Pakalpojumi - 454165-2017

14/11/2017    S218    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Polija-Katowice: Rūpniecisko transportlīdzekļu ar šoferi noma

2017/S 218-454165

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
ul. Powstańców 30
Katowice
40-039
Polija
Kontaktpersona: Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. Oddział KWK Piast-Ziemowit, ul. Granitowa 16, 43-155 Bieruń, Polska
Tālrunis: +48 327177426
E-pasts: p.mesjasz@pgg.pl
NUTS kods: PL22

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.pgg.pl

Pircēja profila adrese: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.6)Galvenā darbības joma
Akmeņogļu un cita veida cietā kurināmā izpēte un ieguve

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

„Obsługa sprzętem ciężkim zwałów węgla z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami w Polskiej Grupie Górniczej Sp. z o.o. Oddział KWK Piast –Ziemowit Ruch Ziemowit.

Atsauces numurs: 431700936
II.1.2)Galvenās CPV kods
60182000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Obsługa sprzętem ciężkim zwałów węgla z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami w Polskiej Grupie Górniczej Sp. z o.o. Oddział KWK Piast –Ziemowit Ruch Ziemowit w okresie 24 miesięcy.”

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
45500000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL22C
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit

43-143 Lędziny, ul. Pokoju 4.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Obsługa sprzętem ciężkim zwałów węgla z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami w Polskiej Grupie Górniczej Sp. z o.o. Oddział KWK Piast – Ziemowit Ruch Ziemowit w okresie 24 miesięcy.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 24
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. Sytuacji finansowej – nie dotyczy

2. Zdolności technicznej lub zawodowej

określone w części VIII oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

Nie dotyczy.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

1. wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ;

2. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ;

3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ;

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

Zamawiający uzna, iż powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli:

1. Wykonawca wykaże się zdolnością techniczną lub zawodową, to znaczy:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, usługi polegające na obsłudze sprzętem ciężkim otwartych składowisk materiałów sypkich, m.in. przemieszczania, zwałowania, zagęszczania i ładowania, np. węgla, odpadów wydobywczych, których łączna wartość brutto jest wyższa niż 5 000 000 PLN.

W przypadku Wykonawcy, przedstawiającego wartości wykonanych usług w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym usługi wykonano, a w przypadku usług wykonanych w bieżącym roku według średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień w którym została zawarta umowa.

W związku z powyższym wartości wykonanych usług określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

2) dysponuje narzędziami/ wyposażeniem zakładu/ urządzeniami technicznymi w celu wykonania zamówienia publicznego tj.:

Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie realizacji zamówienia następującym sprzętem tj.:

A) wyposażonym w elektroniczny systemem zarządzania maszynami w ilości:

a) min. 3 ładowarkami kołowymi o mocy min. 150 kW z łyżką o pojemności min. 3,0 m³ z wagą – wraz z operatorem,

b) min. 3 ładowarkami kołowymi o mocy min. 150 kW z łyżką o pojemności min. 3,0 m³ – wraz z operatorem,

c) min. 5 spycharkami gąsienicowymi o mocy min. 200 kW i pojemności lemiesza min. 9 m³ – wraz z operatorem,

B) bez wyposażenia w elektroniczny system zarządzania maszynami w ilości:

a) min. 1 spycharką gąsienicową o mocy min. 130 kW i pojemności lemiesza min. 5 m³ wraz z operatorem,

b) min. 1 koparko – ładowarką o mocy min. 38 kW o pojemności łyżek: koparki min. 0,15 m³ i ładowarki min. 0,5 m³ wraz z operatorem,

c) min. 1 koparką kołową podsiębierną o mocy min. 55 kW i pojemności łyżki min. 0,4 m³ wraz z operatorem,

d) min. 1 walcem wibracyjnym, gładkim, ciągnionym o nacisku 0,6 – 1,0 MPa,

e) min. 1 ciągnikiem z beczkowozem o poj. min 500 dm³ wyposażonym w zraszacze wraz z operatorem,

3) dysponuje osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, zgodnie z częścią VIII pkt 1.3) SIWZ.

2. Szczegółowe zasady i kryteria, oświadczenia i dokumenty, jakie należy złożyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określono w SIWZ.

III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
Noteikumu un kritēriju saraksts un īss apraksts:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1). Sytuacji finansowej – nie dotyczy

2). Zdolności technicznej lub zawodowej

określone w części VIII oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu i dołączyć do oferty określono w części X SIWZ.

3. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określono w części XI SIWZ.

III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 100 000 PLN.

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:

1. Warunki płatności zostały określone w części XX SIWZ.

III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Szczegółowe wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę określono w Części XII SIWZ.

III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

1. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy zostały określone w Załączniku nr 7 do SIWZ.

2. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian Umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 uPzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki umowy wprowadzenia przewidziano w Istotnych postanowieniach,które zostaną wprowadzone do umowy.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole
Papildu informācija par elektronisko izsoli:

1. Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem jednoetapowej aukcji elektronicznej.

2. Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz

3. Szczegółowe informacje dotyczące aukcji elektronicznej określono w Części XXII SIWZ.

IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2017/S 164-338720
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 30/11/2017
Vietējais laiks: 08:45
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Poļu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Piedāvājumam jābūt spēkā līdz: 28/01/2018
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 30/11/2017
Vietējais laiks: 09:00
Vieta:

Otwarcie ofert nastąpi w Polskiej Grupie Górniczej Sp. z o.o. Oddział KWK Piast – Ziemowit, adres: 43-155 Bieruń, ul. Granitowa 16, budynek dyrekcji, I piętro, sala narad „żółta”.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

Podczas otwarcia ofert Komisja Przetargowa poda następujące informacje dotyczące złożonych ofert: nazwy(firmy) oraz adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, termin wykonania zamówienia, warunki gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:

I. SIWZ dostępna na stronie internetowej www.pgg.pl/dostawcy/przetargi.

II. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami określono w Części XVIII SIWZ.

III. Podwykonawstwo.

1. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia. Powierzenie realizacji części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację zamówienia.

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców, zgodnie z Zał. nr 6 do SIWZ.

3. W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, oraz przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.

IV. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia podobnego, o którym mowa w art. 134 ust.6 pkt 3) uPzp.

V. Forma składanych dokumentów wymaganych w SIWZ.

1. Oświadczenia należy przedłożyć w oryginale. Dokumenty należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polija
Tālrunis: +48 224587801
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Fakss: +48 224587800

Interneta adrese: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Dział VI Rozdział 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polija
Tālrunis: +48 224587801
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Fakss: +48 224587800

Interneta adrese: www.uzp.gov.pl

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
10/11/2017