Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 462909-2017

21/11/2017    S223

Бeлгия-Брюксел: Поддръжка и експлоатация на оборудване за обща сигурност на обекта на Европейския парламент в Люксембург

2017/S 223-462909

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски парламент, direction générale de la sécurité et de la protection
Пощенски адрес: rue Wiertz 60
Град: Bruxelles
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1047
Държава: Белгия
Лице за контакт: unité „Budget“
Електронна поща: SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Поддръжка и експлоатация на оборудване за обща сигурност на обекта на Европейския парламент в Люксембург.

II.1.2)Основен CPV код
50610000 Услуги по ремонт и поддържане на съоръжението за безопасност
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Тази поръчка е разделена на 2 главни задачи:

поддръжка на оборудване за обща сигурност: това включва извършване на поддръжка на всички нива на оборудването за обща сигурност;

експлоатация на оборудване за обща сигурност: това включва главно мониторинг на управлението на инсталациите, както и тяхното конфигуриране и архивиране на данни и/или настройки на оборудването и системата.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 3 100 000.00 EUR
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Основно място на изпълнение:

Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Различните типове технологии/оборудване са следните:

— системи за контрол на достъпа и управление на карти за достъп,

— система против незаконно влизане,

— система за видеонаблюдение,

— система за управление на аварийни изходи,

— вътрешна телефонна система за сигурност,

— входна контролна система,

— ключова система за управление,

— електронна система за заключване,

— сейфове и защитени каси,

— експлозиметрия,

— радиокомуникационна система,

— система за управление на патрули.

Очакваните задачи и дейности са следните:

— наблюдение на инсталациите,

— профилактична, ремонтна и условна поддръжка (независимо от нивото),

— предоставяне на услуги при необходимост и екипи на повикване,

— леки и тежки инструменти,

— доставка на материали и консумативи,

— създаване, управление и поддръжка на инвентари за консумативи и резервни части (независимо от нивото на поддръжка),

— подготвяне на различни документи за мониторинг на услугите, предоставени от изпълнителя,

— експлоатация и поддръжка на инструменти за управление и експлоатация на софтуер на системата за компютъризирано управление на поддръжката (CMMS),

— почистване на оборудването, както и на предоставените помещения за оборудването,

— всички задачи и дейности, свързани с поддръжката,

— възможно монтиране и премахване на дозиметри,

— натоварване на оборудване,

— актуализиране на планове и на други документи, свързани с техническите инсталации (доклади, статистика, инвентари и т.н.)

— помощ и предоставяне на подкрепа, която Европейският парламентът счита за необходима за всякакви дейности, свързани с обновяването на инсталациите, поставянето на нови инсталации или оборудване и тяхното инспектиране или контрол.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 112-224718
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

Поддръжка и експлоатация на оборудване за обща сигурност на обекта на Европейския парламент в Люксембург

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
07/11/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Paul Wagner et Fils
Пощенски адрес: 9, rue R. Stumper
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Пощенски код: 1013
Държава: Люксембург
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 3 100 000.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2525
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 433766
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Телефон: +33 388172313
Факс: +33 388179062
Интернет адрес: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2525
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 433766
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/11/2017