Tjänster - 479231-2021

22/09/2021    S184

Sverige-Broby: Snöröjning

2021/S 184-479231

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Östra Göinge kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0860
Postadress: Östra Göinge kommun Storgatan 4
Ort: Broby
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 289 41
Land: Sverige
Kontaktperson: Sandra Lavesson
E-post: sandra.lavesson@ostragoinge.se
Telefon: +46 447756023
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ostragoinge.se/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Hörbybostäder Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556507-3235
Postadress: Hörbybostäder Aktiebolag Vallgatan 6
Ort: Hörby
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 242 31
Land: Sverige
Kontaktperson: Annonsering Hörbybostäder
E-post: upphandling@horby.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.horbybostader.se/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Hörby Kommuns Industrifastighetsaktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556093-6667
Postadress: Hörby Kommuns Industrifastighetsaktiebolag Ringsjövägen 4
Ort: Hörby
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 242 31
Land: Sverige
Kontaktperson: Annonsering HIFAB
E-post: upphandling@horby.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.horbyindustrifastigheter.se/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Hörby kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1108
Postadress: Hörby kommun Ringsjövägen 4
Ort: Hörby
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 242 31
Land: Sverige
Kontaktperson: Annonsering Hörby kommun
E-post: upphandling@horby.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.horby.se/
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=60828
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=60828
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Vinterväghållning Hörby

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90620000 Snöröjning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser vinterväghållning (snöröjning och halkbekämpning) av kommunala fastigheter, GC-vägar samt gator med tillhörande parkeringsplatser och busshållplatser. Upphandlingen avser Hörby kommun, Hörbybostäder AB samt Hörby kommuns industrifastighets AB. Upphandlande myndigheter avser teckna ramavtal för perioden 2021-11-01 t.o.m. 2023-10-31 med rätt till förlängning i två (2) år med ett (1) år i taget.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 18 600 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34143000 Fordon för vinterväghållning
90620000 Snöröjning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Skåne län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser vinterväghållning (snöröjning och halkbekämpning) av kommunala fastigheter, GC-vägar samt gator med tillhörande parkeringsplatser och busshållplatser. Upphandlingen avser Hörby kommun, Hörbybostäder AB samt Hörby kommuns industrifastighets AB. Upphandlande myndigheter avser teckna ramavtal för perioden 2021-11-01 t.o.m. 2023-10-31 med rätt till förlängning i två (2) år med ett (1) år i taget.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 18 600 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/11/2021
Slut: 31/10/2023
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Två (2) år med ett (1) år i taget.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 18/10/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 18/01/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 19/10/2021
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Malmö och migrationsdomstol
Postadress: Kalendegatan 6
Ort: Malmö
Postnummer: 21135
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se
Telefon: +46 40353500
Fax: +46 40972490
Internetadress: www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/09/2021