Tjänster - 462301-2015

Visa förkortad version

31/12/2015    S253

Italien-Parma: OC/EFSA/AMU/2015/04 – Utbildning i systematiska granskningar eller i särskilda åtgärder inom ramen för systematiska granskningar för Efsas riskbedömning

2015/S 253-462301

Meddelande om upphandling

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
Postadress: Via Carlo Magno 1A
Ort: Parma PR
Postnummer: 43126
Land: Italien

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Elektronisk tillgång till information: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1250

Elektronisk inlämning av anbud och anbudsansökningar: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1250

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
OC/EFSA/AMU/2015/04 – Utbildning i systematiska granskningar eller i särskilda åtgärder inom ramen för systematiska granskningar för Efsas riskbedömning
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 24: Undervisning och yrkesutbildning
NUTS-kod
II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
II.1.4)Information om ramavtal
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Myndigheten avser välja ut en uppdragstagare som ska tillhandahålla en rad skräddarsydda utbildningskurser i systematiska granskningar (eller i särskilda åtgärder inom ramen för systematiska granskningar) inom ramen för vetenskapliga bedömningar av livsmedel och foder.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

80510000 Specialutbildning

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
Typ av kontrakt: direkt kontrakt.
Typ av utgift: tjänster.
Uppgifternas varaktighet i direkta kontrakt: 24 månader efter att kontraktet trätt i kraft.
Budgetinformation: Efsas högsta tillgängliga budget uppgår till 330 000 EUR. Anbud som överskrider detta högsta värde kommer inte att beaktas vid kontraktstilldelningen.
Uppskattat värde, exkl. moms: 330 000 EUR
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Antal månader: 24 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
Se upphandlingsdokumenten.
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
Se upphandlingsdokumenten.
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Se del 2 i förfrågningsunderlaget, som är tillgängligt online.
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Se del 2 i förfrågningsunderlaget, som är tillgängligt online.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
Se del 2 i förfrågningsunderlaget, som är tillgängligt online.
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp: nej
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Juridiska personer ska ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
”OC/EFSA/AMU/2015/04 – Utbildning i systematiska granskningar eller i särskilda åtgärder inom ramen för systematiska granskningar för Efsas riskbedömning”.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
26.2.2016 - 14:30
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Valfritt officiellt EU-språk
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 3.3.2016 - 14:30

Plats:

Efsas lokaler, Parma PR, Italien.

Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: ja
Kompletterande information om bemyndigade personer och öppningsförfarande: 1 juridiskt ombud för varje anbudsgivare får delta vid anbudsöppnandet.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information
Upphandlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på adressen som anges under rubrik I.1. Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Överprövning

Uppgifter om sista dag för överprövning: Anmärkningar om tilldelningsförfarandet kan lämnas till den upphandlande myndighet som anges i punkt I.1. Vid misstanke om ett administrativt missförhållande kan ett klagomål framföras till Europeiska ombudsmannen inom 2 år från det datum då de fakta som klagomålet bygger på blev kända (se http://www.ombudsman.europa.eu). Sådana klagomål leder varken till att tidsfristen för begäran om överprövning skjuts upp eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds. En begäran om överprövning kan lämnas till det organ som nämns i punkt VI.4.1 inom 2 månader efter meddelandet om beslutet om tilldelning.

VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22.12.2015