С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Доставки - 448009-2018

13/10/2018    S198

България-Първомай: Медицински консумативи

2018/S 198-448009

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 169-384260)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Многопрофилна болница за активно лечение — Първомай“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 115516059
Пощенски адрес: ул. „Княз Борис І“ № 51
Град: Първомай
код NUTS: BG42 Южен централен
Пощенски код: 4270
Държава: България
Лице за контакт: Гинка Балева
Електронна поща: mbal_par@abv.bg
Телефон: +359 0896835045
Факс: +359 3363165
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mbal-parvomay.com
Адрес на профила на купувача: http://mbal-parvomay.com/периодични-доставки-на-медицински-ко-2/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Периодични доставки на медицински консумативи, лабораторни реактиви и дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ — Първомай“

Референтен номер: 1-2018
II.1.2)Основен CPV код
33140000 Медицински консумативи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Периодични доставки на медицински консумативи, лабораторни реактиви и дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ — Първомай“ ЕООД, гр. Първомай.

Доставките се извършват след периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя до болничната аптека на възложителя в предвидени прогнозни (приблизителни) количества по позиции съгласно спецификация в табличен вид, приложена към утвърдената от възложителя документация за участие.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/10/2018
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 169-384260

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 15/10/2018
Местно време: 16:00
Да се чете:
Дата: 24/10/2018
Местно време: 16:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 16/10/2018
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 25/10/2018
Местно време: 10:00
VII.2)Друга допълнителна информация:

Възложителят по собствена инициатива на основание чл. 100, ал. 6 от ЗОП е направил промени (корекции) в описателния документ (документация за участие в откритата процедура) — премахнато е изискването за въведена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 13485:2012 в раздел VІ, т. 3.2 от документацията за участие, дублиращо се с такова, посочено и в раздел ІV, т. 9. Промените, макар и да не са съществени и да не внасят изменения в условията за изпълнение на обявената поръчка и процедурата, поради това че са направени след срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, обуславят удължаване на оповестените срок за подаване на оферти, респ. дата/час за отварянето им. Във връзка с настоящето обявление за изменения възложителят указва на заинтересованите лица, че публикуваното на профила на купувача разяснение № 2 от 5.10.2018 г. е изгубило значение и не следва да се взема предвид.