Доставки - 468112-2017

23/11/2017    S225    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Силистра: Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване

2017/S 225-468112

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Силистра
000565537
ул. „Симеон Велики“ № 33
Силистра
7500
България
Лице за контакт: Ирина Николова — Гл. експерт Обществени поръчки
Телефон: +359 86-816260
Електронна поща: op_silistra@abv.bg
Факс: +359 86-824243
код NUTS: BG325

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.silistra.bg/

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на оборудване и обзавеждане по проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ по обособени позиции.

II.1.2)Основен CPV код
39000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

ОП1: Доставка и монтаж на хладилници, печки, микровълнова и дребни кухненски уреди.

ОП2: Доставка и монтаж на професионални перални, сушилни, гладачни центрове, хладилници и уреди за готвене.

Дейностите са подробно описани в техническата спецификация от документацията.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 112 087.31 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Черна, бяла и дребна техника

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39711130
39710000
32324000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG325
Основно място на изпълнение:

Гр. Силистра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и монтаж на хладилници, печки, микровълнова и дребни кухненски уреди.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 27 837.31 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФ за регионално развитие.
II.2.14)Допълнителна информация

Предложеният срок за изпълнение следва да е съобразен с посочените изисквания в Техническата спецификация.

Максимално допустима стойност за обект ДЯ „Здравец“ — 23 309,35 BGN (двадесет и три хиляди триста и девет лева и 35 ст.).

Максимално допустима стойност за обект ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ — 4 527,96 BGN (четири хиляди петстотин двадесет и седем лева и 96 ст.).

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Професионално оборудване

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
42716120
42716200
42718100
39711361
39711110
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG325
Основно място на изпълнение:

Гр. Силистра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и монтаж на професионални перални, сушилни, гладачни центрове, хладилници и уреди за готвене.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 84 250.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФ за регионално развитие.
II.2.14)Допълнителна информация

Предложеният срок за изпълнение следва да е съобразен с посочените изисквания в Техническата спецификация.

Максимално допустима стойност за доставка на стоки, финансирани по договор за БФП — 59 400 BGN (петдесет и девет хиляди и четиристотин лева).

Максимално допустима стойност за доставка на стоки, финансирани със собствен принос на Община Силистра — 24 850 BGN (двадесет и четири хиляд.).

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Неприложимо.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Неприложимо.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Изискване по чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП. Преди сключване на договор, на основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За последните 3 години от датата на подаване на офертата, участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обхват, идентични или сходни с тези на обособената позиция. Под „сходни“ се разбират дейности, свързани с доставки на: ОП1 домакински електроуреди; ОП2 професионални електроуреди.

Обстоятелствата се заявяват от участниците в ЕЕДОП, Част ІV: Критерии за подбор; раздел В: Технически и професионални способности; т. 1.б).

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП, условията по чл. 107 ЗОП, както и обстоятелствата от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Допълнителна информация: Раздел ІІІ, т. 2 от документацията. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 5 (пет) на сто от стойността на договора без ДДС. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 02/01/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 03/01/2018
Местно време: 14:00
Място:

Гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 33, стая 202 (Заседателна зала).

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Съгласно чл. 104, ал. 2 ЗОП при провеждане на процедурата оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще бъде направена преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/11/2017