Строителство - 444912-2016

17/12/2016    S244    Строителство - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Мездра: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на социалните грижи

2016/S 244-444912

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Мездра
Национален регистрационен номер: 000193371
Пощенски адрес: ул. „Христо Ботев“ № 27
Град: Мездра
код NUTS: BG313
Пощенски код: 3100
Държава: България
Лице за контакт: Диана Павлова
Електронна поща: mezdra@mail.bg
Телефон: +359 35991092116
Факс: +359 35991092523

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://mezdra.bg/

Адрес на профила на купувача: http://mezdra.bg/?page_id=4693

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://mezdra.bg/?page_id=17440
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Избор на изпълнител за пълен инженеринг на сградата по проект BG16RFOP001-2.00-0091 Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра — обект районна полицейска служба.

II.1.2)Основен CPV код
45215200
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предмета на поръчката включва проектиране, строителство и авторски надзор за Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра — обект районна полицейска служба по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.00-0091-C01.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 121 206.75 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71315000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313
Основно място на изпълнение:

Гр. Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмета на поръчката включва проектиране, строителство и авторски надзор.

Участникът изготвя работния/те проект/ти, съгласно предписаните като задължителни мерки в енергийното обследване на конкретната сграда.

Работните проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ. бр. 51 oт 2001 г.) и приложимата нормативна уредба по проектните части включени в обхвата на работния проект за нуждите на обновяването в зависимост от допустимите за финансиране дейности. Работните проекти следва да бъдат придружени с подробни количество-стойности сметки по приложимите части.

Работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества, обслужващи сградата/ите и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината и да бъде издадено разрешение за строеж.

В обяснителните записки на работния проект експертите — проектанти на изпълнителя следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки.

Обхвата на проектиране е подробно определен в техническата спецификация.

Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност на сградата се извършва в съответствие с част „Строителство“ от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за обекта и подписване на Протокол образец 2 за откриване на строителната площадка.

Разрешение за строеж се издава от общинската администрация при представяне на техническа документация с оценено съответствие.

Строителят (юридическото лице, притежаващо съответната компетентност) изпълнява СМР за обновяване за енергийна ефективност за обекта в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.

Поради естеството на проекта и спецификата на дейностите възложителят (общината) е различно лице от собствениците на обекта на интервенция като извършва възлагане на СМР по силата на сключения договор по настоящата процедура.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват от представители на възложителя.

Обхвата на дейността е подробно описана в техническите спецификации.

Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством експерти те проектанти по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата минимални изисквания към съответния експерт проектант и са предварително одобрени от възложителя.

Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на разположение на възложителя през цялото времетраене на обновителните и ремонтни дейности.

Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи:

а/ Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително.

б/ Периодични проверки на обекта за упражняване на авторския надзор.

в/ За участие в приемателна комисия на извършените строително — монтажни работи.

г/ При подписване на актове и протоколи от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническо предложение / Тежест: 70
Цена - Тежест: 30
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 121 206.75 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 6
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект № BG16RFOP001-2.001-0091 „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра — обект районна полицейска служба.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката І група минимум четвърта категория, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.

При подаване на оферта участниците попълват тази информация в Част IV: Критерии за подбор — А: Годност от ЕЕДОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, с праг не по-малък от минималните застрахователни суми за проектиране и строителство за съответната категория строеж, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, която застраховка следва да покрива вреди причинени на други участници в строителството и/или трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, или съответен валиден аналогичен документ. За чуждестранните участници — да имат застраховка професионална отговорност за проектиране и строителство или гаранция в друга държава — членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство с праг не по-малък от минималните застрахователни суми за проектиране и строителство за съответната категория строеж.

При подаване на оферта участниците попълват тази информация само в Част IV: Критерии за подбор — Б: Икономическо и финансово състояние от ЕЕДОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Застраховката „Професионална отговорност“ да е с общ лимит на отговорността, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж, предмет на поръчката (Четвърта категория).

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците трябва да имат опит в:

1.1. Проектирането, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата. Под идентично или сходно проектиране се разбира Услуги по изработване на технически инвестиционни проекти свързани с реализация на енергоефективни мерки в сгради, вкл. ремонтни строителни работи по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сгради за въвеждане енергоефективни мерки в съществуващи сгради, с РЗП (разгъната застроена площ): 500 кв. м.

1.2. Изпълнението на СМР /строителство и/или проектиране и изпълнение на строеж/, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата. Под „идентично или сходно строителство“ следва да се разбира извършването на всяка 1 от посочените видове мерки за енергийна ефективност (СМР): Топлоизолация на покрив; Топлоизолация на стени; Подмяна на дограма; * За покриване на това минимално изискване е достатъчно всяка 1 от посочените видове мерки за енергийна ефективност да е изпълнена на поне 1 обект с РЗП: минимум 500 кв. м.

2. Участниците следва да разполагат със следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката: — Заваръчен апарат — мин. 2 бр.;- Оградни пана — мин. 200 м.л.;- Тръбно скеле — мин. 1 000 м2;- Пробивна техника — мин. 3 бр., ;- Товарни автомобили — мин. 2 бр. ;- Металорежещи инструменти- мин. 2 бр.

3. Участникът трябва да предложи инженерно–технически състав и екип от проектанти, ръководно-експертен екип /персонал/ и работници за СМР за изпълнение на поръчката, съответстващи на изискванията на възложителя.

4. Участникът следва да притежава следния валиден сертификат — Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват строителство.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Изисквано минимално ниво към експертите и персонала по т. 3 е както следва:

Архитект — да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или еквивалент;

Конструктор -висше образование, специалност ПГС или строителство на сгради и съоръжения или еквивалент; да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или еквивалент. За чуждестранните участници, еквивалентни документи за притежаваната проектантска правоспособност, издадени от държавата в която са установени.

Строителен инженер, който ще осъществява технически контрол по част „Конструктивна“, висше образование, валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/; валидно удостоверение за Технически Контрол по част „Конструктивна“ от КИИП или да е вписан в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава — членка на Европейския съюз, или в друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Проектант по част „Енергийна ефективност“, притежаващ пълна проектантска правоспособност.

За чуждестранните участници, еквивалентни документи за притежаваната проектантска правоспособност, издадени от държавата в която са установени.

Проектант по част „Електро“ — електро-инженер-да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или еквивалент; За чуждестранните участници, еквивалентни документи за притежаваната проектантска правоспособност, издадени от държавата в която са установени.

Проектант по част „Пожарна безопасност“ — инженер, да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или еквивалент; За чуждестранните участници, еквивалентни документи за притежаваната проектантска правоспособност, издадени от държавата в която са установени.

Проектант по част „ПБЗ“– инженер, да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или еквивалент;

За чуждестранните участници, еквивалентни документи за притежаваната проектантска правоспособност, издадени от държавата в която са установени.

Проектант по част „Управление на отпадъците“ — инженер — да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или еквивалент;

За чуждестранните участници, еквивалентни документи за притежаваната проектантска правоспособност, издадени от държавата в която са установени.

За ръководно-експертния екип и работници за СМР за изпълнение на поръчката, както следва:

1. Ръководно — експертен екип:

1.1. Строителен инженер с професионален опит минимум 3 г. или строителен техник с професионален опит минимум 5 г. -1 бр.

1.2. Контрол по качеството — 1 бр.

1.3. Специалист по здравословни и безопасни условия на труд, който да отговаря на следните минимални изисквания — да притежава удостоверение (сертификат) за изпълнение на този вид дейност;

2. Квалифицирани работници:

2.1. Работници топлоизолация — 5 бр.

2.2. Ел. работници — 2 бр.

2.3. Работници монтаж дограма — 4 бр.

2.4. Бояджии — 2 бр.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък и необходимите документи за доказване опита и професионалната квалификация на ръководно-експертен екип /персонал/ за изпълнение на поръчката и работници за СМР включително и доказателства за минимални изисквания към строителен инженер/строителен техник, експерта по контрола по качество и проектантския състав.

При подаване на оферта участниците попълват съответния раздел в ЕЕДОП.

3. Общи работници — 2 бр.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 30/01/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 31/01/2017
Местно време: 10:00
Място:

Сградата на Община Мездра на адрес, гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 27, Малката заседателна зала на четвърти етаж.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 5 (пет) на сто от стойността на договора без ДДС. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор.

Отстраняване от участие:

1. Комисията предлага за отстраняване участник, който не отговаря на изискванията за лично състояние по чл. 54 от ЗОП;

2. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, или в документацията;

3. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

4. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 — 5 от ЗОП;

5. Участници, които са свързани лица.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/12/2016