Доставки - 4764-2019

07/01/2019    S4    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване

2019/S 004-004764

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавна агенция „Национална сигурност“
Национален регистрационен номер: 129009710
Пощенски адрес: Черни връх № 45
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Лице за контакт: Иван Маринов, Иван Кръстев, Людмила Чудилова
Електронна поща: dans@dans.bg
Телефон: +359 28147750/+359 28147752/+359 28147729
Факс: +359 28147753

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.dans.bg

Адрес на профила на купувача: www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: национална сигурност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на офис и кухненско обзавеждане по обособени позиции“

II.1.2)Основен CPV код
39000000 Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на офис и кухненско обзавеждане по обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Доставка на метални каси и метални шкафове по спецификация“ с общ брой артикули — 120,

— обособена позиция № 2 „Доставка на метални стелажи по спецификация“ с общ брой артикули — 100,

— обособена позиция № 3 Доставка на столове по спецификация“ с общ брой артикули — 270.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 79 925.56 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на метални каси и метални шкафове по спецификация

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39000000 Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

гр. Банкя, кв. Иваняне, франко склада на ДАНС

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на метални каси и метални шкафове по спецификация с общ брой артикули — 120, съгласно изискванията на възложителя, описани в техническата спецификация за съответната обособена позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на на столове по спецификация

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39000000 Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

гр. Банкя, кв. Иваняне, франко склада на ДАНС

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на на столове по спецификация с общ брой артикули — 270, съгласно изискванията на възложителя, описани в техническата спецификация за съответната обособена позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 188-424445
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация
Възлагащият орган няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ФС-6201
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Доставка на метални каси и метални шкафове по спецификация.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
06/12/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 6
Брой на офертите, постъпили от МСП: 6
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Промет — България ЕООД
Национален регистрационен номер: 131064824
Пощенски адрес: жк. Света Троица, бл. 347 Б, партер
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1309
Държава: България
Електронна поща: prometbulgaria@gmail.com
Телефон: +359 29349820
Факс: +359 29982670
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 47 375.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 47 220.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ФС - 6231
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Доставка на столове по спецификация

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
07/12/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 8
Брой на офертите, постъпили от МСП: 8
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Контракс АД
Национален регистрационен номер: 175415627
Пощенски адрес: район Изгрев, ул. Тинтява № 13
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1113
Държава: България
Електронна поща: sales@kontrax.bg
Телефон: +359 29581066
Факс: +359 29609797

Интернет адрес: www.kontrax.bg

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 32 725.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 32 705.56 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/01/2019