Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 461086-2018

20/10/2018    S203    агенции - Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Chafea/2018/Health/03 Единичен рамков договор за предоставяне на помощни услуги за управление на експертни групи в областта на (общественото) здравеопазване

2018/S 203-461086

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 187-421525)

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea), Health and Food Safety Unit
Град: Luxembourg
код NUTS: LU
Пощенски код: L-2920
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Georgios Margetidis
Електронна поща: chafea-hp-tender@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu/chafea/

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Health and Food Safety
Град: Brussels
код NUTS: LU
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: chafea-hp-tender@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://ec.europa.eu/health/funding/programme_en

Адрес на профила на купувача: https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_en

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Chafea/2018/Health/03 Единичен рамков договор за предоставяне на помощни услуги за управление на експертни групи в областта на (общественото) здравеопазване

Референтен номер: Chafea/2018/Health/03
II.1.2)Основен CPV код
85100000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на рамковия договор е да се предоставят в кратки срокове услуги за управление и подкрепа на работата на експертните групи в областта на (общественото) здравеопазване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/10/2018
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 187-421525

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: III.1.1)
Част от текста, която трябва да се промени: Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Вместо:

Вж. тръжните спецификации

Да се чете:

Вж. преработените тръжни спецификации

Номер на раздел: III.1.3)
Част от текста, която трябва да се промени: Технически и професионални възможности
Вместо:

Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществената поръчка.

Да се чете:

Критерии за подбор, както е посочено в преработените тръжни спецификации

VII.2)Друга допълнителна информация:

Преработените тръжни спецификации ще бъдат публикувани, като се заменя „майчин английски език/английски език на ниво майчин език“ съгласно критерии за квалификация B5 и B6, с „майчин английски език или пълно владеене на езика на професионално ниво, удостоверено със сертификат за език (ниво C2 по CEFR или неин еквивалент)“