Комбинирани договори - 465488-2016

31/12/2016    S253

Иpлaндия-Дъблин: Разни услуги

2016/S 253-465488

Обявление за предварителна информация

Настоящото обявление е само за предварителна информация

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Eurofound – Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд
Пощенски адрес: Wyattville Road, Loughlinstown
Град: Dublin
код NUTS: IE021 Dublin
Пощенски код: D18 K65
Държава: Ирландия
Лице за контакт: Lidia Jankowska
Електронна поща: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Телефон: +353 12043247
Факс: +353 12826456
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.eurofound.europa.eu
Адрес на профила на купувача: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement
I.3)Комуникация
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Социална политика.

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на общи и специфични канцеларски продукти.

Референтен номер: 171902.
II.1.2)Основен CPV код
30190000 Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Целта е възлагане на рамков/и договор/и с максимална обща продължителност от 4 години за набавяне на висококачествени общи канцеларски продукти (партида 1) и специфични канцеларски продукти (партида 2) по ефикасен, навременен и надежден начин.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 92 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Общи канцеларски продукти

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30190000 Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: IE021 Dublin
Основно място на изпълнение:

Задачите ще бъдат изпълнени в помещенията, посочени от изпълнителя и одобрени от Eurofound.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Следните продукти в областта на общите канцеларски материали могат да бъдат посочени като представителни и да се поръчват редовно от Eurofound: копирна хартия, бележници, химикали, маркери, самозалепващи се бележки, класьори.

II.2.14)Допълнителна информация

Посочените цифри от бюджета са само индикативни.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Специфични канцеларски продукти

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30190000 Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: IE021 Dublin
Основно място на изпълнение:

Задачите ще бъдат изпълнени в помещенията, посочени от изпълнителя и одобрени от Eurofound. Срещи с Eurofound ще се провеждат в помещенията на Eurofound в Дъблин/Брюксел.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Такива продукти съответно в областта на специфичните канцеларски продукти са: конферентни материали, например бележници и химикали с нашето лого, отпечатано върху тях, също така бланки, визитни картички и т.н., които могат да се споменат като част от настоящата поръчка.

II.2.14)Допълнителна информация

Посочените цифри от бюджета са само индикативни.

II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:
07/02/2017

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Осигуряване на ИКТ консумативи.

Референтен номер: 171904.
II.1.2)Основен CPV код
79621000 Посреднически услуги по предоставяне на помощен персонал за офиси
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

ИКТ отделът се нуждае редовно от закупуването на ad hoc основа на много малки артикули, за да се гарантира безпроблемното функциониране на ИКТ инфраструктурата в рамките на Eurofound. Следователно Eurofound желае да установи редовен доставчик на такива артикули, тъй като те често се изискват много спешно.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 84 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30191000 Офис оборудване, без мебелировка
30230000 Компютърно оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: IE021 Dublin
Основно място на изпълнение:

Задачите ще бъдат изпълнени в помещенията, посочени от изпълнителя и одобрени от Eurofound.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предоставяне на ИКТ доставки с ниска стойност на ad hoc основа.

II.2.14)Допълнителна информация

Посочените цифри от бюджета са само индикативни.

II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:
20/09/2017

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/12/2016