Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Доставки - 456920-2021

10/09/2021    S176

България-София: Химически продукти

2021/S 176-456920

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКОХИМИЯ
Национален регистрационен номер: 000663764
Пощенски адрес: ул. АКАД. Г. БОНЧЕВ, блок 11, ет. 4
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1113
Държава: България
Лице за контакт: Драгомир Младенов Тачев
Електронна поща: dtachev@ipc.bas.bg
Телефон: +359 884252409
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ipc.bas.bg/page/bg/nachalo.php
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/28894
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: научна и научно-изследователска дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Дост.на общи хим-ли,разтв.,спец.хим-ли,Био-органични в-ва,лабор.консум.,спец.консум.,електрод.с-ми,съвм..със спектроелектрохим.клетки и държатели на Метром/Дропсенс“ и конс-ви за металограф.лаборат.

II.1.2)Основен CPV код
24000000 Химически продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

1. Предметът на поръчката предвижда еднократна доставка на общи химикали, разтворители, специални химикали, Био-органични вещества, лабораторни консумативи, специални консумативи, доставка на Електродни системи, съвместими с спектроелектрохимични клетки и държатели на фирма Метром/Дропсенс и консумативи за металографска лаборатория.Поръчката е разделена на 7 обособени позиции, както следва:

озиция 6 с предмет „Обособена позиция 6: Електродни системи, съвместими с спеОбособена позиция 1 с предмет „Общи химикали и разтворители“Обособена позиция 2 с предмет „Специални химикали“Обособена позиция 3 с предмет „Био- органични вещества,Обособена позиция 4 с предмет „Лабораторни консумативи“,Обособена позиция 5 с предмет „Специални консумативи“,Обособена пктроелектрохимични клетки и държатели на фирма Метром/ Дропсенс“,Обособена позиция 7 с предмет „Консумативи за металографска лаборатория“

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 2 931.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Специални химикали

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
24000000 Химически продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр.София, ул.Георги Бончев бл.11, ет.4

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на поръчката са 15 вида специални химикали , посочени в техническата спецификация, като :  Абсолютен алкохол (Ethanol Puriss. p.a. , Absolute), Борна киселина (H3BO3), Златен (III)хлорид трихидрат, Калиев формиат, Калиев хлорид ,Натриев хидроксид (NaOH), Натриев хлорид  , Оцетна киселина (CH3COOH),Паладиев сулфат, Рутениев хлорид, сярна киселина, Фосфорна киселина (H3PO4), Хлороплатинова киселина хидрат

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 109-286750
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 10215
Обособена позиция №: 2
Наименование:

„Доставка на общи химикали, разтворители, специални химикали, Био-органични вещества, лабораторни консумативи, специални консумативи, електродни системи, съвместими с спектроелектрохимични клетки и дъ

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
23/08/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ФОТ ООД
Национален регистрационен номер: 131025586
Пощенски адрес: бул. ОВЧА КУПЕЛ №.13
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Електронна поща: info@fot.bg
Телефон: +359 29506660
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 4 152.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 931.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/09/2021