването им на собствен ход и техният капацитет не се взема предвид при определяне на общия капацитет на предлаганите от участника мобилни приемни съоръжения.

3. Участниците следва да прилагат система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, както и да прилагат системи или стандарти за опазване на околната среда съгласно изискванията на стандарт ЕN ISO 14001:2015 или еквивалентен, или еквивалентни мерки за опазване на околната среда с обхват на системите (сертификациите/мерките), включващ услуги по управление на отпадъците.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Не е приложимо

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за изпълнение на договора по съответната обособена позиция е в размер на 4 % (четири процента) от неговата обща стойност без ДДС, определена въз основа на предложената единична цена от избрания изпълнител за приемане и обработване на 1 куб. м отпадък — резултат от корабоплавателна дейност, и прогнозното количество отпадъци за тази обособена позиция. Представя се в една от следните форми:

а) парична сума;

б) банкова гаранция в полза на възложителя;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за изпълнение за целия период на действие на договора и до изтичане на 30 (тридесет) дни след това.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Реално приетите и обработени отпадъци по конкретния Анекс на МАРПОЛ 73/78 в съответното пристанище с кодове, посочени в техническите спецификации по съответната обособена позиция — част III, раздел 2, точки от 2.1 до 2.4 вкл. от документацията за поръчката, се заплащат до максимално допустимото количество за индиректна система на заплащане, регламентирано в тарифата за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и сдадени в рамките на часовете, съгласно предвиденото в тарифата. Плащанията са месечни и се извършват въз основа на приемно-предавателни протоколи за приемане на услугите за съответния предходен месец, към които се прилагат: месечен отчет на изпълнителя, към който се прилагат справките, подписани от капитаните на обслужените кораби и представител на изпълнителя, за реално приетите видове и обеми отпадъци и документите, издадени от крайното приемно съоръжение, че отпадъците са предадени за третиране.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Няма изискване обединенията да имат правна форма, за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението ѝ. Документът за създаване на обединение да съдържа следната информация във връзка с конкретната поръчка:

а) правата и задълженията на участниците в обединението (вкл. задължение на членовете на обединението да не извършват промени в състава му след подаването на офертата, както и задължение на членовете на обединението в него да не го прекратяват до приключване изпълнението на поръчката);

б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;

в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

В документа страните да са определили партньор, който представлява обединението за целите на поръчката, и да са уговорили солидарна отговорност на членовете му, когато такава не се предвижда съгласно приложимото законодателство.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 22/10/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 14/03/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 23/10/2019
Местно време: 14:00
Място:

Главно управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“, гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4, заседателна зала

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Наличието на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 ЗОП е основание за отстраняване. При подаване на офертата липсата на тези обстоятелства се доказва чрез попълване на р. А-Г от ч.т III „Основания за изключване“ на ЕЕДОП, както следва: - обстоятелствата относно наказателни присъди за престъпленията участие в престъпна организация (чл. 321 и чл. 321а НК), корупция (чл. 301-307 НК), измама (чл. 209-213 НК), терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности (чл. 108а, ал. 1 НК), изпиране на пари или финансиране на тероризъм (чл. 253-253б и чл. 108а, ал. 2 НК), детски труд и други форми на трафик на хора (чл. 192а и чл. 159а-159г НК), както и за престъпления аналогични на тези в друга държава членка или трета страна - в раздел А; - обстоятелствата относно наказателни присъди за престъпленията по чл. 172, чл. 255б и чл. 352-353е НК, както и за престъпления аналогични на тези в друга държава членка или трета страна - в раздел В, - обстоятелствата относно наказателни присъди за престъпленията по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 НК и за престъпления аналогични на тези в друга държава членка или трета страна, както и обстоятелствата относно наказателни постановления или съдебни решения за нарушения на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държава, в която участникът е установен - в раздел Г,- обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП - в раздел Б;- обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 4-7 ЗОП (с изключение на тези, които се декларират в р. Г) - в раздел В.

2. Не могат да участват пряко или косвено в процедурата лица, за които са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е налице някое отизключенията по чл. 4 от горепосочения закон.

3. Не могат да участват или да представляват физически или юридически лица в процедурата лица, за които са налице обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 и 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Освен на горните основания, Възложителят отстранява също:

— участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията,

— участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката,

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към ЗОП;

— участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 ЗОП,

— участници, които са свързани лица,

— участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок,

— участник, в чието ценово предложение единичната цена за приемане и обработване на 1 куб. м отпадък надвишава максималната прогнозна стойност за приемане и обработване на 1 куб. м отпадък по съответната обособена позиция.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на 14-дневен срок от публикуването в Регистъра на обществените поръчки (РОП) на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

Когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в „Официален вестник“ на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/09/2019