Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Доставки - 460826-2019

Submission deadline has been amended by:  489719-2019
01/10/2019    S189    Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Варна: Навигационни и метеорологични инструменти

2019/S 189-460826

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ДП „Пристанищна инфраструктура“, клон ТП „Пристанище Варна“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: пл. „Славейков“ № 1
Град: Варна
код NUTS: BG331
Пощенски код: 9000
Държава: България
Лице за контакт: Мартин Щерев
Електронна поща: m.shterev@bgports.bg
Телефон: +359 52684619
Факс: +359 52655902

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bgports.bg

Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/320

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: www.bgports.bg
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Ремонт на буйове и доставка на оптика за тях в обхвата на действие на клон ТП „Пристанище Варна“

II.1.2)Основен CPV код
38100000 - FG07
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

В техническото задание се предвижда изпълнението на видовете работа по рехабилитация и модернизация на съществуващите средства за навигационно осигуряване в пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна съгласно техническа спецификация, както следва:

— доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларни LED светооптични системи за плаващи средства за навигационно осигуряване (СНО), отговарящи на изискванията на международната организация IALA, с вградена GSM мониторингова апаратура, съвместима с комуникационните протоколи на съществуващата и въведена в експлоатация система за мониторинг,

— доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на котвени устройства за СНО,

— подмяна на плаващи в момента навигационни средства с отремонтирани,

— извършване на доков ремонт на извадени от водата плаващи СНО,

— връщане на отремонтирани буйове на щатните им места на вода.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38100000 - FG07
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

Подходен канал (канал 2), Варненско езеро, пристанище Варна

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В техническото задание се предвижда изпълнението на видовете работа по рехабилитация и модернизация на съществуващите средства за навигационно осигуряване в пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна съгласно техническа спецификация, както следва:

— доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларни LED светооптични системи за плаващи средства за навигационно осигуряване (СНО), отговарящи на изискванията на международната организация IALA, с вградена GSM мониторингова апаратура, съвместима с комуникационните протоколи на съществуващата и въведена в експлоатация система за мониторинг — 37 бр.,

— доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на котвени устройства за СНО — 34 бр.,

— подмяна на плаващи в момента навигационни средства с отремонтирани — 34 бр.,

— извършване на доков ремонт на извадени от водата плаващи СНО,

— връщане на отремонтирани буйове на щатните им места на вода.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на поръчката / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Организация на изпълнението на поръчката / Тежест: 20
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 700 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 150
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

В последните 3 приключили финансови години участниците следва да са реализирали общ и специализиран оборот.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

В последните 3 приключили финансови години участниците следва да са реализирали общ оборот не по-малко от 1 400 000 BGN, в т.ч. оборот от изпълнение на дейности по доставка, монтаж и ремонт на СНО, в размер не по-малко от 700 000 BGN. При подаване на офертата участниците декларират съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП .За доказване на това изискване се представят:

— справка за общия оборот и оборота от дейности в сферата на поръчката.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да притежава опит за изпълнение на поръчката. Да прилага системи за управление на качеството и на околната среда.

Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертите, мин. 1 договор с дейности с предмет и обем, сходни на поръчката.

Под сходен предмет и обем се разбира опит в изпълнение на всички посочени по-долу дейности:

— доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларни LED светооптични системи с вградена GSM мониторингова апаратура за плаващи средства за навигационно осигуряване (СНО),

— доставка и монтаж на котвени устройства за плаващи средства за навигационно осигуряване (СНО).

Да прилага системи за управление на качеството и на околната среда, както следва:

— EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват, включващ доставка, монтаж и ремонт на СНО,

— EN ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват, включващ доставка, монтаж и ремонт на СНО.

Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

— експерт с придобита образователна степен „магистър“, квалификация „Корабоводене“ или еквивалент, с минимум 5 години опит в дейности по монтаж, ремонт и поддръжка на средства за навигационно осигуряване(СНО),

— експерт с придобита образователна степен „магистър“, квалификация „електроинженер“ или еквивалент, с професионален опит не по-малък от 3 години,

— експерт с придобита образователна степен „магистър“, квалификация КММ или еквивалент, с професионален опит не по-малък от 3 години.

При подаване на офертата участниците декларират съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

За доказване на тези изисквания се представят:

— списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, попълнен в ЕЕДОП,

— списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, попълнен в ЕЕДОП и съдържащ информация относно дипломата на експерта, както и посочване на конкретни проекти, доказващи специфичен професионален опит, в т.ч. посочване на период на изпълнение на посочените проекти/дейности,

— копие от валидни сертификати за прилагане на системите за управление на качеството съгласно изискванията на настоящата документация.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Не е приложимо.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Изпълнителят представя документ за внесена гаранция за обезпечаване изпълнението на договора във вид на парична сума в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС или предоставя оригинал на безусловна, неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на възложителя, за сума в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС или полица по застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, издадена в полза на възложителя, за сума в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС съгласно член 111 ал. 5 от ЗОП, със срок на валидност, надвишаващ с 30 календарни дни срока на изпълнение на договора.

Гаранция за авансово плащане — в размер 30 % от цената на договор.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

1. Авансово плащане в размер на 30 % (тридесет процента) от общата цена за изпълнение на договора в срок до 30 (тридесет)календарни дни след представяне от изпълнителя на фактура за авансово плащане и безусловна неотменяема гаранция в полза на възложителя за размера на аванса и със срок не по-кратък от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на действие на настоящия договор. Гаранцията за размера на авансовото плащане се представя от изпълнителя в срок от 30 (тридесет) календарни дни от подписването на настоящия договор.

2. Окончателното плащане в размер на 70 % (седемдесет на сто) от общата цена за изпълнение на договора в срок до 30 (тридесет) календарни дни от подписването на двустранен приемно-предавателен протокол за приемане без забележки окончателния доклад за изпълнение на всички дейности по договора, съдържащ и всички приемно-предавателни/констативни протоколи за извършените доставки/монтаж/ремонти.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Всички доставени, монтирани и въведени в експлоатация средства за навигационно осигуряване следва да отговарят на изискванията на Maritime Buyoage System and other Aids to Navigation и IALA Guideline No 1066 on The design of Floating Aids to Navigation Moorings на International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA). При изпълнението на поръчката се изискват следните минимални гаранционни срокове:

— за доставените изделия и съоръжения гаранционният срок на производителя, но не по-малко от 2 г.,

— за всички останали видове работа — 3 г.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 29/10/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 30/10/2019
Местно време: 11:00
Място:

Офис сграда на клон ТП „Пристанище Варна“

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по 108а, чл. 159а—159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253—260, чл. 301—307, чл. 321, 321а и чл. 352—353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1 по-горе, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган — не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на 100 от сумата на годишния оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 BGN;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществените поръчки;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301—305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

8. Специфични национални основания за отстраняване

8.1. Информация за осъждания за престъпления по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252 и чл. 254а—255а и чл. 256—260 от НК.

8.2. Нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал.3 от Кодекса на труда.

8.3. Нарушения по чл. 13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

8.4. Наличие на свързаност по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

8.5. Нямат право да участват в процедурата дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). Обстоятелството представлява специфично национално основание за изключване.

8.6. Участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество*.

9. От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото се установи наличие на 1 или повече от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП. Обстоятелството по чл. 107, т. 4 от ЗОП представлява специфично национално основание за изключване.

10. От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, който при поискване от страна на възложителя не потвърди при изтекъл срок и не удължи срока на валидност на офертата си преди издаването на окончателно решение по процедурата.

11. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 198 и чл. 197, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичането на 14-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/09/2019