Varor - 446066-2017

09/11/2017    S215

Belgien-Bryssel: Inköp och underhåll av en limningsmaskin

2017/S 215-446066

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen
Postadress: CSM 1 05/P001
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: OIB.02.002 Marchés publics
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3043
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3043
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Inköp och underhåll av en limningsmaskin

Referensnummer: OIB.02/PO/2017/053/778.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
42991000 Pappers-, tryckeri- och bokbinderimaskiner samt delar till dessa
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Inköp och underhåll av en limningsmaskin för att ersätta de nuvarande 2 limningsmaskinerna.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 190 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50530000 Reparation och underhåll av maskiner
48773000 Utskriftsprogram
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Brysselregionen.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Inköp och underhåll av en limningsmaskin för att ersätta de nuvarande 2 limningsmaskinerna.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 190 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 120
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: EU:s administrativa anslag.
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Anbudsgivaren ska i sitt anbud bifoga alla de handlingar och all den information som erfordras enligt punkt III.1 Villkor för deltagande i detta meddelande och som anges i bilaga I, checklista över handlingar som ska fyllas i och tillhandahållas, till förfrågningsunderlaget.

Anbudsgivaren ska bifoga en vederbörligen undertecknad och daterad försäkran på heder och samvete som styrker att denne inte befinner sig i någon av de situationer som skulle kunna leda till uteslutning från deltagande i ett kontrakt som tilldelas av Europeiska unionen. Försäkran på heder och samvete ska följa mallen som står att finna på följande webbplats, i dess helhet: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Obs: Den utvalda anbudsgivaren ska, för att undvika uteslutning, tillhandahålla följande bevishandlingar till stöd för försäkran på heder och samvete före undertecknande av kontraktet.

Obs: Om en grupp tilldelas kontraktet ska gruppen tillhandahålla försäkran på heder och samvete tillsammans med de stödjande handlingarna och upplysningarna för varje enskild medlem.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Anbudsgivaren ska tillhandahålla följande:

— En kopia av boksluten (balans- och resultaträkningar) för de 3 senaste räkenskapsåren, av vilka den årliga vinsten före skatt framgår. Om anbudsgivaren av giltigt skäl inte har möjlighet att lämna dessa handlingar ska denne bifoga en uppgift om sin årliga vinst före skatt för de 3 senaste åren. Om boksluten eller försäkran visar en genomsnittlig förlust för de 3 senaste åren ska anbudsgivaren tillhandahålla andra handlingar som bevis för sin finansiella och ekonomiska kapacitet, såsom lämplig garanti från en tredje part (t.ex. moderbolaget) eller intyg från revisorer, auktoriserade revisorer eller motsvarande.

— Uppgift om specifik årsomsättning för de 3 senaste räkenskapsåren för det område som omfattas av detta meddelande om upphandling.

Eventuella minimistandardnivåer:

För att kunna bli utvald ska anbudsgivaren lämna bevis på en genomsnittlig specifik omsättning för de 3 räkenskapsåren på 380 000 EUR/år.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Anbudsgivaren ska tillhandahålla följande:

En förteckning över huvudsakliga referenser i Europa/Belgien från offentliga eller privata kontrakt som utförts under de 5 senaste åren. Genom denna förteckning ska det styrkas att tjänsterna och varorna har direkt anknytning till detta kontrakt. Följande ska därför specificeras: namn och adresser för mottagarna, beskrivning av tillhandahållna maskiner och ytterligare tjänster (underhåll etc.) och fakturerade belopp.

Eventuella minimistandardnivåer:

Förteckningen över huvudsakliga referenser ska inbegripa minst 2 kundreferenser, vardera för minst 1 maskin jämte underhåll.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 22/12/2017
Lokal tid: 15:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 12/01/2018
Lokal tid: 10:00
Plats:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

1 behörig representant per anbudsgivare får närvara vid anbudsöppningen (pass eller id-kort ska uppvisas). Anbudsgivare som önskar delta ska skriftligen meddela enheten för offentlig upphandling – OIB.02.002 (se adressuppgifter som anges i punkt I.1) senast 2 arbetsdagar före mötet för öppnande av anbud.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

1) Förfrågningsunderlaget och ytterligare handlingar (inbegripet frågor och svar) finns tillgängliga på följande internetadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3043

2) Berörda parter uppmanas att registrera sig på webbplatsen. De kommer sedan att meddelas om eventuella tillgängliga uppdateringar av denna anbudsinfordran via det elektroniska systemet för offentlig upphandling. Parter som inte är registrerade på webbplatsen ombeds att regelbundet besöka den. Kommissionen kan inte hållas ansvarig om anbudsgivare inte är medvetna om eventuell ytterligare information med anknytning till denna anbudsinfordran som lämnats på denna webbplats.

Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.

Ytterligare information om kontraktsvillkor, kontraktsförlängningar, villkor för deltagande, erfordrade miniminivåer för kapacitet, total uppskattad kontraktsvolym etc. återfinns i förfrågningsunderlaget som finns tillgängligt på ovannämnda webbplats. Ingen information i pappersform kommer att ges. Infrastruktur- och logistikbyrån – Bryssel (Office for Infrastructure and Logistics in Brussels – OIB) har varit Emas-certifierad sedan 2005 och upprätthåller ett miljövänligt förhållningssätt. Emas är EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning, det vill säga EU:s frivilliga instrument som kan användas av organisationer som vill förbättra sin miljöprestanda.

3) För ytterligare information om deltagande i anbudsinfordran och de olika etapperna i förfarandet för offentlig upphandling vid Infrastruktur- och logistikbyrån – Bryssel, se handledningen för anbudsgivare (”Guide for tenderers”) och broschyren Europeiska kommissionen som affärspartner, som finns tillgängliga på följande länk: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då denne fick kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
30/10/2017