Доставки - 461498-2019

02/10/2019    S190

България-София: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2019/S 190-461498

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — Министерство на вътрешните работи
Национален регистрационен номер: 129010157
Пощенски адрес: ул. „Княз Борис I“ № 124
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Росен Монов
Електронна поща: int.82@mvr.bg
Телефон: +359 29824466
Факс: +359 29813010

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.mvr.bg/dussd

Адрес на профила на купувача: https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider52/90e24370-3078-43af-aedc-026c0074fd9f/dostavka-hranitelni-produkti-obsthestveno-hranene-dussd

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider52/90e24370-3078-43af-aedc-026c0074fd9f/dostavka-hranitelni-produkti-obsthestveno-hranene-dussd
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — Министерство на вътрешните работи
Национален регистрационен номер: 129010157
Пощенски адрес: ул. „Княз Борис I“ № 124
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Наталия Рашкова
Телефон: +359 29822274
Електронна поща: int.82@mvr.bg
Факс: +359 29813010
код NUTS: BG411 София (столица)

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.mvr.bg/dussd

Адрес на профила на купувача: https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider52/90e24370-3078-43af-aedc-026c0074fd9f/dostavka-hranitelni-produkti-obsthestveno-hranene-dussd

I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Обществен ред и безопасност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на отдел „Обществено хранене“ — ДУССД — МВР

II.1.2)Основен CPV код
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на отдел „Обществено хранене“ ДУССД — МВР.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 680 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
15500000 Млечни продукти
15100000 Месо и месни продукти
15119600 Месо от риба
03142500 Птичи яйца
15800000 Различни хранителни продукти
03200000 Зърнени култури, картофи, зеленчуци, плодове и черупкови плодове
15830000 Захар и свързани с нея продукти
15811510 Сандвичи
41100000 Натурална вода
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр. София, ул. „Патриарх Герман“ № 1;

Гр. София, ул. „Патриарх Герман“ № 5.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на отдел „Обществено хранене“ — ДУССД — МВР. Информацията за спецификацията на всеки продукт — описание и изисквания, съответствие със стандарт или ТД, мярка и опаковка, е приложена в техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка. Информация за количествата на всеки продукт е приложена в списък на количествата на хранителните продукти, неразделна част от документацията за обществената поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Управление на рисковете, критичните точки, които могат да възникнат в хода на изпълнение на поръчката / Тежест: 30
Цена - Тежест: 70
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 680 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

В прогнозната стойност на обществената поръчка е включена и опцията. Прогнозната стойност за 12-месечния период е половината от стойността посочена в раздел II.2.6). При наличие на осигурен финансов ресурс възложителят има право на „опция за допълнителни количества“, съгласно списък на количеството на хранителните продукти, за нов 12 (дванадесет) месечен срок. Доставките по опцията се изпълняват при условията и реда на договора, след изчерпване на количествата и стойността му или след изтичане на срока му. При уреждането на предпоставките и условията за реализирането на опцията се спазва чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. За реализиране на опцията страните сключват допълнително споразумение.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Посочените количества хранителни продукти са прогнозни, като възложителят си запазва правото да не закупи всички количества по сключения договор.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да разполага през целия срок на изпълнение на поръчката с обект, който е регистриран по чл. 12 от Закона за храните, за производство или търговия с храни от животински и от неживотински произход, с обхват на регистрацията, включващ всички групи храни от предмета на поръчката, издаден от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ)/Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) или от регионалната здравна инспекция (РЗИ) (за водата) по местонахождение на обекта, а за участници — чуждестранни лица — в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Информация за съответствие с това изискване се посочва в ЕЕДОП, част ІV, раздел А „Годност“, „Вписване в съответен професионален регистър“, като се посочва номерът и дата на издаване на документа, компетентен орган, издал документа, наименование на лицето, на което е издаден документа, местонахождение на обекта, групите храни, за които е издаден и друга приложима информация, както и интернет адрес на публичен безплатен регистър, ако информацията е достъпна там.

Съответствието с изискването се доказва със заверено копие на удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните за производство или търговия с храни от животински и от неживотински произход или еквивалентен документ от държавата, в която е установен.

Информацията за съответствие с критерия за подбор се посочва в ЕЕДОП, част от офертата на участника, а доказателствата за съответствие с критериите за подбор се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. При участие на обединения, които не са юридически лица, да се спазват изискванията на чл. 59, ал. 6 и чл. 67, ал. 6 от ЗОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изискват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изискват.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът представя в офертата си ЕЕДОП, като в част IV „Критерии за подбор“, посочва информация за установяване изпълнението на следните критерии:

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата, като обемът е без значение. Под „сходен“ следва да се разбира доставка на хранителни продукти. Информация за съответствие с изискването участникът посочва в ЕЕДОП, част IV, раздел В, „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“ за всяка доставка описание, сума, начална и крайна дата и получател, както и дали тази информация е достъпна безплатно за органите от база данни в държава членка на ЕС. В случай, че е достъпна се посочват — интернет адрес, код и издателя. Съответствието с този критерий се доказва със списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

2. Участникът следва да прилага:

2.1. Система за управление на качеството EN:ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват, включващ доставка на хранителни продукти;

2.2. Система за управление на безопасността на хранителните продукти EN:ISO 22000:2018 или еквивалент, с обхват, включващ доставка на хранителни продукти. Информация за съответствие с изискването участникът посочва в ЕЕДОП, част IV, раздел Г, „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“, като отговор ще може ли да предостави сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, както и дали тази информация е достъпна безплатно за органите от база данни в държава членка на ЕС. В случай, че е достъпна се посочват — интернет адрес, код и издателя. Съответствието с този критерий се доказва с валидни сертификати, издадени на името на участника от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА“ или друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

3. Участникът следва да разполага с техническо оборудване — специализирани транспортни средства за изпълнението на поръчката: минимум 1 транспортно средство за превоз на хранителни продукти от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, притежаващо удостоверение за регистрация на транспортно средство, издадено на основание чл. 246 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и минимум 1 транспортно средство за превоз на хранителни продукти от неживотински произход.

Информация за съответствие с изискването участникът посочва в ЕЕДОП, част IV, раздел В, „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ информация за специализираните транспортни средства, както следва: вид, марка, модел на транспортното средство, неговия регистрационен номер, правно основание за ползване, номер, дата и орган, който е издал удостоверението за превоз и групата/ите храни, за които се отнася. Съответствието с този критерий се доказва с декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнението на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата, включващи доставки на хранителни продукти от всички видове групи хранителни продукти, предмет на настоящата обществена поръчка, а именно:

I. Мляко и млечни продукти;

II. Месо и месни продукти, риба и птичи продукти, в т. ч. кокоши яйца;

III. Варива, сухи подправки, ядки и маслодайни семена, хляб и хлебни изделия, зърнени храни и храни на зърнена основа, растителни масла и мазнини, други храни и нехранителни материали и предмети в контакт с храните;

IV. Зеленчуци, в т.ч. кореноплодни и плодове в пресен и замразен вид; зеленчукови, месни и рибни консерви;

V. Захар, захарни изделия и шоколадови изделия, кафе, чай, какао, безалкохолни напитки, натурални сокове и тонизиращи напитки;

VI. Бутилирана вода, като обемът е без значение.

2. Участникът следва да прилага:

2.1. Система за управление на безопасността на хранителните продукти EN: ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват, включващ доставка на хранителни продукти;

2.2. Система за управление на качеството EN: ISO 22000:2018 или еквивалент, с обхват, включващ доставка на хранителни продукти.

3. Участникът да разполага с техническо оборудване — специализирани транспортни средства за изпълнението на поръчката — минимум 1 транспортно средства за превоз на хранителни продукти от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, притежаващо удостоверение за регистрация на транспортно средство, издадено на основание чл. 246 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и минимум 1 транспортно средство за превоз на хранителни продукти от неживотински произход.

Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се предоставя отделен ЕЕДОП. Информацията за съответствието с критериите за подбор се посочва в ЕЕДОП, част от офертата на участника, в който той декларира липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП. Документи, удостоверяващи липсата на основание за отстраняване в процедурата и за съответствието с критериите за подбор, се представят преди подписване на договора на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, вкл. за третите лица и подизпълнителите. Възложителят може по всяко време след отваряне на офертите да изиска от участниците да представят всички или част от документите, чрез които се посочва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата,съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 01/11/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 04/11/2019
Местно време: 10:00
Място:

В дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — МВР на адрес: гр. София, ул. „Княз Борис І“ № 124.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай, че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощни (оригинал или копие, заверено „вярно с оригинала“) от участника, даващо им възможност да го представляват.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка е 5 % (пет на сто) от стойността му без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от изпълнителя преди сключване на договора под формата на парична сума, или банкова гаранция, или застраховка, която обезпечава изпълнението му чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор.

2. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5, чл. 107, т. 4 и в останалите случаи по чл. 107 от ЗОП, по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и чл. 69 и пар. 2, ал. 1 от ДР от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), както и участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена и/или части от нея. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички или някое от изискванията на възложителя, съгласно техническата спецификация. Всички образци, приложени към документация за обществената поръчка, са задължителни за участниците. Възложителят ще отстранява от участие участник в случаите по чл. 35а, ал. 3, изр. трето от ППЗОП.

3. Участниците в процедурата представят документите в запечатана, непрозрачна и надписана опаковка съгласно изискванията на чл. 47 от ППЗОП (обн. ДВ бр. 28 от 8.4.2016 г.). Опаковката съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение с приложена към него справка за осреднени цени на едро без ДДС за всички хранителни продукти, включени в обществената поръчка за гр. София по бюлетина на „Системата за агропазарна информация“ — „САПИ“ EООД към момента на подаване на офертата (заверено копие). Ценовото предложение се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

4. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква копие от документа за създаване на обединението, както и правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с настоящата обществена поръчка.

5. Условията за плащане към изпълнителя и директно разплащане с подизпълнителите са уредени в проекта на договор.

6. В ценовото си предложение участниците да посочат процент на отстъпка валиден за всеки хранителен продукт, включен в обществената поръчка, от осреднените за гр. София цени на едро без ДДС на хранителни продукти по бюлетин на „САПИ“ ЕООД, валидни към момента на подаване на офертата.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Сектор „Правно-нормативно обслужване“ на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — МВР
Пощенски адрес: ул. „Княз Борис I“ № 124
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: int.82@mvr.bg
Телефон: +359 29822567
Факс: +359 29813010

Интернет адрес: http://www.mvr.bg/dussd

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/09/2019