TED tīmekļvietne kopš 2022. gada 2. novembra ir gatava e-veidlapām. Meklēšanas funkcija mainīsies: pielāgojiet savus iepriekš noteiktos ekspertu līmeņa vaicājumus. Iepazīstieties ar izmaiņām vietnes jaunumos un atjauninātajās palīdzības lapās.

Pakalpojumi - 462345-2015

Rādīt kompakto skatījumu

31/12/2015    S253

Beļģija-Brisele: Izpēte par sistēmas NER 300 paplašināšanu

2015/S 253-462345

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Klimata politikas ģenerāldirektorāts, CLIMA. SRD.2 – Finanses
Pasta adrese: BU 9, 01/005
Pilsēta: Brisele
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona(-as): Tirgus grupa
E-pasts: clima-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm

Elektroniska piekļuve informācijai: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=923

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumam piešķirtais nosaukums
Izpēte par sistēmas NER 300 paplašināšanu.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorija Nr. 12: Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un ainavu arhitektūras pakalpojumi; saistītie zinātnisko un tehnisko konsultāciju pakalpojumi; tehniskās testēšanas un analīzes pakalpojumi
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: ārpus iestādes.
NUTS kods
II.1.3)Informācija par vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
II.1.4)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
NER 300 programma ir 1 no lielākajiem finansēšanas mehānismiem, kas finansē mazoglekļa tehnoloģiju demonstrēšanu komerciālā mērogā un sekmē vairāku ES enerģētikas un klimata stratēģiju un politikas pasākumu īstenošanu.
Eiropadome secinājumos par klimata un enerģētikas politikas satvaru laikposmam līdz 2030. gadam pieprasīja, lai "esošais NER 300 mehānisms tiktu atjaunots, tostarp attiecībā uz oglekļa dioksīda uztveršanu un atjaunojamiem energoresursiem, – ar paplašinātu darbības jomu, iekļaujot tajā zemu oglekļa dioksīda emisiju inovācijas rūpniecības nozarēs, un sākotnējais piešķīrums tiktu palielināts līdz 400 000 000 kvotu (NER 400)".
Šim konkursam ir 2 mērķi. Pirmkārt, darbuzņēmējs analizēs, kādi rezultāti ir NER 300 lēmumā paredzētajai kārtībai. Otrkārt, ja iespējams, darbuzņēmējs to salīdzinās ar alternatīvām, vajadzības gadījumā ieteiks prasību uzlabojumus, tās papildinās, lai tās atbilstu Eiropadomes sniegtajām norādēm, un izdarīs secinājumus par vislabāko pieeju, ko varētu izmantot paplašinātās programmas NER 300 lēmumā un saistītajos dokumentos. Tas ietvers arī īpašus uzdevumus saistībā ar paplašinātās programmas NER 300 rūpniecisko daļu.
II.1.5)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

90700000 Vides pakalpojumi

II.1.6)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): jā
II.2)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
II.2.1)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
Vērtība: 276 888 EUR
Bez PVN

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar
1. Piedāvātās metodikas kvalitāti. Svērums 40
2. Darba organizāciju. Svērums 30
3. Kvalitātes kontroles pasākumiem. Svērums 30
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Ir piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde
CLIMA.C.1/SER/2015/0013.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

Iepriekšējs informatīvs paziņojums

Paziņojuma numurs ES OV: 2015/S 037-062225, 21.2.2015

Paziņojums par līgumu

Paziņojuma numurs ES OV: 2015/S 121-219786, 26.6.2015

Citas iepriekšējas publikācijas

Paziņojuma numurs ES OV: 2015/S 160-293152, 20.8.2015

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līgums Nr.: 340201/2015/719104/SER/CLIMA.C.1
V.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums:
18.12.2015
V.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 6
V.3)Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības

Pilns nosaukums: ICF Consulting Limited
Pasta adrese: Watling House, 33 Cannon Street
Pilsēta: Londona
Pasta indekss: EC4M 5SB
Valsts: Apvienotā Karaliste

V.4)Informācija par līguma vērtību
Līguma sākotnēji paredzētā kopējā vērtība:
Vērtība: 300 000 EUR
Līguma kopējā galīgā vērtība:
Vērtība: 276 888 EUR
Bez PVN
Ja tā ir gada vai mēneša vērtība:
Mēnešu skaits: 12
V.5)Informācija par apakšlīgumiem
Ir paredzēti apakšlīgumi: jā
Līguma vērtība vai proporcionālā daļa, par kuru visticamāk tiks slēgti apakšlīgumi ar trešām personām:
Proporcija: 41 %
Līguma vērtības/proporcijas īss apraksts, par kuru tiks noslēgti apakšlīgumi: 28 + 13.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.2)Papildu informācija:
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 25.10.2012 Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (Finanšu regula) piemērošanas noteikumu 134. panta 1. punkta f) apakšpunktu 3 gadus pēc sākotnējā līguma noslēgšanas līgumslēdzēja iestāde izņēmuma gadījumos varēs izmantot sarunu procedūru par papildu pakalpojumiem (bez iepriekšējas paziņojuma par līgumu publicēšanas), kas ir tādu līdzīgu pakalpojumu atkārtošanās (maksimāli līdz 50 % no sākotnējā līguma vērtības), kurus tā pati līgumslēdzēja iestāde uzticējusi uzņēmējam, kam piešķirts sākotnējais līgums.
Konkursa dokumenti būs pieejami lejupielādei I.1. iedaļā norādītajā adresē. Šī tīmekļa vietne tiks regulāri atjaunināta, un pretendentu pienākums konkursa norises laikā ir sekot līdzi precizējumiem un izmaiņām.

Lūdzam ņemt vērā, ka iepriekšējā informatīvajā paziņojumā OV 2015/S 037-062225, 21.2.2015, norādītais budžets bija 130 000 EUR. Paziņojumā par līgumu OV 2015/S 121-219786, 26.6.2015, budžets bija 270 000–300 000 EUR.

VI.3)Pārsūdzības procedūras
VI.3.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): jūs varat iesniegt piezīmes par piešķiršanas procedūru I.1. iedaļā minētajai līgumslēdzējai iestādei.

Ja uzskatāt, ka pieļauta administratīva kļūme, varat iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam 2 gadu laikā no dienas, kad esat uzzinājis par faktiem, uz kuriem balstīta sūdzība (sk. http://www.ombudsman.europa.eu). Šādas sūdzības iesniegšana nevar ne atlikt pārsūdzību iesniegšanas termiņu, ne arī noteikt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

2 mēnešu laikā no piešķiršanas lēmuma paziņošanas varat iesniegt pārsūdzību VI.3.1. iedaļā minētajai struktūrai.
VI.3.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.4)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
22.12.2015