Доставки - 450004-2019

25/09/2019    S185

България-Радомир: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2019/S 185-450004

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Радомир
Национален регистрационен номер: 000386776
Пощенски адрес: пл. „Свобода“ № 20
Град: Радомир
код NUTS: BG414 Перник
Пощенски код: 2400
Държава: България
Лице за контакт: Пламен Алексиев — Кмет на община Радомир
Електронна поща: obshtinaradomir@abv.bg
Телефон: +359 77780507
Факс: +359 77782502

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.radomir.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.radomir.bg/subsection-475-obschestveni_porychki.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.radomir.bg/subsection-475-obschestveni_porychki.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на община Радомир по проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Радомир – 2016“, по процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна помощ

II.1.2)Основен CPV код
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на обществената поръчка е „Доставка на хранителни продукти за нуждите на община Радомир по проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Радомир — 2016“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, операция „Осигуряване на топъл обяд — 2016“ BG05FMOP001-3.002.“, със следните обособени позиции: ОП № 1: Месо,месни продукти, риба и рибни продукти, ОП № 2: Мляко и млечни продукти, ОП № 3: Зърнени храни и храни на зърнена основа, хляб,тестени и сладкарски изделия, ОП № 4: Плодове, зеленчуци и продукти от тях в консервирано, изсушено и замразено състояние, ОП № 5: Други хранителни продукти и включените в тях продукти са описани подробно в тех. спец-ция към настоящата документация. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират в-я с цялостното им усвояване при сключване на договор. Количествата служат за определяне на класирането на участниците.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 48 166.67 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Месо, месни продукти, риба и рибни продукти

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG414 Перник
Основно място на изпълнение:

Община Радомир, област Перник.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Включените в Обособена позиция № 1 продукти и изискванията към тях са описани в техническата спецификация към документацията за общ. поръчка. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Количествата служат за определяне на класирането на участниците. По ОП 1, доставките се извършват след получаването на писмена заявка от възложителя. Срокът за доставка на хранителните продукти е по преценка на изпълнителя. Възложителят определя срок за доставка на хранителните продукти в диапазона от 1 час и 30 мин. (90 мин.), но не повече от 3 (три) астрономически часа, приравнени на 180 минути от получаване на заявката.

Доставката по ОП 1 се извършва, както следва: два пъти седмично до 10.00ч.

В случай на възникнала спешна необходимост, възложителят си запазва правото да изисква от изпълнителя осъществяването на експресни доставки в рамките на 1 (един) час след заявката на възложителя. Възложителят сам избира дали да направи обикновена заявка, като доставката е в срок, определен от изпълнителя или експресна заявка.

В заявката възложителят ще посочва продуктите и количествата за доставка, както и заведението, до което следва да се доставят, а именно:

1. Домашен социален патронаж — гр. Радомир. Заявката следва да се предостави в писмена форма по електронен път/факс/електронна поща/на представител на изпълнителя и да бъде изготвена по установен от страните образец, като съдържа подробно описание на заявените артикули, техните количества и график за доставката им.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за реакция в случай на рекламация (ПСР) / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на доставка (ПСД) / Тежест: 20
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 16 037.20 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 14
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Радомир – 2016“, по процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ в рамките на Оперативна програма

II.2.14)Допълнителна информация

Общ. поръчка се възлага на база критерий „оптимално съотн-е качество/цена“. Компл. оценка (КО)=ПСР*20%+ФП*60%+ПСД*20%,където:ПСР=(СРмин/Суч)*100 (СРмин — най-кратък срок за реакция; Суч — срок за реакция, предл. от оцен. уч-к); ФП=(Цмин/Цуч)*100 (Цмин — най-ниската обща цена; Цуч-обща цена, предл. от оцен. уч-к); ПСД=(Сд мин/Сд уч)*100 (Сд мин — най-краткия предл. срок; Сдуч — срок за доставка, предл. от оцен. уч-к).

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Мляко и млечни продукти

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG414 Перник
Основно място на изпълнение:

Община Радомир, област Перник

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Включените в Обособена позиция № 2 продукти и изискванията към тях са описани в техническата спецификация към документацията за общ. поръчка. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Количествата служат за определяне на класирането на участниците. По ОП 2, доставките се извършват след получаването на писмена заявка от възложителя. Срокът за доставка на хранителните продукти е по преценка на изпълнителя. Възложителят определя срок за доставка на хранителните продукти в диапазона от 1 час и 30 мин. (90 мин.), но не повече от 3 (три) астрономически часа, приравнени на 180 минути от получаване на заявката.

Доставката по ОП 2 се извършва, както следва: 2 пъти седмично до 10:00 ч.

В случай на възникнала спешна необходимост, възложителят си запазва правото да изисква от изпълнителя осъществяването на експресни доставки в рамките на 1 (един) час след заявката на възложителя. Възложителят сам избира дали да направи обикновена заявка, като доставката е в срок, определен от изпълнителя или експресна заявка.

В заявката възложителят ще посочва продуктите и количествата за доставка, както и заведението, до което следва да се доставят, а именно:

1. Домашен социален патронаж — гр. Радомир. Заявката следва да се предостави в писмена форма по електронен път/факс/електронна поща/на представител на изпълнителя и да бъде изготвена по установен от страните образец, като съдържа подробно описание на заявените артикули, техните количества и график за доставката им.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за реакция в случай на рекламация (ПСР) / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на доставка (ПСД) / Тежест: 20
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 434.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 14
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Радомир – 2016“, по процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ в рамките на Оперативна програма

II.2.14)Допълнителна информация

Общ. поръчка се възлага на база критерий "оптимално съотн-е качество/цена".Компл.оценка (КО)=ПСР*20%+ФП*60%+ПСД*20%,където:ПСР=(СРмин/Суч)*100 (СРмин-най-кратък срок за реакция;Суч-срок за реакция,предл. от оцен. уч-к);ФП=(Цмин/Цуч)*100 (Цмин-най-ниската обща цена;Цуч-обща цена,предл. от оцен. уч-к);ПСД=(Сд мин/Сд уч)*100 (Сд мин-най-краткия предл. срок;Сдуч-срок за доставка,предл. от оцен. уч-к).

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Зърнени храни и храни на зърнена основа, хляб

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG414 Перник
Основно място на изпълнение:

Община Радомир, област Перник

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Включените в Обособена позиция № 3 продукти и изискванията към тях са описани в техническата спецификация към документацията за общ. поръчка. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Количествата служат за определяне на класирането на участниците. По ОП 3, доставките се извършват след получаването на писмена заявка от възложителя. Срокът за доставка на хранителните продукти е по преценка на изпълнителя. Възложителят определя срок за доставка на хранителните продукти в диапазона от 1 час и 30 мин. (90 мин.), но не повече от 3 (три) астрономически часа, приравнени на 180 минути от получаване на заявката.

Доставката по ОП 3 се извършва, както следва: ежедневно до 7:30 ч.

В случай на възникнала спешна необходимост, възложителят си запазва правото да изисква от изпълнителя осъществяването на експресни доставки в рамките на 1 (един) час след заявката на възложителя. Възложителят сам избира дали да направи обикновена заявка, като доставката е в срок, определен от изпълнителя или експресна заявка.

В заявката възложителят ще посочва продуктите и количествата за доставка, както и заведението, до което следва да се доставят, а именно:

1. Домашен социален патронаж — гр. Радомир. Заявката следва да се предостави в писмена форма по електронен път/факс/електронна поща/на представител на изпълнителя и да бъде изготвена по установен от страните образец, като съдържа подробно описание на заявените артикули, техните количества и график за доставката им.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за реакция в случай на рекламация (ПСР) / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на доставка (ПСД) / Тежест: 20
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 103.50 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 14
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Радомир – 2016“, по процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ в рамките на Оперативна програма

II.2.14)Допълнителна информация

Общ. поръчка се възлага на база критерий „оптимално съотн-е качество/цена“. Компл. оценка (КО)=ПСР*20%+ФП*60%+ПСД*20%, където: ПСР=(СРмин/Суч)*100 (СРмин — най-кратък срок за реакция; Суч — срок за реакция, предл. от оцен. уч-к); ФП=(Цмин/Цуч)*100 (Цмин — най-ниската обща цена; Цуч-обща цена, предл. от оцен. уч-к); ПСД=(Сд мин/Сд уч)*100 (Сд мин — най-краткия предл. срок; Сдуч — срок за доставка, предл. от оцен. уч-к).

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Плодове, зеленчуци и продукти от тях в консервирано, изсушено и замразено състояние

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG414 Перник
Основно място на изпълнение:

Община Радомир, област Перник

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Включените в Обособена позиция № 4 продукти и изискванията към тях са описани в техническата спецификация към документацията за общ. поръчка. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Количествата служат за определяне на класирането на участниците. По ОП 4, доставките се извършват след получаването на писмена заявка от възложителя. Срокът за доставка на хранителните продукти е по преценка на изпълнителя. Възложителят определя срок за доставка на хранителните продукти в диапазона от 1 час и 30 мин. (90 мин.), но не повече от 3 (три) астрономически часа, приравнени на 180 минути от получаване на заявката.

Доставката по ОП 4 се извършва, както следва: 2 пъти седмично до 10:00 ч.

В случай на възникнала спешна необходимост, възложителят си запазва правото да изисква от изпълнителя осъществяването на експресни доставки в рамките на 1 (един) час след заявката на възложителя. Възложителят сам избира дали да направи обикновена заявка, като доставката е в срок, определен от изпълнителя или експресна заявка.

В заявката възложителят ще посочва продуктите и количествата за доставка, както и заведението, до което следва да се доставят, а именно:

1. Домашен социален патронаж — гр. Радомир. Заявката следва да се предостави в писмена форма по електронен път/факс/електронна поща/на представител на изпълнителя и да бъде изготвена по установен от страните образец, като съдържа подробно описание на заявените артикули, техните количества и график за доставката им.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за реакция в случай на рекламация (ПСР) / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на доставка (ПСД) / Тежест: 20
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12 113.17 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 14
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Радомир – 2016“, по процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ в рамките на Оперативна програма

II.2.14)Допълнителна информация

Общ. поръчка се възлага на база критерий "оптимално съотн-е качество/цена".Компл.оценка (КО)=ПСР*20%+ФП*60%+ПСД*20%,където:ПСР=(СРмин/Суч)*100 (СРмин-най-кратък срок за реакция;Суч-срок за реакция,предл. от оцен. уч-к);ФП=(Цмин/Цуч)*100 (Цмин-най-ниската обща цена;Цуч-обща цена,предл. от оцен. уч-к);ПСД=(Сд мин/Сд уч)*100 (Сд мин-най-краткия предл. срок;Сдуч-срок за доставка,предл. от оцен. уч-к).

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Други хранителни продукти

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG414 Перник
Основно място на изпълнение:

Община Радомир, област Перник

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Включените в Обособена позиция № 5 продукти и изискванията към тях са описани в техническата спецификация към документацията за общ. поръчка. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Количествата служат за определяне на класирането на участниците. По ОП 5, доставките се извършват след получаването на писмена заявка от възложителя. Срокът за доставка на хранителните продукти е по преценка на изпълнителя. Възложителят определя срок за доставка на хранителните продукти в диапазона от 1 час и 30 мин. (90 мин.), но не повече от 3 (три) астрономически часа, приравнени на 180 минути от получаване на заявката.

Доставката по ОП 5 се извършва, както следва: 2 пъти седмично до 10:00 ч.

В случай на възникнала спешна необходимост, възложителят си запазва правото да изисква от изпълнителя осъществяването на експресни доставки в рамките на 1 (един) час след заявката на възложителя. Възложителят сам избира дали да направи обикновена заявка, като доставката е в срок, определен от изпълнителя или експресна заявка.

В заявката възложителят ще посочва продуктите и количествата за доставка, както и заведението, до което следва да се доставят, а именно:

1. Домашен социален патронаж — гр. Радомир. Заявката следва да се предостави в писмена форма по електронен път/факс/електронна поща/на представител на изпълнителя и да бъде изготвена по установен от страните образец, като съдържа подробно описание на заявените артикули, техните количества и график за доставката им.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за реакция в случай на рекламация (ПСР) / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Показател срок за изпълнение на доставка (ПСД) / Тежест: 20
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 478.80 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 14
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Радомир – 2016“, по процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ в рамките на Оперативна програма

II.2.14)Допълнителна информация

Общ. поръчка се възлага на база критерий „оптимално съотн-е качество/цена“. Компл. оценка (КО)=ПСР*20%+ФП*60%+ПСД*20%, където: ПСР=(СРмин/Суч)*100 (СРмин — най-кратък срок за реакция; Суч — срок за реакция, предл. от оцен. уч-к); ФП=(Цмин/Цуч)*100 (Цмин — най-ниската обща цена; Цуч — обща цена, предл. от оцен. уч-к); ПСД=(Сд мин/Сд уч)*100 (Сд мин — най-краткия предл. срок; Сдуч — срок за доставка, предл. от оцен. уч-к).

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да разполага с обект за търговия на едро с хранителни продукти от съответната група хранителни продукти в обособената позиция, който е вписан в Регистъра на обектите за производство и търговия с храни, отговарящ на изискванията за производство и търговия на предлаганите продукти, регистриран като постоянен обект по реда на чл. 12 от Закона за храните.

За Обособена позиция № 1: Месо, месни продукти, риба и рибни продукти.

За Обособена позиция № 2: Мляко и млечни продукти.

За Обособена позиция № 3: Зърнени храни и храни на зърнена основа, хляб тестени и сладкарски изделия.

За Обособена позиция № 4: Плодове, зеленчуци и продукти от тях в консервирано, изсушено и замразено състояние.

За Обособена позиция № 5: Други хранителни продукти.

Изискването се прилага за всички участници в процедурата, независимо за коя обособена позиция се участва. При участие за повече от една обособена позиция изискването се прилага кумулативно по отношение на групите хранителни продукти. Обектът може да бъде един, но с регистрация за търговия с различните групи хранителни продукти.

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице, минималното изискване за притежаване на удостоверение за регистрация в Регистъра на обектите за производство и търговия с храни, се отнася за всеки член от обединението/консорциума, който ще извършва дейности, изискващи удостоверение за регистрация, а не за всяко от лицата, включени в него. Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат изискването за годност с вписване в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Обстоятелството за годност се декларира от участниците в ЕЕДОП — част ІV „Критерии за подбор“, буква А „Годност“.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отваряне на заявленията за участие или офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията в ЕЕДОП. В тази връзка, документи за доказване на изискването за годност към участниците на етап подбор на участниците:

— Копие на удостоверение за регистрация на обект по Закона за храните или еквивалентен документ за чуждестранни лица.

На етап сключване на договора избрания за изпълнител представя копие на Удостоверение за регистрация на обект по Закона за храните.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не залага финансови и икономически изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Изисква се участникът в процедурата:

1. През последните 3 г., считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил доставки на хранителни продукти.

2. Да разполага с минимум 2 (два) броя хладилно транспортно средство, регистриранo в ОДБХ за превоз на хранителни продукти.

3. Изисква се участникът в процедурата, за всяка обособена позиция, да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, включващ доставка на хранителни продукти.

3.1. Изисква се участникът в процедурата, за всяка обособена позиция, да прилага система за управление на безопасността на храните, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 22000:2005 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, включващ доставка на хранителни продукти.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отваряне на заявленията за участие или офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията в ЕЕДОП.

В тази връзка документи за доказване на изискванията по т. 1 и т. 2, както и при сключване на договор за обществената поръчка:

*по т. 1 — Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената/те доставка.

*по т. 2 — Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

По т. 3 и т. 3.1 — Валидни сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството и управление на безопасността на храните, удостоверяващи съответствието със съответните по-горе стандарти.

Участникът, определен за изпълнител, трябва да има валиден сертификат през целия срок на изпълнение на договора.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Изисква се участникът в процедурата:

Участникът следва да е изпълнил, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, доставки на хранителни продукти:

За Обособена позиция № 1:Месо, месни продукти, риба и рибни продукти — на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от тази група;

За Обособена позиция № 2: Мляко и млечни продукти — на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от тази група;

За Обособена позиция № 3: Зърнени храни и храни на зърнена основа, хляб, тестени и сладкарски изделия — на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от тази група;

За Обособена позиция № 4: Плодове, зеленчуци и продукти от тях в консервирано, изсушено и замразено състояние — на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от тази група;

За Обособена позиция № 5: Други хранителни продукти — минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от тази група.

Ако участник подава оферта за повече от една обособена позиция, същият следва да докаже изпълнението на най-малка 1 (една) доставка на съответните продукти, предмет на съответната обособена позиция, за която участва или брой доставки, съответстващ на броя на обособените позиции, в случай, че е изпълнил една доставка на конкретни продукти, предмет на тези позиции.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителят отстранява от участие на основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, обстоят. по чл. 3, т. 8 отЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; обстоят. по чл. 69 от ЗПКОНПИ, който след отправяне на покана от страна на възложителя не удължи или не потвърди или представи оферта с по-кратък срок на валидност от обявения в обявлението,техническо предл. не отогваря на изискв., вкл. съгласно методиката за оценка, ценово предл. надвишава прогн. с-ст, и/или по какъвто и да е начин участн. е включил някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ за настоящата поръчка, за съответната обособена позиция елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея). Към настоящия момент е осигурено финансиране. Изпълнителят предоставя Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 % от максималната стойност на договора за изпълнение на общ. поръчка в BGN без ДДС в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 21/10/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 22/10/2019
Местно време: 10:00
Място:

Гр. Радомир 2400, пл. „Свобода“ № 20, административната сграда на Община Радомир.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

*Важно: всеки участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции!!!!

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Сроковете за подаване на жалба по процедурата са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/09/2019