Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Доставки - 456936-2021

10/09/2021    S176

България-София: Химически продукти

2021/S 176-456936

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКОХИМИЯ
Национален регистрационен номер: 000663764
Пощенски адрес: ул. АКАД. Г. БОНЧЕВ, блок 11, ет. 4
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1113
Държава: България
Лице за контакт: Драгомир Младенов Тачев
Електронна поща: dtachev@ipc.bas.bg
Телефон: +359 884252409
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ipc.bas.bg/page/bg/nachalo.php
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/28894
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: научна и научно-изследователска дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Дост.на общи хим-ли,разтв.,спец.хим-ли,Био-органични в-ва,лабор.консум.,спец.консум.,електрод.с-ми,съвм..със спектроелектрохим.клетки и държатели на Метром/Дропсенс“ и конс-ви за металограф.лаборат.

II.1.2)Основен CPV код
24000000 Химически продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

1. Предметът на поръчката предвижда еднократна доставка на общи химикали, разтворители, специални химикали, Био-органични вещества, лабораторни консумативи, специални консумативи, доставка на Електродни системи, съвместими с спектроелектрохимични клетки и държатели на фирма Метром/Дропсенс и консумативи за металографска лаборатория.

Поръчката е разделена на 7 обособени позиции, както следва:

озиция 6 с предмет „Обособена позиция 6: Електродни системи, съвместими с спеОбособена позиция 1 с предмет „Общи химикали и разтворители“

Обособена позиция 2 с предмет „Специални химикали“

Обособена позиция 3 с предмет „Био- органични вещества

Обособена позиция 4 с предмет „Лабораторни консумативи“

Обособена позиция 5 с предмет „Специални консумативи“

Обособена пктроелектрохимични клетки и държатели на фирма Метром/ Дропсенс“

Обособена позиция 7 с предмет „Консумативи за металографска лаборатория“

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 10 020.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Консумативи за металографска лаборатория“

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
24000000 Химически продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр.София, ул.Георги Бончев бл.11

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на поръчката са  36 номенклатурни единици, посочени в техническата спецификация, като : Диамантен диск , Режещ диск CBN, Корундов режещ диск, Антикорозионна и охлаждаща течност,Филтър за охлаждаща течност,Шкурка за шлифоване P320, с адхезивен гръб, Шкурка за шлифоване P500, с адхезивен гръб,Шкурка за шлифоване P800, с адхезивен гръб,Шкурка за шлифоване P1200, с адхезивен гръб,Шкурка за шлифоване P2500, с адхезивен гръб, Диамантен диск за шлайфане, хоризонтален,Носещ диск с адхезивен гръб, двустранен,Магнитно фолио,Носещ диск за платна за полиране,Платно  за пред- и крайно полиране с диамантени частици 6/3/1 мкм, Платно за междинно и крайно полиране с диамантени частици 3/1 мкм,Платно за крайно полиране  с диамантени частици,Алуминиево-оксидна суспензия за полиране,Алуминиево-оксидна-оксидна суспензия за полиране,Алуминиев-оксидна суспензия за полиране,Монокристална диамантна суспензия за полиране на водна основа ,монокристална диамантна суспензия за полиране на водна основа, Лубрикант за полиране,Смола част от двукомпонентна система за студено заливане на проби с крехки ръбове и кухини , за средно твърди до твърди материали,Втвърдител за смола  част от двукомпонентна система за студено заливане на проби с крехки ръбове и кухини , за средно твърди до твърди материали,Смола с универсално приложение част от двукомпонентна система за студено заливане на проби ,Прозрачна смола  част от двукомпонентна система  за студено заливане на проби под вакуум ,Втвърдител за прозрачна смола част от двукомпонентна система  за студено заливане на проби под вакуум ,Електрически проводима смола част от двукомпонентна система  за студено заливане под налягане на проби , предназначени за наблюдение с електронен микроскоп,върдител за електрически проводима смола част от двукомпонентна система  за студено заливане под налягане на проби , предназначени за наблюдение с електронен микроскоп, Държатели за подравняване на тънки образци в калъп за студено отливане, Държатели за подравняване на тънки образци в калъпа за студено отливане

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 109-286750
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 10213
Обособена позиция №: 7
Наименование:

„Доставка на общи химикали, разтворители, специални химикали, Био-органични вещества, лабораторни консумативи, специални консумативи, електродни системи, съвместими с спектроелектрохимични клетки и дъ

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
17/08/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ТРОКУТТЕСТГРУП БЪЛГАРИЯ ООД
Национален регистрационен номер: 203089981
Пощенски адрес: ул. „Околовръстен път“ № 467, Логистичен парк СТАД
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1532
Държава: България
Електронна поща: contactbg@trokuttest.com
Телефон: +359 876203089
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 10 058.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 10 020.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/09/2021