Доставки - 455173-2020

29/09/2020    S189

Гъpция-Maroussi: Преносими компютри и докинг станции

2020/S 189-455173

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция на Европейския съюз за киберсигурност
Пощенски адрес: 1 Vasilissis Sofias Street
Град: Maroussi
код NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Пощенски код: 15124
Държава: Гърция
Лице за контакт: Procurement Officer
Електронна поща: procurement@enisa.europa.eu
Телефон: +30 2814409711
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.enisa.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7213
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7213
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Киберсигурност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Преносими компютри и докинг станции

Референтен номер: ENISA F-RED-20-T29
II.1.2)Основен CPV код
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) желае да закупи за своите служители преносими компютри и докинг станции бизнес клас. Изискванията са за преносими компютри с размер на екрана 13,3 или 14 инча, с максимално тегло съответно под 1,4 kg и 1,5 kg (зарядното устройство не е включено в изчислението на теглото) и за 100% съвместими докинг станции.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30213100 Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Очаква се около 140 000 EUR да бъдат изразходвани преди края на 2020 г. за нашите непосредствени нужди.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Две подновявания за по 12 месеца всяко, за максимален период от 3 години от стартирането на договора.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 29/10/2020
Местно време: 18:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 30/10/2020
Местно време: 10:30
Място:

ENISA Athens office, 1 Vasilissis Sofias Street, Maroussi 151 24 Attiki, ГЪPЦИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На заседанието по отваряне може да присъства не повече от един законен представител на всеки участващ оферент. Оферентите трябва да информират Агенцията писмено за своето намерение да присъстват по електронна поща до procurement@enisa.europa.eu най-малко два работни дни преди заседанието по отваряне.

Освен това, моля обърнете внимание, че всички оференти могат просто да поискат копие от доклада при отварянето, което да им бъде изпратено по електронна поща.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2600
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Електронна поща: eo@ombudsman.europa.eu
Телефон: +33 388172313
Факс: +33 388179062
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/09/2020