Услуги - 473942-2018

27/10/2018    S208

Бeлгия-Брюксел: „Euroscola“ – подготовка, координиране и управление на програмата

2018/S 208-473942

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 200-453486)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски парламент, direction générale de la communication
Пощенски адрес: Rue Wiertz 60
Град: Bruxelles
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Пощенски код: 1047
Държава: Белгия
Лице за контакт: Bureau de Liaison Strasbourg
Електронна поща: sabine.gross@ep.europa.eu
Телефон: +33 388174001
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.europarl.europa.eu/
Адрес на профила на купувача: http://www.europarl.europa.eu/strasbourg/fr/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Euroscola“ – подготовка, координиране и управление на програмата

Референтен номер: COMM/DG/AWD/2018/482
II.1.2)Основен CPV код
79952000 Услуги, свързани с организирането на събития
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

От 1989 г Службата на ЕП в Страсбург разработи програма за срещи с млади хора, които да им позволят да опознаят ролята на ЕП и да разберат необходимостта от лична ангажираност в демокрацията. Целта на тази програма е да подготви младите хора за ролята им на европейски граждани.

Като част от програма, съответстваща на симулация на дейността на членовете на ЕП (заседание на комисията, пленарна сесия , гласуване, обсъждане, приемане на резолюции и т.н.) се организират за около двадесет дни, в които участват 600 младежи от страни от Европейския съюз и техните преподаватели. Под ръководството на служител на ЕП, екип по провеждането ще трябва да осигури подготовката, координирането и провеждането на тези дни.

Избраното дружество е призовано да разнообразява програмата и да мотивира участниците, да наблюдава младите хора през деня и да гарантира тяхното активно и оживено участие в програмата.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24/10/2018
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 200-453486

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 07/12/2018
Местно време: 12:00
Да се чете:
Дата: 17/12/2018
Местно време: 12:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 17/12/2018
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 09/01/2019
Местно време: 10:00
VII.2)Друга допълнителна информация: