Услуги - 456728-2016

24/12/2016    S249

Фpaнция-Париж: Междуведомствени езикови курсове чрез електронно обучение

2016/S 249-456728

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ESMA
Пощенски адрес: 103 rue de Grenelle
Град: Paris
код NUTS: FR101 Paris
Пощенски код: 75007
Държава: Франция
Електронна поща: procurement@esma.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.esma.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: 30 възлагащи органи (вж. тръжните спецификации)
Град: Агенции на ЕС (няколко държави)
код NUTS: FR101 Paris
Пощенски код: EU
Държава: Франция
Електронна поща: procurement@esma.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.esma.europa.eu
I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката обхваща съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2089
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2089
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Междуведомствени езикови курсове чрез електронно обучение.

Референтен номер: PROC/2016/20.
II.1.2)Основен CPV код
80580000 Осигуряване на курсове по чужди езици
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Организиране и осъществяване на онлайн езиково обучение за служители.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: FR FRANCE
Основно място на изпълнение:

Пълният списък на агенциите и местата може да бъде намерен в тръжните спецификации.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

услуги по електронно езиково обучение за 31 европейски органи.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Може да се поднови 3 пъти при същите условия, за максимален срок от общо 4 години.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Както е определено в документите за обществена поръчка.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 07/02/2017
Местно време: 15:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 08/02/2017
Местно време: 11:00
Място:

Седалището на ESMA.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Оферентът може да назначи 1 лице, което да присъства и за него трябва да бъде съобщено поне 2 дни предварително по електронна поща на адрес procurement@esma.europa.eu

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Град: Luxembourg
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който то е станало известно.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/12/2016