Строителство - 444912-2016

17/12/2016    S244

България-Мездра: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на социалните грижи

2016/S 244-444912

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Мездра
Национален регистрационен номер: 000193371
Пощенски адрес: ул. „Христо Ботев“ № 27
Град: Мездра
код NUTS: BG313 Vratsa
Пощенски код: 3100
Държава: България
Лице за контакт: Диана Павлова
Електронна поща: mezdra@mail.bg
Телефон: +359 35991092116
Факс: +359 35991092523
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://mezdra.bg/
Адрес на профила на купувача: http://mezdra.bg/?page_id=4693
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://mezdra.bg/?page_id=17440
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Избор на изпълнител за пълен инженеринг на сградата по проект BG16RFOP001-2.00-0091 Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра — обект районна полицейска служба.

II.1.2)Основен CPV код
45215200 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на социалните грижи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предмета на поръчката включва проектиране, строителство и авторски надзор за Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра — обект районна полицейска служба по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.00-0091-C01.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 121 206.75 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71315000 Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Vratsa
Основно място на изпълнение:

Гр. Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмета на поръчката включва проектиране, строителство и авторски надзор.

Участникът изготвя работния/те проект/ти, съгласно предписаните като задължителни мерки в енергийното обследване на конкретната сграда.

Работните проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ. бр. 51 oт 2001 г.) и приложимата нормативна уредба по проектните части включени в обхвата на работния проект за нуждите на обновяването в зависимост от допустимите за финансиране дейности. Работните проекти следва да бъдат придружени с подробни количество-стойности сметки по приложимите части.

Работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества, обслужващи сградата/ите и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината и да бъде издадено разрешение за строеж.

В обяснителните записки на работния проект експертите — проектанти на изпълнителя следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки.

Обхвата на проектиране е подробно определен в техническата спецификация.

Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност на сградата се извършва в съответствие с част „Строителство“ от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за обекта и подписване на Протокол образец 2 за откриване на строителната площадка.

Разрешение за строеж се издава от общинската администрация при представяне на техническа документация с оценено съответствие.

Строителят (юридическото лице, притежаващо съответната компетентност) изпълнява СМР за обновяване за енергийна ефективност за обекта в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.

Поради естеството на проекта и спецификата на дейностите възложителят (общината) е различно лице от собствениците на обекта на интервенция като извършва възлагане на СМР по силата на сключения договор по настоящата процедура.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват от представители на възложителя.

Обхвата на дейността е подробно описана в техническите спецификации.

Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством експерти те проектанти по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата минимални изисквания към съответния експерт проектант и са предварително одобрени от възложителя.

Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на разположение на възложителя през цялото времетраене на обновителните и ремонтни дейности.

Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи:

а/ Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително.

б/ Периодични проверки на обекта за упражняване на авторския надзор.

в/ За участие в приемателна комисия на извършените строително — монтажни работи.

г/ При подписване на актове и протоколи от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническо предложение / Тежест: 70
Цена - Тежест: 30
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 121 206.75 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 6
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект № BG16RFOP001-2.001-0091 „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра — обект районна полицейска служба.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката І група минимум четвърта категория, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.

При подаване на оферта участниците попълват тази информация в Част IV: Критерии за подбор — А: Годност от ЕЕДОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, с праг не по-малък от минималните застрахователни суми за проектиране и строителство за съответната категория строеж, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, която застраховка следва да покрива вреди причинени на други участници в строителството и/или трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, или съответен валиден аналогичен документ. За чуждестранните участници — да имат застраховка професионална отговорност за проектиране и строителство или гаранция в друга държава — членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство с праг не по-малък от минималните застрахователни суми за проектиране и строителство за съответната категория строеж.

При подаване на оферта участниците попълват тази информация само в Част IV: Критерии за подбор — Б: Икономическо и финансово състояние от ЕЕДОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Застраховката „Професионална отговорност“ да е с общ лимит на отговорността, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж, предмет на поръчката (Четвърта категория).

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците трябва да имат опит в:

1.1. Проектирането, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата. Под идентично или сходно проектиране се разбира Услуги по изработване на технически инвестиционни проекти свързани с реализация на енергоефективни мерки в сгради, вкл. ремонтни строителни работи по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сгради за въвеждане енергоефективни мерки в съществуващи сгради, с РЗП (разгъната застроена площ): 500 кв. м.

1.2. Изпълнението на СМР /строителство и/или проектиране и изпълнение на строеж/, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата. Под „идентично или сходно строителство“ следва да се разбира извършването на всяка 1 от посочените видове мерки за енергийна ефективност (СМР): Топлоизолация на покрив; Топлоизолация на стени; Подмяна на дограма; * За покриване на това минимално изискване е достатъчно всяка 1 от посочените видове мерки за енергийна ефективност да е изпълнена на поне 1 обект с РЗП: минимум 500 кв. м.

2. Участниците следва да разполагат със следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката: — Заваръчен апарат — мин. 2 бр.;- Оградни пана — мин. 200 м.л.;- Тръбно скеле — мин. 1 000 м2;- Пробивна техника — мин. 3 бр., ;- Товарни автомобили — мин. 2 бр. ;- Металорежещи инструменти- мин. 2 бр.

3. Участникът трябва да предложи инженерно–технически състав и екип от проектанти, ръководно-експертен екип /персонал/ и работници за СМР за изпълнение на поръчката, съответстващи на изискванията на възложителя.

4. Участникът следва да притежава следния валиден сертификат — Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват строителство.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Изисквано минимално ниво към експертите и персонала по т. 3 е както следва:

Архитект — да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или еквивалент;

Конструктор -висше образование, специалност ПГС или строителство на сгради и съоръжения или еквивалент; да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или еквивалент. За чуждестранните участници, еквивалентни документи за притежаваната проектантска правоспособност, издадени от държавата в която са установени.

Строителен инженер, който ще осъществява технически контрол по част „Конструктивна“, висше образование, валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/; валидно удостоверение за Технически Контрол по част „Конструктивна“ от КИИП или да е вписан в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава — членка на Европейския съюз, или в друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Проектант по част „Енергийна ефективност“, притежаващ пълна проектантска правоспособност.

За чуждестранните участници, еквивалентни документи за притежаваната проектантска правоспособност, издадени от държавата в която са установени.

Проектант по част „Електро“ — електро-инженер-да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или еквивалент; За чуждестранните участници, еквивалентни документи за притежаваната проектантска правоспособност, издадени от държавата в която са установени.

Проектант по част „Пожарна безопасност“ — инженер, да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или еквивалент; За чуждестранните участници, еквивалентни документи за притежаваната проектантска правоспособност, издадени от държавата в която са установени.

Проектант по част „ПБЗ“– инженер, да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или еквивалент;

За чуждестранните участници, еквивалентни документи за притежаваната проектантска правоспособност, издадени от държавата в която са установени.

Проектант по част „Управление на отпадъците“ — инженер — да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или еквивалент;

За чуждестранните участници, еквивалентни документи за притежаваната проектантска правоспособност, издадени от държавата в която са установени.

За ръководно-експертния екип и работници за СМР за изпълнение на поръчката, както следва:

1. Ръководно — експертен екип:

1.1. Строителен инженер с професионален опит минимум 3 г. или строителен техник с професионален опит минимум 5 г. -1 бр.

1.2. Контрол по качеството — 1 бр.

1.3. Специалист по здравословни и безопасни условия на труд, който да отговаря на следните минимални изисквания — да притежава удостоверение (сертификат) за изпълнение на този вид дейност;

2. Квалифицирани работници:

2.1. Работници топлоизолация — 5 бр.

2.2. Ел. работници — 2 бр.

2.3. Работници монтаж дограма — 4 бр.

2.4. Бояджии — 2 бр.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък и необходимите документи за доказване опита и професионалната квалификация на ръководно-експертен екип /персонал/ за изпълнение на поръчката и работници за СМР включително и доказателства за минимални изисквания към строителен инженер/строителен техник, експерта по контрола по качество и проектантския състав.

При подаване на оферта участниците попълват съответния раздел в ЕЕДОП.

3. Общи работници — 2 бр.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 30/01/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 31/01/2017
Местно време: 10:00
Място:

Сградата на Община Мездра на адрес, гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 27, Малката заседателна зала на четвърти етаж.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 5 (пет) на сто от стойността на договора без ДДС. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор.

Отстраняване от участие:

1. Комисията предлага за отстраняване участник, който не отговаря на изискванията за лично състояние по чл. 54 от ЗОП;

2. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, или в документацията;

3. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

4. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 — 5 от ЗОП;

5. Участници, които са свързани лица.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/12/2016