Būvdarbi - 454220-2017

14/11/2017    S218    - - Būvdarbi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Polija-Sopot: Riteņbraucēju celiņa būvdarbi

2017/S 218-454220

Gmina Miasta Sopotu, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, al. Niepodległości 930, Dział Inwestycji i Remontów Kapitalnych Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie, Kontaktpersona(-as): Ewa Banaszak, Sopot 81-861, Polija. Tālrunis: +48 585502481. Fakss: +48 585515534. E-pasts: zdiz.inwestycje@sopot.pl

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikums, 9.11.2017, 2017/S 215-447714)

Priekšmets:
CPV:45233162, 45233220, 45232310, 45231000, 45316100, 45112710

Riteņbraucēju celiņa būvdarbi

Ceļu seguma būvdarbi

Telefona līniju būvdarbi

Cauruļvadu, komunikāciju un elektropadeves līniju būvdarbi

Āra apgaismes ierīču uzstādīšana

Zaļo zonu ainavas veidošana

Šī teksta vietā: 

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na

podstawie okoliczności określonych w Art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Zamawiający wskazuje na możliwość samooczyszczenia Wykonawcy zgodnie z przepisami art.24 ust.8 i 9 ustawy Pzp.

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków w postępowaniu oraz braku podstaw do

wykluczenia z postępowania muszą do oferty dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

A. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany dalej JEDZ, sporządzony zgodnie ze wzorem

określonym w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r.

ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz. Urz. UE nr L 3 z dnia 6.1.2016 r., str. 16); dotyczący:

A.1. Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z

nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (Część II i

III JEDZ w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w Art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz ust. 5 pkt 1 i 8

Ustawy Pzp; Część IV JEDZ tylko w zakresie sekcji alfa; Część VI JEDZ),

A.2. Podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków

udziału w postępowaniu w zakresie braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się

do udostępnianego zasobu (odpowiednio Część II, Część III JEDZ w zakresie odpowiednim do przesłanek

określonych w Art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy Pzp; Część IV JEDZ tylko w zakresie

sekcji alfa; Część VI JEDZ).

JEDZ wypełniony przez Zamawiającego w zakresie Części I stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. Elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ dostępne jest pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=pl

B. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów (bądź inny dowód, o którym mowa w art. 22a ust. 2

Ustawy Pzp) – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na

zdolnościach innych podmiotów; wzór zobowiązania stanowi Załącznik Nr 5a do SIWZ.

2. Oświadczenia lub dokumenty, aktualne na dzień złożenia oferty, potwierdzające okoliczności, o których

mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) Ustawy Pzp, jakie będzie zobowiązany złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie

najwyżej oceniona, na wezwanie do ich złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, a także

oświadczenia lub dokumenty, jakie Wykonawcy, których – zgodnie z zapisami Art. 26 ust. 2f Ustawy Pzp –

Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych) celem potwierdzenia, że nie zachodzą wobec

nich przesłanki do wykluczenia z postępowania w przypadkach, o których mowa w Art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy Pzp:

2.1. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21

Ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2.2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie

w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2.3. aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2.4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy Pzp – zgodnie z zapisami §10 ust. 1 Rozporządzenia

Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. Ustaw z 2016 r. poz. 1126) [dalej Rozporządzenie]

w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2,

§ 5 i § 7 Rozporządzenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych

i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę

oświadczenia lub dokumenty. Stąd w przypadku, gdy rejestr jest dostępny publicznie i bezpłatnie nie wymaga

się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru KRS, CEIDG, itp.),

2.5. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej

decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia

w sprawie spłat tych należności

2.6. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu

ubiegania się o zamówienia publiczne

2.7. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716)

2.8. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem

dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu-Zał. nr 8 do SIWZ

Zgodnie z zapisami Art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia

przez Zamawiającego na jego stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, informacji z otwarcia

ofert, składa bez wezwania oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty bądź

informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa w:

3.1. Pkt 2.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo

dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy Pzp. dokument ten powinien być

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.2. Pkt 2.2. ÷ 2.4. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w ppkt a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert, natomiast dokumenty, o których mowa w ppkt b) powinny być wystawione nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3., zastępuje się

je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce

zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 3. w zakresie okresu ważności dokumentów stosuje się odpowiednio.

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt

2.1., składa dokument, o którym mowa w pkt 3.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy

Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje

się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 3. w zakresie okresu

ważności dokumentów stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić

się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących

tego dokumentu.

Kompletna oferta składa się z:

1. Formularza Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) dla każdego Wykonawcy i podmiotów, na których

zasobach Wykonawca polega w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 3

do SIWZ

3. Zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów podmiotu trzeciego (bądź inny dowód, o którym mowa

w art. 22a ust. 2 Ustawy Pzp), jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w

postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów – Załącznik Nr 5a do SIWZ.

4. Dowodów, o których mowa w Art. 24 ust. 8 Ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw do wykluczenia

Wykonawcy z postępowania, wymienionych w Art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16÷20 oraz Art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8

Ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności.

5. Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych

otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy został wskazany przez

Wykonawcę w JEDZ. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty dostępne są w innym języku

niż język polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia

dokumentu na język polski.

6. Pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący

w imieniu Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli

nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie

oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii.

7. Kosztorysu ofertowego.

8. Dowód wniesienia wadium – dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie umożliwiającej jego

wyegzekwowanie przez Zamawiającego winien być dołączony do oferty np. w odrębnej kopercie w celu

umożliwienia dokonania zwrotu wadium przez Zamawiającego w przypadkach przewidzianych w Ustawie Pzp.

Zaleca się złożenie oryginału w/w dokumentu.

W niniejszym postępowaniu zastosowanie ma Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.6.2017 r.

w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. Ustaw z 2017 r. poz. 1320) w zakresie

objętym przepisem §7 ust. 3 tego rozporządzenia.

Jābūt: 

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają

wykluczeniu z postępowania na

podstawie okoliczności określonych w Art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje wykluczenie

Wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził

likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem

sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo

upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); Zamawiający

przewiduje wykluczenie Wykonawcy, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych

środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami

lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Ustawy

Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem

skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom

lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego

nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres

obowiązywania tego zakazu.

Zamawiający wskazuje na możliwość samooczyszczenia Wykonawcy zgodnie z przepisami art.24 ust.8 i 9

ustawy Pzp.

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków w postępowaniu oraz braku podstaw do

wykluczenia z postępowania muszą do oferty dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

A. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany dalej JEDZ, sporządzony zgodnie ze wzorem

określonym w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r.

ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz.Urz. UE nr L 3 z dnia 6.1.2016 r., str. 16); dotyczący:

A.1. Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z

nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (Część II i

III JEDZ w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w Art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz ust. 5 pkt 1 i 8

Ustawy Pzp; Część IV JEDZ tylko w zakresie sekcji alfa; Część VI JEDZ),

A.2. Podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków

udziału w postępowaniu w zakresie braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się

do udostępnianego zasobu (odpowiednio Część II, Część III JEDZ w zakresie odpowiednim do przesłanek

określonych w Art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy PZP; Część IV JEDZ tylko w zakresie

sekcji alfa; Część VI JEDZ).

JEDZ wypełniony przez Zamawiającego w zakresie Części I stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. Elektroniczne

narzędzie do wypełnienia JEDZ dostępne jest pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=pl

B. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów (bądź inny dowód, o którym mowa w art. 22a ust. 2

Ustawy Pzp) – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na

zdolnościach innych podmiotów; wzór zobowiązania stanowi Załącznik Nr 5a do SIWZ.

2. Oświadczenia lub dokumenty, aktualne na dzień złożenia oferty, potwierdzające okoliczności, o których

mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) Ustawy Pzp, jakie będzie zobowiązany złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie

najwyżej oceniona, na wezwanie do ich złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, a także

oświadczenia lub dokumenty, jakie Wykonawcy, których – zgodnie z zapisami Art. 26 ust. 2f Ustawy Pzp –

Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych) celem potwierdzenia, że nie zachodzą wobec

nich przesłanki do wykluczenia z postępowania w przypadkach, o których mowa w Art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8

Ustawy Pzp:

2.1. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21

Ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2.2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie

w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2.3. aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2.4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy Pzp – zgodnie z zapisami §10 ust. 1 Rozporządzenia

Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. Ustaw z 2016 r. poz. 1126) [dalej Rozporządzenie]

w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2,

§ 5 i § 7 Rozporządzenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych

i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę

oświadczenia lub dokumenty. Stąd w przypadku, gdy rejestr jest dostępny publicznie i bezpłatnie nie wymaga

się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru KRS, CEIDG, itp.),

2.5. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej

decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia

w sprawie spłat tych należności

2.6. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu

ubiegania się o zamówienia publiczne

2.7. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w

ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716)

2.8. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem

dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu-Zał. nr 8 do SIWZ

Zgodnie z zapisami Art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia

przez Zamawiającego na jego stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, informacji z otwarcia

ofert, składa bez wezwania oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty bądź

informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa w:

3.1. Pkt 2.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo

dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy Pzp. dokument ten powinien być

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.2. Pkt 2.2. ÷ 2.4. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w ppkt a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert, natomiast dokumenty, o których mowa w ppkt b) powinny być wystawione nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3., zastępuje się

je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce

zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 3. w zakresie okresu ważności dokumentów stosuje się odpowiednio.

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt

2.1., składa dokument, o którym mowa w pkt 3.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy

Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje

się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 3. w zakresie okresu

ważności dokumentów stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić

się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących

tego dokumentu.

Kompletna oferta składa się z:

1. Formularza Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) dla każdego Wykonawcy i podmiotów, na których

zasobach Wykonawca polega w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 3

do SIWZ

3. Zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów podmiotu trzeciego (bądź inny dowód, o którym mowa

w art. 22a ust. 2 Ustawy Pzp), jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w

postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów – Załącznik Nr 5a do SIWZ.

4. Dowodów, o których mowa w Art. 24 ust. 8 Ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw do wykluczenia

Wykonawcy z postępowania, wymienionych w Art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16÷20 oraz Art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8

Ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności.

5. Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych

otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy został wskazany przez

Wykonawcę w JEDZ. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty dostępne są w innym języku

niż język polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia

dokumentu na język polski.

6. Pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący

w imieniu Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli

nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie

oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii.

7. Dowód wniesienia wadium – dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie umożliwiającej jego

wyegzekwowanie przez Zamawiającego winien być dołączony do oferty np. w odrębnej kopercie w celu

umożliwienia dokonania zwrotu wadium przez Zamawiającego w przypadkach przewidzianych w Ustawie Pzp.

Zaleca się złożenie oryginału w/w dokumentu.

W niniejszym postępowaniu zastosowanie ma Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.6.2017 r.

w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. Ustaw z 2017 r. poz. 1320) w zakresie

objętym przepisem §7 ust. 3 tego rozporządzenia.