Pakalpojumi - 454162-2017

14/11/2017    S218    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Konkursa dialogs 

Somija-Porvo: Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi inženiertehniskajām būvēm

2017/S 218-454162

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Liikelaitos Porvoon vesi
1061512-1
Mestarintie 2
Porvoo
06150
Somija
Kontaktpersona: Risto Saarinen
Tālrunis: +358 404899885
E-pasts: hankintapalvelut@porvoo.fi
NUTS kods: FI1B1

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.porvoo.fi/vesilaitos

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt: http://www.porvoo.fi/vesilaitos
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.6)Galvenā darbības joma
Ūdensapgāde

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Helsinki-Porvoo siirtovesijohdon suunnittelu.

II.1.2)Galvenās CPV kods
71322000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Työn sisältö on Helsinki-Porvoo siirtovesijohdon toteutussuunnitelma. Toteutussuunnitelmassa tarkennetaan yleissuunnitelman sisältöä, edistetään siirtovesijohdon rakennussuunnittelua ja täsmennetään kustannusarviota. Lisäksi työhön kuuluu rakentamisenaikainen työmaapalvelu.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71322200
71311100
71322100
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FI1B1
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Porvoo.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Hankintayksikkö on liikelaitos Porvoon vesi (myöhemmin Porvoon vesi) ja hankintaan sovelletaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä.

Hankintamenettelynä käytetään kilpailullista neuvottelumenettelyä. Hankinnan arvioitu kokonaishinta on EU-kynnysarvon ylittävä.

Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä tarjoajien kanssa järjestetään kaksi (2) neuvottelukierrosta tarjouspyynnön sisällön tarkentamiseksi.

Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan.

Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta.

Tarjousasiakirjat ovat saatavissa vain suomen kielellä.

Työn sisältö:

Helsinki-Porvoo siirtovesijohdosta on laadittu yleissuunnitelma, Pöyry Finland Oy, 16X253994.D711A, 29.4.2016. Yleissuunnitelma-aineisto on pyydettävissä tilaajalta. Yleissuunnitelman painopisteitä olivat siirtovesijohdon toteuttamiskelpoisen ja tarkan linjauksen määrittäminen, toiminnallisuus sekä liitospisteen selvittäminen Porvoon verkossa.

Työn sisältö on Helsinki-Porvoo siirtovesijohdon toteutussuunnitelma. Toteutussuunnitelmassa tarkennetaan yleissuunnitelman sisältöä, edistetään siirtovesijohdon rakennussuunnittelua ja täsmennetään kustannusarviota. Lisäksi työhön kuuluu rakentamisenaikainen työmaapalvelu.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 24
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

Sopimusta voidaan jatkaa tarvittaessa hankinta-asiakirjoissa määritettyjen seikkojen perusteella.

II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
Paredzētais minimālais skaits: 1
Maksimālais skaits: 4
Objektīvie kritēriji ierobežota kandidātu skaita izvēlei:

Kohteen suunnittelu on poikkeuksellisen haastava, mistä johtuen hankintamenettelynä käytetään kilpailullista neuvottelumenettelyä.

Hankintayksikön kustannuksien pienentämiseksi neuvotteluihin otetaan mukaan 1-4 tarjoajaa.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: jā
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

Tilaaja voi hankkia konsultilta työmaapalvelun ja muita hankinta-asiakirjoissa määritettyjä palvelukokonaisuuksia.

II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

Päästäkseen mukaan hankintamenettelyyn, tarjoajan on täytettävä rahoituksellista, taloudellista tilannetta, sekä teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset. Mikäli tilaaja katsoo olosuhteiden muuttuneen hankintaprosessin aikana, tilaajalla on oikeus pyytää osallistumishakemuksessa edellytetyt todistukset kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimusten täyttymisestä.

Osallistumishakemuksessa edellytetään seuraavien ehtojen täyttyminen ja toteen osoittaminen:

1) Tarjoajan tulee olla merkitty kaupparekisteriin.

— Kaupparekisteriote.

2) Tarjoajan tulee olla maksanut kaikki lainsäädännön mukaiset verot, lakisääteiset sosiaaliturvamaksut ja lakisääteiset työnantajarekisteriin ennakkoperintälain sitä vaatiessa. Hankintayksikkö pidättää kuitenkin itsellään oikeuden hyväksyä kilpailuun mukaan myös sellainen yritys, jonka maksamattomien verojen ja maksujen määrä on kokonaisuutena tarkastellen vähäinen, tai joka on tehnyt veroja ja/tai maksuja koskevan maksusopimuksen ja noudattanut sitä.

— Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus sekä osoitus siitä, että yritys on merkittynä ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja työnantajarekisteriin ennakkoperintälain sitä vaatiessa.

— Todistus lakisääteisten sosiaaliturvamaksujen maksamisesta (Suomessa tieto sisältyy todistukseen verojen maksamisesta).

— Todistus lakisääteisten eläkemaksujen maksamisesta.

3) Tarjoajan on oltava luottokelpoinen.

— Pankin tai muun luottolaitoksen antama lausunto luottokelpoisuudesta.

4) Tarjoajan on noudatettava lain mukaisia työehtosopimuksia.

— Selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta.

5) Tarjoajalta edellytetään riittävän suurta vuotuista liikevaihtoa;

6) Tarjoajalta edellytetään omaehtoista ilmoitusta vesihuoltosuunnittelun liikevaihdosta;

7) Tarjoajalla tulee olla vastaavia referenssejä;

8) Selvitys laadunhallinnasta.

Osallistumishakemuksen mukana toimitetut selvitykset eivät saa olla osallistumishakemuksen jätön päivämääränä kolmea kuukautta vanhempia.

Mikäli ehdokas on liittynyt Tilaajavastuu.fi -palvelun Luotettava Kumppani -ohjelmaan, voi ehdokas tulostaa hakemuksensa liitteeksi ehdokasta koskevan Tilaajavastuu.fi -yritysraportin, jolla voidaan korvata osa osallistumishakemuksen mukana edellytetyistä todistuksista.

Osallistumishakemukset tulee toimittaa kirjallisesti ja sähköisesti annettuun aikamääreeseen mennessä kohdassa I.1 määritettyihin osoitteisiin.

Osallistumishakemuksessa tulee ilmoittaa sähköpostiosoite, johon hankintayksikkö voi lähettää hankintaa koskevat päätökset sekä muut mahdolliset tarjousmenettelyn aikaiset ilmoitukset ja lausunto- ja selvityspyynnöt sähköisesti.

Tarjouspyyntöasiakirja toimitetaan valituille ehdokkaille sähköisesti.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

Osallistumishakemuksen tehneitä verrataa kohtien 1-7 tietojen perusteella ja asetetaan paremmuusjärjestykseen, mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin kolme.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

5) Tarjoavan yrityksen vuosittainen liikevaihto vähintään 10 000 000 EUR.

6) Tarjoavan yrityksen vesihuoltosuunnittelun liikevaihto vuonna 2016 vähintään 500 000 EUR.

7) Tarjoavalla yrityksellä tulee olla vähintään kaksi nyt kilpailutettavaa kokonaisuutta laajuudeltaan ja työsisällöltään vastaavaa referenssitoteutusta. Referensseistä tulee osallistumishakemuksessa ilmoittaa seuraavat tiedot.

— Ehdokkaan / konsortion osapuolen nimi, jota referenssi koskee,

— Asiakkaan nimi,

— Lyhyt kuvaus hankkeesta,

— Hanketyyppi,

— Projektipäällikkö,

— Mahdollisia lisätietoja,

— Referenssihankkeen valmistuminen / tilanne.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
Noteikumu un kritēriju saraksts un īss apraksts:

Osallistumishakemuksessa edellytetyt asiat, jotka tarkemmin kuvattu kohdissa III.1.1 ja III.1.2.

III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:

Ei vaadita.

III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:

Laskutus toteutetaan tehtyjen työmäärien mukaan kuukausittain. Laskussa tulee eritellä kunkin henkilön tekemät tunnit. Lisäksi laskusta tulee ilmetä selvitys tai selite käytettyjen työtuntien sisällöstä. Maksuaika on 30 pv netto ja maksun myöhästymisestä johtuva viivästyssakko on korkolain mukainen.

Tarjoajan tarjouksessaan antamat tuntihinnat ovat työmaapalveluita lukuun ottamatta kiinteitä koko sopimuksen ajan ja eri suunnittelualojen kattohinnat ovat sitovia eikä niitä saa ylittää ilman tilaajan kirjallista suostumusta.

III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:

Osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö tai em. oikeusmuotojen yhteenliittymä.

III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Konkursa dialogs
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 30/11/2017
Vietējais laiks: 12:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
Datums: 01/12/2017
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Somu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 4 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
Pieņems elektroniskos rēķinus
Izmantos elektroniskos maksājumus
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Somija
Tālrunis: +358 295643300
E-pasts: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fakss: +358 295643314

Interneta adrese: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
13/11/2017