Услуги - 452919-2019

26/09/2019    S186

България-Искър: Консултации и услуги по авторско право

2019/S 186-452919

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Искър
Национален регистрационен номер: 000413942
Пощенски адрес: Област Плевен, ул. „Георги Димитров“ № 38
Град: Искър
код NUTS: BG314 Плевен
Пощенски код: 5868
Държава: България
Лице за контакт: Теменужка Василева; Бистра Минковска
Електронна поща: iskar@atlantis.bg
Телефон: +359 0879010314
Факс: +359 65162196

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://iskarbg.nit.bg

Адрес на профила на купувача: https://iskarbg.nit.bg/proceduri/pr-64/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Актуализация на проект „Реконструкция спортен център — гр. Искър, община Искър“. Проектът се актуализира по отношение на ІІІ подобект „Реконструкция комбинирано игрище „Хандбал, волейбол, баскетбол“

II.1.2)Основен CPV код
79121000 Консултации и услуги по авторско право
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Актуализация на проект „Реконструкция спортен център — гр. Искър, община Искър“.

Проектът се актуализира по отношение на ІІІ подобект „Реконструкция комбинирано игрище „Хандбал, волейбол, баскетбол“ и „Тенис на корт“ с ново наименование „Реконструкция спортно игрище УПИ V-974, кв. 158 — външни връзки — гр. Искър, община Искър“ и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проекта.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 2 083.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79121000 Консултации и услуги по авторско право
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314 Плевен
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е в гр. Искър, община Искър, област Плевен, Република БЪЛГАРИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Актуализация на проект „Реконструкция спортен център — гр. Искър, община Искър“.

Проектът се актуализира по отношение на ІІІ подобект „Реконструкция комбинирано игрище „Хандбал, волейбол, баскетбол“ и „Тенис на корт“ с ново наименование „Реконструкция спортно игрище УПИ V-974, кв. 158 — външни връзки — гр. Искър, община Искър“ и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проекта.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: не / Тежест: не
Цена - Тежест: цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:
    • защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
Обяснение:

Налице са авторски права върху инвестиционен проект, разработен за нуждите на възложителя от лицето, поканено в настоящето договаряне, е Александър Станев, управител на „АТС 88“ ЕООД, град Плевен 5800, ул. „Хаджи Ангел“ № 24, вх. Б, ет. 4, e-mail: ats@gbg.bg, тел. +359 888810388.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д-ОА-252
Наименование:

Актуализация на проект „Реконструкция спортен център гр. Искър, община Искър“. Проектът се актуализира по отношение на ІІІ подобект „Реконструкция комбинирано игрище „Хандбал, волейбол, баскетбол“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
20/09/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „АТС 88“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 200153343
Пощенски адрес: Област Плевен, ул. „Хаджи Ангел“ № 24, вх. Б, ет. 4, ап. 10
Град: Плевен
код NUTS: BG314 Плевен
Пощенски код: 5800
Държава: България
Електронна поща: ats@gbg.bg
Телефон: +359 088881-0388
Факс: +359 088881-0388
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 083.33 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 083.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Краен срок за подаване на жалби: 27.9.2019 год.

Договорът е сключен във връзка с чл. 112, ал. 7, точка 1 и точка 2 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24/09/2019