Palvelut - 446381-2018

12/10/2018    S197    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Oulu: Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut

2018/S 197-446381

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
2296962-1
PL 86
Oulu
90101
Suomi
Sähköpostiosoite: tyovoimakoulutus.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
Faksi: +358 295038000
NUTS-koodi: FI1D9

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.ely-keskus.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=204820&tpk=fbcfac24-d9cb-4ea3-b380-9b128f99c515
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

ICT-alan koulutus (puite)

Viitenumero: POPELY/1749/2018
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
80400000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Työvoimakoulutuksella tarkoitetaan työvoimaviranomaisen työvoimapoliittisin perustein hankkimaa aikuiskoulutusta. Kilpailutuksella hankitaan koulutuspalvelua. Kilpailutettava puitehankinta koskee ICT-alan tarpeisiin suunnattua koulutusta. Tarjouspyynnössä esitetty hankintamäärä on arvio, eikä sopimus muodosta hankintayksikölle määräostovelvoitetta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävien työvoimakoulutushankintojen rahoittamiseen voidaan käyttää sekä kansallista työvoimakoulutuksen hankintaan kohdennettua määrärahaa että ohjelmakauden 2014–2020 ESR-määrärahaa sekä EGR-määrärahaa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D9
Pääasiallinen suorituspaikka:

Pohjois-Pohjanmaa

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kilpailutettava hankinta koskee ICT-alalle suunnattua koulutusta. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä, jonka perusteella solmitaan puitesopimukset hyväksyttyjen koulutuspalvelun tuottajien sekä ELY-keskuksen välillä puitejärjestelyssä vahvistettujen ehtojen mukaisesti.

Puitetoimittajiksi voidaan hyväksyä määräaikaan saapuneista ja kelpoisuusehdot täyttävistä tarjouksista kolme (3) kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen palveluntarjoaja saa noin 40 % ja kaksi (2) seuraavaksi edullisinta kumpikin noin 30 % suunnitellusta opiskelijatyöpäivien määrästä. Puitteeseen hyväksyttävien tarjoajien määrä voi olla pienempi, mikäli kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia on vähemmän (kokonaistaloudellisesti edullisimmalle 60 %). Puitejärjestelymenettelyssä palveluntarjoaja voi saada koulutustilauksia, mutta se ei anna puitejärjestelyyn hyväksytylle tarjoajalle subjektiivista oikeutta saada ennalta määriteltyä määrää koulutuksia.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Alkamispäivä: 01/01/2019
päättymispäivä: 31/12/2020
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa ajantasaista lainsäädäntöä. Tarjouskilpailu toteutetaan hankintalain tarkoittamaa avointa menettelyä käyttäen.

Hankinnassa noudatetaan seuraavia lakeja ja ohjeita:

– Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016,

– Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta,

– Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 1073/2012,

– Hankinnassa sovellettavista säännöksistä on luettelo liitteessä työvoimakoulutuksen erityisehdot sekä työvoimakoulutuksen sopimusmalli.

Hankintamenettelyn vaiheet ovat seuraavat:

– tarjousten avaaminen,

– hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen,

– puitesopimuksen solmiminen.

Yksittäiset hankintasopimukset tehdään yrityksen tarpeiden ja ELY-keskuksen tilauksen pohjalta. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn perustellusta ja todellisesta syystä (hankintalaki). Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.

III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika / Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle
Päivämäärä: 05/11/2018
Paikallinen aika: 15:00
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11/10/2018