Palvelut - 46942-2017

Näytä suppea näkymä

08/02/2017    S27

Ruotsi-Solna: Salmonellan, STEC/VTEC:n ja listerian molekyylityypityksen ulkoinen laadunarviointi

2017/S 027-046942

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Palvelut

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC)
Postiosoite: Granits väg 8
Postitoimipaikka: Solna
Postinumero: SE-171 65
Maa: Ruotsi
Yhteyshenkilö: Procurement Back Office
Sähköpostiosoite: procurement@ecdc.europa.eu

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: www.ecdc.europa.eu

Hankkijaprofiilin osoite: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Sopimukselle annettu nimi
Salmonellan, STEC/VTEC:n ja listerian molekyylityypityksen ulkoinen laadunarviointi
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
NUTS-koodi
II.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
II.1.4)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Puitesopimuksen kohteena on ulkoisen laadunarvioinnin (external quality assessment – EQA) järjestelmien toimittaminen. Tarkoituksena on salmonellan, STEC/VTEC:n ja Listeria monocytogenes -bakteerin molekyylityypityksen avulla tehostetun seurannan tukeminen valittujen patogeenien pulssikenttägeelielektoroforeesin (pulse field gel electrophoresis – PFGE), toistuvien DNA-jaksojen analyysin (multiple loci VNTR analysis – MLVA), ryhmittelyanalyysin, serotyypityksen ja virulenssin määrityksen suorittamista varten.
II.1.5)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

85100000 Terveyspalvelut

II.1.6)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
II.2)Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1)Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
Arvo: 1 100 000 EUR

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon
1. Se, missä määrin ehdotetut palvelut vastaavat tarjouseritelmiä ja missä määrin ne huomioidaan palveluissa (kuten tehtävät, toimitukset, tehtävät, raportointi) (25 pistettä); teknisen ehdotuksen uskottavuus ja johdonmukaisuus (10 pistettä). Painotus 35
2. Työn organisointia koskevan suunnitellun lähestymistavan soveltuvuus, kuvattujen palvelujen laatu ja sopimuksen suorittamisessa merkittävien välitavoitteiden ajoitus (20 pistettä); ehdotetun tieteellisen metodologian soveltuvuus sellaisten analyysien tukemista varten, jotka suoritetaan asiaankuuluvilla molekyylityypityksen menetelmillä (15 pistettä). Painotus 35
3. 1. työryhmän kokoonpano; 2. resurssien kohdentaminen ja hallinta, asiantuntemus ja vastuualueet, mukaan luettuina koordinointi ja hanketyöryhmän käyttöönotto; 3. ehdotuksen johdonmukaisuuden taso seuraavien tekijöiden osalta: realistiset määräajat, tehtävien loppuun saattamiseen liittyvät todistettavat välitavoitteet, vaikeuksien, rajoitusten ja riskin arviointi sekä ehdotetut lieventämisstrategiat. Edellä mainitut tekijät ovat suhteellisesti samanarvoisia. Painotus 30
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero
OJ/2016/OCS/7908/01.
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin

Hankintailmoitus

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2016/S 174-312019 , 9.9.2016

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: ECDC/2016/043 Osa nro: 1 - Nimi : Erä 1 kattaa ulkoisen laadunarviointitoimenpiteen laatimisen salmonella spp:n PFGE:tä, MLVA:ta ja molekyylityypitykseen perustuvia ryhmittelyanalyyseja varten.
V.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
V.2)Tietoa tarjouksista
V.3)Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty

Virallinen nimi: Statens Serum Institut
Postiosoite: Artillerivej 5
Postitoimipaikka: Copenhagen
Postinumero: 2300
Maa: Tanska

V.4)Sopimuksen arvoa koskevat tiedot
Sopimuksen lopullinen kokonaisarvo:
Arvo: 360 000 EUR
V.5)Tietoa alihankinnasta
Sopimus nro: ECDC/2016/044 Osa nro: 2 - Nimi : Erä 2 kattaa ulkoisen laadunarviointitoimenpiteen laatimisen STEC/VTEC:n PFGE:tä, serotyypitystä, virulenssigeenien havaitsemista ja molekyylityypitykseen perustuvia ryhmittelyanalyyseja varten.
V.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
V.2)Tietoa tarjouksista
V.3)Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty

Virallinen nimi: Statens Serum Institut
Postiosoite: Artillerivej 5
Postitoimipaikka: Copenhagen
Postinumero: 2300
Maa: Tanska

V.4)Sopimuksen arvoa koskevat tiedot
Sopimuksen lopullinen kokonaisarvo:
Arvo: 440 000 EUR
V.5)Tietoa alihankinnasta
Sopimus nro: ECDC/2016/045 Osa nro: 3 - Nimi : Erä 3 kattaa ulkoisen laadunarviointitoimenpiteen laatimisen Listeria monocytogenes -bakteerin PFGE:tä, serotyypitystä ja molekyylityypitykseen perustuvia ryhmittelyanalyyseja varten.
V.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
V.2)Tietoa tarjouksista
V.3)Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty

Virallinen nimi: Statens Serum Institut
Postiosoite: Artillerivej 5
Postitoimipaikka: Copenhagen
Postinumero: 2300
Maa: Tanska

V.4)Sopimuksen arvoa koskevat tiedot
V.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
VI.2)Lisätiedot:
VI.3)Muutoksenhakumenettelyt
VI.3.1)Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internet-osoite: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Muutoksenhaku
VI.3.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.4)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27.1.2017