Доставки - 476419-2022

02/09/2022    S169

България-София: Медицински консумативи

2022/S 169-476419

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД
Национален регистрационен номер: 831605795
Пощенски адрес: ул. СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ №.1
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1431
Държава: България
Лице за контакт: Елена Великова
Електронна поща: eli_a_velikova@abv.bg
Телефон: +359 29230578
Факс: +359 29230646
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://alexandrovska.com
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1212
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/234926
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/234926
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: Възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.16 ЗОП
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

"Доставката на медицински изделия за УМБАЛ „Александровска” ЕАД"

II.1.2)Основен CPV код
33140000 Медицински консумативи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на обществената поръчката е доставката на медицински изделия, необходими за осигуряване на дейността в лечебното заведение при повишаване заболеваемостта от ковид инфекции – спринцовки, игли, абокати, инфузионни системи, превръзки и други медицински изделия, по вид и количества, подробно описани в техническата спецификация. Медицинските изделия, включени в настоящата процедура са разделени в 8 обособени позиции, всяка от които съдържа номенклатури, подробно описани по вид, технически изисквания, прогнозни количества и прогнозна стойност в Техническата спецификация.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 825 902.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 8
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция № 1- Спринцовки -отворена

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Място на изпълнение на обществената поръчка е УМБАЛ „Александровска” ЕАД.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Медицинските изделия, включени в настоящата процедура са разделени в 8 обособени позиции, всяка от които съдържа номенклатури, подробно описани по вид, технически изисквания, прогнозни количества и прогнозна стойност в Техническата спецификация. При подаване на офертата на основание § 47 от Преходни и Заключителни разпоредби към Постановление № 167 от 22 април 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки („ППЗОП“), приет с постановление № 73 на министерския съвет от 2016 г. участниците могат да подадат оферта за една, повече или всички номенклатури, включени в обособените позиции от № 1 до № 6 включително.

За обособена позиция № 7 и обособена позиция № 8 се представя оферта за всички номенклатури от обособената позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12 610.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца от влизане в сила на договора. Договорът влиза в сила от датата на сключването му и регистриране в деловодната система на Възложителя.

В случай, че прогнозните количества и обем не са достигнати, договорът продължава действието си до сключване на нов договор, но не повече от 14 месеца.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

участниците могат да подадат оферта за една, повече или всички номенклатури, включени в обособената позиция

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция № 2- Системи и уринаторни торби- отворена

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Място на изпълнение на обществената поръчка е УМБАЛ „Александровска” ЕАД.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Медицинските изделия, включени в настоящата процедура са разделени в 8 обособени позиции, всяка от които съдържа номенклатури, подробно описани по вид, технически изисквания, прогнозни количества и прогнозна стойност в Техническата спецификация. При подаване на офертата на основание § 47 от Преходни и Заключителни разпоредби към Постановление № 167 от 22 април 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки („ППЗОП“), приет с постановление № 73 на министерския съвет от 2016 г. участниците могат да подадат оферта за една, повече или всички номенклатури, включени в обособените позиции от № 1 до № 6 включително.

За обособена позиция № 7 и обособена позиция № 8 се представя оферта за всички номенклатури от обособената позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 22 851.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца от влизане в сила на договора. Договорът влиза в сила от датата на сключването му и регистриране в деловодната система на Възложителя.

В случай, че прогнозните количества и обем не са достигнати, договорът продължава действието си до сключване на нов договор, но не повече от 14 месеца.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

участниците могат да подадат оферта за една, повече или всички номенклатури, включени в обособената позиция

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция № 3- Марлени компреси и лапаротомични кърпи- отворена

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Място на изпълнение на обществената поръчка е УМБАЛ „Александровска” ЕАД.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Медицинските изделия, включени в настоящата процедура са разделени в 8 обособени позиции, всяка от които съдържа номенклатури, подробно описани по вид, технически изисквания, прогнозни количества и прогнозна стойност в Техническата спецификация. При подаване на офертата на основание § 47 от Преходни и Заключителни разпоредби към Постановление № 167 от 22 април 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки („ППЗОП“), приет с постановление № 73 на министерския съвет от 2016 г. участниците могат да подадат оферта за една, повече или всички номенклатури, включени в обособените позиции от № 1 до № 6 включително.

За обособена позиция № 7 и обособена позиция № 8 се представя оферта за всички номенклатури от обособената позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 47 694.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца от влизане в сила на договора. Договорът влиза в сила от датата на сключването му и регистриране в деловодната система на Възложителя.

В случай, че прогнозните количества и обем не са достигнати, договорът продължава действието си до сключване на нов договор, но не повече от 14 месеца.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

участниците могат да подадат оферта за една, повече или всички номенклатури, включени в обособената позиция

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция №4- Ръкавици нестерилни- отворена

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Място на изпълнение на обществената поръчка е УМБАЛ „Александровска” ЕАД.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Медицинските изделия, включени в настоящата процедура са разделени в 8 обособени позиции, всяка от които съдържа номенклатури, подробно описани по вид, технически изисквания, прогнозни количества и прогнозна стойност в Техническата спецификация. При подаване на офертата на основание § 47 от Преходни и Заключителни разпоредби към Постановление № 167 от 22 април 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки („ППЗОП“), приет с постановление № 73 на министерския съвет от 2016 г. участниците могат да подадат оферта за една, повече или всички номенклатури, включени в обособените позиции от № 1 до № 6 включително.

За обособена позиция № 7 и обособена позиция № 8 се представя оферта за всички номенклатури от обособената позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 9 158.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца от влизане в сила на договора. Договорът влиза в сила от датата на сключването му и регистриране в деловодната система на Възложителя.

В случай, че прогнозните количества и обем не са достигнати, договорът продължава действието си до сключване на нов договор, но не повече от 14 месеца.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

участниците могат да подадат оферта за една, повече или всички номенклатури, включени в обособената позиция

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция №5- Консумативи за ЕКГ- отворена

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Място на изпълнение на обществената поръчка е УМБАЛ „Александровска” ЕАД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Медицинските изделия, включени в настоящата процедура са разделени в 8 обособени позиции, всяка от които съдържа номенклатури, подробно описани по вид, технически изисквания, прогнозни количества и прогнозна стойност в Техническата спецификация. При подаване на офертата на основание § 47 от Преходни и Заключителни разпоредби към Постановление № 167 от 22 април 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки („ППЗОП“), приет с постановление № 73 на министерския съвет от 2016 г. участниците могат да подадат оферта за една, повече или всички номенклатури, включени в обособените позиции от № 1 до № 6 включително.

За обособена позиция № 7 и обособена позиция № 8 се представя оферта за всички номенклатури от обособената позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 35 199.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца от влизане в сила на договора. Договорът влиза в сила от датата на сключването му и регистриране в деловодната система на Възложителя.

В случай, че прогнозните количества и обем не са достигнати, договорът продължава действието си до сключване на нов договор, но не повече от 14 месеца.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

участниците могат да подадат оферта за една, повече или всички номенклатури, включени в обособената позиция

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция №6- Други медицински изделия- отворена

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Място на изпълнение на обществената поръчка е УМБАЛ „Александровска” ЕАД.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Медицинските изделия, включени в настоящата процедура са разделени в 8 обособени позиции, всяка от които съдържа номенклатури, подробно описани по вид, технически изисквания, прогнозни количества и прогнозна стойност в Техническата спецификация. При подаване на офертата на основание § 47 от Преходни и Заключителни разпоредби към Постановление № 167 от 22 април 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки („ППЗОП“), приет с постановление № 73 на министерския съвет от 2016 г. участниците могат да подадат оферта за една, повече или всички номенклатури, включени в обособените позиции от № 1 до № 6 включително.

За обособена позиция № 7 и обособена позиция № 8 се представя оферта за всички номенклатури от обособената позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 328 390.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца от влизане в сила на договора. Договорът влиза в сила от датата на сключването му и регистриране в деловодната система на Възложителя.

В случай, че прогнозните количества и обем не са достигнати, договорът продължава действието си до сключване на нов договор, но не повече от 14 месеца.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

участниците могат да подадат оферта за една, повече или всички номенклатури, включени в обособената позиция

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция №7- Медицински изделия- затворена

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Място на изпълнение на обществената поръчка е УМБАЛ „Александровска” ЕАД.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Медицинските изделия, включени в настоящата процедура са разделени в 8 обособени позиции, всяка от които съдържа номенклатури, подробно описани по вид, технически изисквания, прогнозни количества и прогнозна стойност в Техническата спецификация. При подаване на офертата на основание § 47 от Преходни и Заключителни разпоредби към Постановление № 167 от 22 април 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки („ППЗОП“), приет с постановление № 73 на министерския съвет от 2016 г. участниците могат да подадат оферта за една, повече или всички номенклатури, включени в обособените позиции от № 1 до № 6 включително.

За обособена позиция № 7 и обособена позиция № 8 се представя оферта за всички номенклатури от обособената позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 310 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца от влизане в сила на договора. Договорът влиза в сила от датата на сключването му и регистриране в деловодната система на Възложителя.

В случай, че прогнозните количества и обем не са достигнати, договорът продължава действието си до сключване на нов договор, но не повече от 14 месеца.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

За обособена позиция № 7 се представя оферта за всички номенклатури от обособената позиция.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция №8 - Медицински изделия за Клиниката по урология - затворена

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Място на изпълнение на обществената поръчка е УМБАЛ „Александровска” ЕАД.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Медицинските изделия, включени в настоящата процедура са разделени в 8 обособени позиции, всяка от които съдържа номенклатури, подробно описани по вид, технически изисквания, прогнозни количества и прогнозна стойност в Техническата спецификация. При подаване на офертата на основание § 47 от Преходни и Заключителни разпоредби към Постановление № 167 от 22 април 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки („ППЗОП“), приет с постановление № 73 на министерския съвет от 2016 г. участниците могат да подадат оферта за една, повече или всички номенклатури, включени в обособените позиции от № 1 до № 6 включително.

За обособена позиция № 7 и обособена позиция № 8 се представя оферта за всички номенклатури от обособената позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 60 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца от влизане в сила на договора. Договорът влиза в сила от датата на сключването му и регистриране в деловодната система на Възложителя.

В случай, че прогнозните количества и обем не са достигнати, договорът продължава действието си до сключване на нов договор, но не повече от 14 месеца.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

За обособена позиция № 8 се представя оферта за всички номенклатури от обособената позиция.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Съгласно чл. 60, ал.1 ЗОП възложителят изисква всеки от участниците да отговаря на изискванията на чл. 77, ал.1 или ал. 2 ЗМИ - да притежава разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ или друг еквивалентен документ, удостоверяващ правото да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария или да е производител, установен на територията на Република България.

Деклариране: в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, поле „Вписване в съответен професионален регистър”: като участникът следва да посочи: органа, издал документа, обхват, дата на издаване, срок на валидност и националните бази данни, в които се съдържа декларираното обстоятелство, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Доказване: Документи за доказване на декларираните обстоятелства се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП, при необходимост за законосъобразното и след отваряне на офертите, или преди сключване на договор за възлагане на поръчката. Документи няма да бъдат изисквани, когато данните са налични в безплатен официален публичен регистър и информацията за това е посочена от участника в ЕЕДОП.

*На основание чл. 67, ал. 5 ЗОП, Възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отваряне на офертите да представят всички или части от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

* Когато участникът е чуждестранно лице, същият следва да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство доказващ вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

* При участия на подизпълнители, същите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване на процедурата.

*В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, са ангажирани с изпълнението.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва да разполагат с опит за изпълнение на поръчката. Участниците следва да са изпълнили минимум една доставка с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

Забележка: При подаване на офертата, участниците декларират съответствието с поставения критерий в Част IV „Критерии за подбор“, буква „В“ от ЕЕДОП.

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП за доказване на поставеното изискване, участниците представят списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

2. Участниците следва да прилагат системи за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждания;Деклариране: В ЕЕДОП част IV, раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, поле „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“

Доказване: Документи за доказване на декларираните обстоятелства се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП, при необходимост за законосъобразното и след отваряне на офертите, или преди сключване на договор за възлагане на поръчката. Документите за доказване са съгласно чл.64, ал.3, ал.5, ал.6 и ал.7 ЗОП – чрез представяне на сертификат: Сертификат, удостоверяващ внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 и/или EN ISO 13485/2016 и/или еквивалентна, с обхват в областта на производството и/или търговията с медицински изделия

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимално изискване: Участниците следва да са изпълнили минимум една доставка с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

*Под предмет, идентичен и/или сходен с предмета на поръчката се разбира: доставка на медицински консумативи.

Възложителят не поставя изискване за обем на изпълнените дейности.

Минимално изискване: Всеки участник в процедурата трябва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 и/или EN ISO 13485/2016 и/или еквивалентна, с обхват в областта на производството и/или търговията с медицински изделия

или еквивалентна система, с обхват: търговия с медицински изделия.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителят не поставя изискване за максимална стойност на обособената позиция.

Възложителят не се задължава да заяви в пълен обем посоченото в техническата спецификация количество, но също така и не е ограничен от него, доколкото определеното количество е прогнозно. Възлагането ще се извършва с отделни заявки и при необходимост. Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на прогнозните количества, а при възникнала необходимост може да заяви изпълнение и над тях, по цени, съгласно ценовото предложение на участника избран за изпълнител. Срок на доставка: съгласно техническото предложение на изпълнителя, но не повече от 7календарни дни.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 03/10/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 04/10/2022
Местно време: 13:00
Място:

В системата

Комисията разглежда, оценява и класира офертите съгласно чл.104, ал.2 ЗОП, като ще извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

Действията на комисията ще се извършват по правилата на чл. 61 ППЗОП.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът ще използва техния капацитет и за тях трябва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата, при спазване на изискванията на чл. 65, ал. 2 от ЗОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, да се спазват изискванията на чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал.1 /подробно описани в документацията/, чл. 107 от ЗОП и по чл. 3, т. 8 без да са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и §2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ и §2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ и за когото са налице обстоятелствата по чл. 5к, §1 от Регламент 2022/576 на ЕС.

Възложителят ще отстранява участници, които не са декриптирали документите по чл.9л, ал.1 от ППЗОП в срока по чл.9л, ал.4 от ППЗОП на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.

Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички или някое от изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация, както и участник в случаите по чл.35а, ал.3 от ППЗОП.

1. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител представя гаранция за обезпечаване изпълнението на договора за обществена поръчка, съгласно чл. 111, ал. 2 ЗОП в размер на 1% (един процент) от стойността на договора без включен ДДС.

2. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми, съгласно чл. 111, ал. 5 ЗОП

2.1. парична сума - преведена по сметка на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД в ИНВЕСТБАНК АД, IBAN: BG 41 IORT 8048 1093 2810 00, BIC: IORTBGSF, като банковите такси по превода са за сметка на наредителя. Представя се заверено копие на платежното нареждане за паричната сума.

2.2. банкова гаранция в оригинал;

2.3. застраховка

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/08/2022