Pakalpojumi - 448162-2020

25/09/2020    S187

Luksemburga-Luksemburga: Pamatnolīgumu slēgšana par Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokātu secinājumu (franču valodā) valodniecisku pārbaudi, kā arī pareizrakstības un drukas kļūdu labošanu

2020/S 187-448162

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesa
Pasta adrese: Plateau de Kirchberg
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU000 Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona: Unité de traduction de langue française, cellule «Freelances»
E-pasts: freelancefr@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 43031
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.curia.europa.eu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7193
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Pamatnolīgumu slēgšana par Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokātu secinājumu (franču valodā) valodniecisku pārbaudi, kā arī pareizrakstības un drukas kļūdu labošanu

II.1.2)Galvenās CPV kods
79821100 Korektoru pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Pamatnolīgumu slēgšana par Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokātu franču valodā tulkotu vai franču valodā rakstītu secinājumu valodniecisku pārbaudi, kā arī pareizrakstības un drukas kļūdu labošanu.

Pamatnolīgumu darbības laiks būs viens gads, un uz klusuciešot izteiktas piekrišanas pamata tos varēs atjaunot uz trīs turpmākiem viena gada periodiem. Balstoties uz piešķiršanas kritērijiem, tiks izveidots darbuzņēmēju klasifikācijas saraksts. Šajā sarakstā noteiks sākotnējo secību, kurai atbilstoši ar darbuzņēmējiem, ņemot vērā to pakalpojumu sniegšanas jaudu, sazināsies konkrēta darba piedāvāšana nolūkā. Šī klasifikācija tiks periodiski pārskatīta, lai atspoguļotu sniegto pakalpojumu faktisko kvalitāti. Līguma izpildes laikā klasifikācija var tikt mainīta arī pēc esošo pamatnolīgumu pārtraukšanas.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU000 Luxembourg
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Darbuzņēmējam jāveic valodnieciska pārbaude un jālabo pareizrakstības un drukas kļūdas (franču valodā) noteiktajos termiņos. Tas ietver šādus uzdevumus:

— Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokātu franču valodā tulkotu vai franču valodā rakstītu secinājumu korektūra,

— atbilstības Tiesas iekšējiem stila noteikumiem un nosacījumiem pārbaude,

— Tiesas rokasgrāmatas piemērošana attiecībā uz citātu ievietošanu, tipogrāfijas un noformēšanas noteikumiem.

Veicot šos uzdevumus, darbuzņēmējs:

— ievēros Tiesas nosūtīto (juridisko) dokumentu konfidencialitāti,

— nodrošinās pakalpojumu norunātajā un pasūtījuma veidlapā paredzētajā termiņā.

Labojamie teksti ietver virkni juridisku tematu, kas saistīti ar Tiesā ierosinātajām lietām. Tie ir dažāda apjoma teksti ar atšķirīgu labojumu izpildes steidzamības pakāpi. Ar labojamo/pārbaudāmo tekstu veidu piemēriem var iepazīties Tiesas tīmekļa vietnē: http://www.curia.europa.eu

Darbuzņēmēji strādās datorizētā vidē. Tiem būs nozīmīga loma Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokātu franču valodā tulkotu vai franču valodā rakstītu secinājumu kvalitātes pārbaudes procesā.

Pamatnolīgumu ietvaros sniegto pakalpojumu kvalitātei jābūt tādai, kas ļautu nekavējoties izmantot tekstu, vai nu to publicējot, vai kādā citā veidā.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 400 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
Paredzētais kandidātu skaits: 10
Objektīvie kritēriji ierobežota kandidātu skaita izvēlei:

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 164. panta 3. punktu līgumslēdzēja iestāde var ierobežot to kandidātu skaitu, ko uzaicinās piedalīties procedūrā, pamatojoties uz objektīviem atlases kritērijiem.

Tādā gadījumā attiecībā uz šo publisko līgumu tiks piemēroti šādi objektīvi papildu kritēriji, lai ierobežotu to kandidātu skaitu, kurus uzaicinās iesniegt piedāvājumu:

— apliecinātas citas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas (vismaz B2 līmenis),

— vismaz sešu mēnešu profesionāla pieredze saistībā ar veicamajiem uzdevumiem starptautiskā organizācijā vai tās vārdā.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

līgumu var piešķirt jebkurai fiziskai vai juridiskai personai. Apakšlīgumu slēgšana ārpus specifikācijās noteikto procedūru ietvariem nav atļauta.

Kandidātiem jāparaksta godavārda apliecinājums (kas ir reģistrācijas veidlapas daļa) par to, ka uz tiem neattiecas neviena no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 136.–140. pantā minētajām situācijām. Ja kandidāts nav fiziska persona, minētie izslēgšanas kritēriji attiecas gan uz kandidātu, gan uz katru pakalpojumu sniedzēju, kas ir tā pakļautībā.

Jāsniedz arī šāda informācija:

— ja kandidāts nav fiziska persona:

—— informācija un pierādījumi par kandidāta dibināšanas vietu,

—— informācija un pierādījumi par juridisko statusu, piemēram, komercreģistrā veiktās reģistrācijas apliecība, PVN maksātāja reģistrācijas apliecība, dibināšanas dokumentu vai statūtu kopijas, atbilstoši tās valsts noteikumiem, kurā kandidāts ir dibināts,

—— informācija par personām, kurām ir pārstāvības un lēmumu pieņemšanas pilnvaras vai kontrole pār kandidātu;

— ja kandidāts ir fiziska persona:

—— apliecinājums par pašnodarbinātās personas statusu līgumā ietverto pakalpojumu sniegšanai,

—— apliecinājums par PVN maksāšanas pienākumu.

Dalības pieteikumi jāsagatavo tā, lai varētu pilnīgi, precīzi un pēc iespējas ātrāk izvērtēt tos un izvēlēties kandidātus, kas tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumu. To kandidātu dalības pieteikumi, kuri, aizpildot obligāto iesniegšanas veidlapu (kas pieejama I.3) iedaļā norādītajā interneta adresē) un pievienojot norādītos dokumentus un pierādījumus, nebūs snieguši pietiekamu informāciju, var tikt noraidīti.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Skatīt II.2.4) iedaļu.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Slēgta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vairākiem uzņēmējiem
Maksimālais plānotais pamatnolīguma dalībnieku skaits: 10
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 09/11/2020
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Franču valoda, Angļu valoda, Bulgāru valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Latviešu valoda, Lietuviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Spāņu valoda, Zviedru valoda, Čehu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 12 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
Pieņems elektroniskos rēķinus
VI.3)Papildu informācija:

Dalības pieteikumus (pievienojot parakstītu un ieskenētu reģistrācijas veidlapu) var sūtīt tikai pa e-pastu.

Pamatojoties uz kandidātu spēju izvērtējumu, kandidāti, kas tiks uzskatīti par vispiemērotākajiem līguma izpildei, tiks uzaicināti iesniegt vienu piedāvājumu (vismaz pieci kandidāti, ja vien pietiekams skaits kandidātu atbildīs atlases kritērijiem).

Dalība šajā iepirkuma procedūrā ir bez maksas, tāpēc kandidātiem/pretendentiem netiek piešķirtas nekādas tiesības pieprasīt finansiālu atlīdzību par saviem izdevumiem.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
Tālrunis: +352 43031
Fakss: +352 43032100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu/e-Curia
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

skatīt I.3) iedaļā minēto interneta adresi.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesa
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: freelancefr@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 43031
Fakss: +352 43032473
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
15/09/2020