Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Услуги - 464475-2016

30/12/2016    S252    Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Дупница: Услуги по подготовка и изготвяне на документи

2016/S 252-464475

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Дупница
Национален регистрационен номер: 000261630
Пощенски адрес: пл. „Свобода“ № 1
Град: Дупница
код NUTS: BG415
Пощенски код: 2600
Държава: България
Лице за контакт: инж. Славка Петровска
Електронна поща: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg
Телефон: +359 70159237
Факс: +359 70159257

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.dupnitsa.bg

Адрес на профила на купувача: https://e-obp.eu/bp/Dupnitsa

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://e-obp.eu/bp/Document/%7B2FEF4024-DC8C-4D37-A856-E08E0B98F854%7D
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Експ. помощ за подготовка на инв. проектно предл. по Пр. Ос 2 на ОПОС 2014-2020 в рамките на „Комбинирана процедура за проект. и изгр. на компост. инсталации и на инст. за предв. третиране на бит. отп.

II.1.2)Основен CPV код
79131000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Експертна помощ за подготовка на инвестиционно проектно предложение по Приоритетна Ос 2 на ОПОС 2014-2020 в рамките на „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 350 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79131000
71210000
71356200
71311000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG415
Основно място на изпълнение:

Гр. Дупница.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка е свързан с предоставянето на експертна помощ на Община Дупница при подготовката на инвестиционно проектно предложение в рамките на комбинираната процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци

Поръчката се финансира със средствата по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, специфична цел 1 на приоритетна ос „Отпадъци“ за намаляване на количеството депонирани битови отпадъци. Предметът на обществената поръчка обхваща дейности, които са ключови за проектирането и изграждането на инсталация/и за компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци, инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци, съпътстваща инфраструктура и доставката на контейнери и техника за зелени и/или биоразградими отпадъци в община Дупница. Това са дейностите, свързани с подготовката на изискуемите документи, част от проектното предложение за финансиране по ОПОС 2014-2020.

Предметът на настоящата поръчка предвижда в рамките на техническата помощ да бъдат изготвени прогнози за образуваните отпадъци и подробен масов баланс; анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците; проучване за нагласите на населението, което ще бъде обслужвано от инсталацията за компостиране; анализи, съпътстващи подготовката на проектното предложение — за доказване необходимостта от допълнителна инфраструктура за рециклиране в региона и за това кой подход е по-ефективен — обща за целия регион или за част от региона инфраструктура или поотделно за всяка община от РСУО; прединвестиционни проучвания; документи — неразделна част от проектното предложение, свързани с управлението на компоста и фракциите от инсталацията за предварително третиране на отпадъци; анализ разходи-ползи; предоставена експертна помощ в хода на подготовка на проектното предложение; подготвени други анализи, документи и информация, необходими за кандидатстване по комбинираната процедура.

Целта на възлаганата поръчка е да се допринесе за качествената подготовка на проект в рамките на комбинираната процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци в съответствие с изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Програма за осъществяване целите на предмета на поръчката / Тежест: 30
Критерий за качество - Име: Организация на работа за изпълнение на поръчката / Тежест: 25
Критерий за качество - Име: Предложение за управление на риска / Тежест: 15
Цена - Тежест: 30
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 350 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Изпълнението на дейностите по настоящата обществена поръчка e във връзка с предстоящо кандидатстване на Община Дупница по Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на услуги с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка през последните 3 години от датата на подаване на офертата;

2. Участникът следва да разполага с технически лица, включени или не в структурата на участника;

3. Участникът следва да има въведена система за управление на качеството и внедрена система за управление на околната среда.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне 1 договор за услуга, свързан с изготвяне на прединвестиционно проучване за инсталация за третиране на отпадъци и/или за подготовка на инвестиционно проектно предложение за управление на отпадъци. Услугите трябва да са завършени преди датата на подаване на офертата от участника.

Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“.

2. Участникът следва да разполага с технически лица, включени или не в структурата на участника, както следва: 2.1 Ръководител на проекта. — Квалиф. — Висше образование: „Инженерни науки“ или „Икономика“, или еквивалент, с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент. Специфичен опит на ръководна позиция (ръководител или еквивалент) в изпълнението на проекти/договори за услуги за подготовка на инвестиционен/и проект/и в сектор отпадъци и/или за координация/техническа помощ при изпълнението на инвестиционен/и проект/и в сектор битови отпадъци — минимум 3 договора. 2.2. Финансист (Ключов експерт 1). — Квалиф. — Висше образование „Финанси“ и/или „Икономика“ или еквивалент с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент. — Специфичен опит в областта на финансовия анализ и/или анализ „разходи — ползи“ — минимум 1 договор. 2.3. Експерт „Компостиращи инсталации“ (Ключов експерт 2).

Квалификация — Висше образование „Инженерни науки“ или еквивалент с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент; — Специфичен опит в областта на прединвестиционно проучване и проектиране и/или строителството на компостиращи инсталации — минимум 1 договор. 2.4. Експерт „Инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ (Ключов експерт 3) — Квалиф. — Висше образование „Инженерни науки“ или еквивалент с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент; -Специфичен опит в областта на прединвестиционно проучване и проектиране и/или строителството на инсталация за предварително третиране — минимум 1 договор. 2.5. Есперт „Управление на отпадъците“ (Ключов експерт 4).

Квалиф. — Висше образование — „Икономика“ или „Инженерни науки“, или еквивалент с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент. — Специфичен опит в областта на управление на битови отпадъци — разработване на програми и/или планове за управление на отпадъци, в т.ч. битови отпадъци и/или управление на системи за управление на битови отпадъци- минимум 1 договор. 2.6. Експерт „Подготовка на проекти“ (Ключов експерт 5).

Квалиф. — Висше образование — „Икономика“, „Инженерни науки“, „Финанси“, „Право“, или еквивалент, с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент. — Специфичен опит — участие в проекти/договори за подготовка на инвестиционни проекти за кандидатстване по донорски програми, в рамките на които експертът е подготвял и формуляр за кандидатстване /или еквивалент на формуляр за кандидатстване/ — минимум 1 договор.

При подаване на офертата участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“.

Под „еквивалентна специалност“ в настоящата процедура следва да се разбира специалност получена в наше или чуждо (извън страната) учебно заведение, където съответната специалност е наименована по друг начин или обхваща същата област на знание.

Други (не ключови) експерти: Всеки участник по своя преценка следва да предложи и неключови експерти за изпълнение на поръчката, като разходите за допълнителни експерти трябва да са предвидени в офертата на Изпълнителя.

Членовете на екипа на един участник не могат да бъдат включени в офертата на друг/и участник/ици. Продължава в VI.3) Допълнителна информация.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 02/02/2017
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 03/02/2017
Местно време: 11:00
Място:

Гр. Дупница, пл. „Свобода“ № 1, ет. 4, „Кръгла зала“.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Ако Възложителят установи, че 1 и същи член на екипа са предложени от повече от 1 участник, Възложителят отстранява участниците, подали тези оферти.

3. Участникът следва да има въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент в областта на консултантски услуги за управление на отпадъци и ISO 14001:2004 или еквивалент в областта на управление на околната среда.

Доказване:

Участникът, избран за изпълнител следва да представи, преди подписване на договора:

— Списък на услугите с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги.

— Списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, в който е посочено образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, упоменати в минималните изисквания.

— Копие на валиден Сертификат за въведена система ISO 9001:2008 или еквивалент и копие на валиден Сертификат за въведена система ISO 14001:2004, които са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави-членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, опазване на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд.

Възложителят отстранява от участие участник за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и условията по чл. 107 от ЗОП.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата /по чл. 54, ал. 1 ЗОП/, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 3 (три) на сто от стойността на договора без ДДС.

Определеният за изпълнител избира сам формата на съответната гаранция съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/12/2016