Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Доставки - 483020-2019

Submission deadline has been amended by:  520077-2019
15/10/2019    S199

България-София: Химически реактиви

2019/S 199-483020

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 136
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Росица Христова, Мирослава Богданова
Електронна поща: rhristova@eea.government.bg
Телефон: +359 29506432
Факс: +359 29559015
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://eea.government.bg/
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/68
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/68
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на химикали, сертифицирани референтни материали (СРМ), референтни материали (РМ) и други за нуждите на ИАОС

II.1.2)Основен CPV код
33696300 Химически реактиви
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставката на химикали, реактиви, разтворители, тест набори, буфери, микробиологични среди, сравнителни референтни материали и референтни материали и други е от изключително значение за подсигуряване на аналитичната дейност на лабораториите към ИАОС, както и за осъществяване на вътрешнолабораторен качествен контрол при провеждане на изпитванията на компонентите и факторите на околната среда за реализиране на ангажиментите към НСМОС, РИОСВ и БД, както и поддържане на необходимото качество съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 250 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Буфери

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС — гр. София и регионалните лаборатории съгласно разпределението, предвидено в техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ по ред/Наименование/Срок на годност след доставка/Брой:

1. Буфер рН=1,68 (25°С), 500 мл 1,5 години 4

2. Буфер рН=2,00 (25°С), 500 мл 1,5 години 15

3. Буфер рН=4,01 (25°С), 500 мл 2 години 27

4. Буфер рН=7,00 (25°С), 500 мл 1,5 години 27

5. Буфер рН=10,00 (25°С), 500 мл 1,5 години 20

6. Буфер рН=12,00 (25°С), 500 мл 1,5 години 13

7. Буфер рН=13,00 (25°С), 500 мл 1,5 години 3

8. Редокс буфер 124 mV при 25°С, 250 мл 1,5 години 4

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 900.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Разтвори с определена концентрация

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Азотна киселина 1N ампула/готов разтвор-1л 1,5 години 3

EДТА динатриева 0,1 mol/l ампула/ готов разтвор-1л 2 години 37

EДТА динатриева 0,01 mol/l ампула/ готов разтвор-1л 1,5 години 5

Йод 0,1 N ампула/ готов разтвор-1л 1,5 години 3

Калиев бихромат 1N, ампула/ готов разтвор-1л 2 години 11

Калиев перманганат 0,1N, ампула/готов разтвор-1л 1,5 години 24

Калиев перманганат 1N, ампула/готов разтвор 1л 1,5 години 14

Калиев перманганат 0,01N, ампула/готов разтвор-1л 1,5 години 1

Натриев оксалат 0,1N, ампула/готов разтвор-1л 1,5 години 6

Натриева основа 1N ампула/готов разтвор-1 л 1,5 години 18

Натриев тиосулфат 1N, ампула/готов разтвор-1л 1,5 години 4

Натриев хлорид 0,1N ампула/готов разтвор- 1 л 2 години 3

Оксалова к-на 0,1N ампула/готов разтвор- 1 л 1,5 години 6

Оксалова к-на 1N, ампула/готов разтвор-1л 1,5 години 4

Солна к-на 0,1N ампула/готов разтвор- 1 л 1 година 16

Солна к-на 1N ампула/готов разтвор- 1 л 2 години 16

Сребърен нитрат 0,1N ампула/готов разтвор- 1 л 1,5 години 29

Сярна к-на 0,01N ампула/готов разтвор- 1 л 1 година 5

Сярна к-на 0,1N ампула/готов разтвор- 1 л 1,5 години 2

Сярна к-на 1N ампула/готов разтвор- 1 л 2 години 9

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Разтвори за електропроводимост

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Стандартен разтвор за електропроводимост 0,147mS/cm при 25?С, 500 мл 1 година 25

Стандартен разтвор за електропроводимост 1,41 mS/cm при 25?С, 500 мл 1,5 години 25

Стандартен разтвор за електропроводимост 12,8 mS/cm при 25?С, 500 мл 1,5 години 17

Стандартен разтвор за електропроводимост 141 mS/cm при 25?С, 500 мл 1 година 1

Стандартен разтвор за електропроводимост 277 mS/cm при 25?С, 500 мл 1 година 3

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 400.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Тестове, съвместими с апарат Nova 60

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Тест амоний 0,01-3,0mg/l-500 теста 2 години 3

БПК стандарт-BOD Standard- min 200 mg/l, 10 бр./оп. 1 година 11

Тест нитрати -морски води 0,1-3,0 mg/l- 25 теста 2 години 4

Тест за определяне на сулфиди с обхват 0,02-1,5mg/l- 220 теста 2 години 11

Тест за определяне на флуориди с обхват от 0,1-20 mg/l- 100 теста 2 години 13

Тест за определяне на хлор с обхват от 0.010 - 6.00mg /l- 200 теста 2 години 6

Тест лента за определяне на хлор с обхват 0,5-10 mg/l -50 теста 1

Кюветен тест за определяне на ХПК с обхват 4-40 mg /l- 25 теста, с размер на кюветата 16мм 1 година 136

Кюветен тест за определяне на ХПК с обхват 10-150 mg /l- 25 теста, с размер на кюветата 16мм 1 година 108

Кюветен тест за определяне на ХПК с обхват 15-300 mg /l- 25 теста, с размер на кюветата 16мм 1,5 години 55

Кюветен тест за определяне на ХПК с обхват 25-1500 mg /l- 25 теста, с размер на кюветата 16мм 2 години 44

Кюветен тест за определяне на ХПК с обхват 300-3500 mg /l- 25 теста, с размер на кюветата 16мм 2 години 18

Кюветен тест за определяне на ХПК с обхват 500-10000 mg /l- 25 теста, с размер на кюветата 16мм 2 години 14

Кюветен тест за определяне на ХПК с обхват 5000-90000 mg /l- 25 теста, с размер на кюветата 16мм 2 години 3

Тест за определяне на цианиди с обхват от 0,002-0,5mg /l- 100 теста 2 години 16

Кюветен тест за определяне на AOX с обхват 0,05-2,5 mg/l - 25 теста, с размер на кюветата 16мм 1 година 13

Тест-набор за пробоподготовка при определяне на АОХ- 25 теста 2 години 14

Набор за обогатяване при определяне на АОХ-комплект 4

АОХ стандарт с обхват 0,2-2,0 mg/l –16 теста 2 години 7

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 75 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Тест-наборите трябва да бъдат съвместими с параметрите на апарат-спектрофотометър NOVA 60, доказано с документ, изхождащ от производителя на оферираните тест-набори. Кюветните тестове трябва да бъдат с диаметър на кюветата 16мм.В случай че оферираният продукт не е произведен от производителя на апаратурата, за която се поръчва, участникът следва да представи декларация,че същият е съвместим с ап

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Тестове, съвместими със спектрофотометър DR 3900

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Кюветен тест флуориди, обхват 0,1? 2,5 mg/l, с размер на кюветата 13мм, 25бр/опаковка 10 месеца 2

Кюветен тест за ХПК, 0-1000 mg/l O2, с размер на кюветата 13мм, 24 теста 24 месеца 19

Кюветен тест за ХПК, 0-150 mg/l O2, с размер на кюветата 13мм, 24 теста 20 месеца 19

Кюветен тест за ХПК, 5-60 mg/l O2, 24 теста, с размер на кюветата 13мм 10 месеца 64

Кюветен тест за ХПК, 15-150 mg/l O2, 25 теста, с размер на кюветата 13мм 1,5 години 34

Кюветен тест за ХПК, 50-300 mg/l O2, 25 теста, с размер на кюветата 13мм 1,5 години 5

Кюветен тест за ХПК, 150-1000 mg/l O2, 25 теста, с размер на кюветата 13мм 1,5 години 6

"Кюветен тест за ХПК, 1000 -10 000 mg/l O2, 25 теста, с размер на кюветата 13мм

" 1,5 години 2

Кюветен тест за цианиди, обхват 0,01? 0,6 mg/l CN, 25бр/опаковка, с размер на кюветата 13мм 1,5 години 26

Реагентен набор за цианиди, обхват 0,002? 0,240 mg/l CN, 100бр/опаковка 13

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 32 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Тест-наборите трябва да бъдат съвместими с параметрите на апарат-спектрофотометър DR 3900, доказано с документ, изхождащ от производителя на оферираните тест-набори. Кюветните тестове трябва да бъдат с диаметър на кюветата 13 мм. В случай че оферираният продукт не е произведен от производителя на апаратурата, за която се поръчваq следва да представи декларация, че същият е съвместим с апаратурата

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Химикали със специфична чистота

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Азотна к-на, мин. 65 %, съдържание на Hg <0,0000005 %, 2.5л 1,5 години 28

Азотна к-на suprapur, мин. 65 %, с нормирани As ?0,5ppb, Hg ?1ppb, 1л 1,5 години 52

Азотна к-на, suprapur, мин. 60 %, с нормиран Zn< 100ppt, 1л 2 години 27

"Калаен дихлорид 2H2O, (свободен от Hg max 0,000001 %), 250 гр

" 3 години 52

Калиев бихромат със съдържание на Hg<0,000001 %, 500 гр 3 години 2

Калиев бромат (свободен от Hg), 250 гр 2 години 15

Калиев бромид, 99,999 % suprapur (свободен от Hg), 100 гр 3 години 9

Калиев хлорид със съдържание на азот ?0,001 %, 500 гр 3 години 79

Kaлциев карбонат 99,95 %, 250 гр 3 години 15

Литиев бромид анхидрид (Lithium bromide anhydrous, beards-10 mesh, 99,999 % trace metals basis), 5 гр 3 години 2

Натриев пирофосфат 10 Н2О, с махсимално съдържание на Cl 0,001 %, 500 гр 3 години 10

"Натриев сулфат анхидрид, с махсимално съдържание на Cl 0,001 %, 1 кг

" 3 години 15

Въглероден дисулфид свободен от бензен (бензен <0,0001 %), 1 л 3 години 4

Солна киселина, мин. 30 %, със съдържание на Hg<2 ppb, As<5 ppb, 2,5 л 2,5 години 33

Солна киселина, мин. 30 %, със съдържание на Zn<200 ppt, 1л 3 години 32

Солна киселина, 30 %, съдържание на Zn<2ppb, As<0,5ppb, 500 мл 1,5 години 12

Солна к-на 37 %, съдържание на Hg <0,0000005 % 2.5 л 3 години 23

Хидроксиламин хидрохлорид(свободен от Hg), 250 гр 3 години 14

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 105 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Акцизни продукти

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Етанол 99,8 %, 1л 3 години 100

Етанол 95 -96 %, 1л 2 години 87

Толуен за GC, 2.5 л 2,5 години 161

Хексан за GC, 2.5 л 2 години 215

n-Декан, 1л 3 години 1

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 42 300.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Разтворители за обща употреба

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Ацетон, 1л 3 години 23

Метанол, 2.5 л 3 години 20

Петролев етер с интервал на кипене 40-60oС, 1 л 3 години 17

Формалдехид 37 %, 1 л 1,5 години 46

Хлороформ, 1 л 2 години 92

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Разтворители и химикали за газова и течна хроматография

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Амоняк за HPLC, 100 мл 1 година 10

Амониев формиат за LC- MS, 100 гр 2 година 10

Ацетон за GC, 2.5 л 2 години 56

Ацетон за HPLC, 2.5 л 2 години 13

Ацетонитрил за HPLC, 2.5л 2 години 14

Ацетонитрил за HPLC- MS, 1л 2 години 5

Ацетонитрил за UHPLC- MS, 1л 2 години 10

Вода за HPLC- MS с 0,1 % мравчена киселина, 1 л 1 година 36

Диетилов етер за GC, 2.5л 3 години 4

Дихлорметан за GC, 2.5 л 2,5 години 202

Етилацетат за GC, 2.5л 2,5 години 62

Етилацетат за HPLC -MS, 2.5л 2 години 10

Изо-пропилов алкохол за HPLC, 2.5 л 3 години 21

Метанол за GC, 2.5 л 2 години 84

Метанол за HPLC- MS 2.5 л 2 години 57

Метанол за UHPLC- MS 1 л 2 години 10

Мравчена киселина 99 % за HPLC -MS grade, ампула 1 мл 2 години 30

Петролев етер с интервал на кипене 40-60oС за GC, 2.5 л 3 години 20

Циклохексан за GC, 2.5 л 2 години 21

Оцетна киселина за LC -MS, 1 л 2 години 10

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 52 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Соли

Обособена позиция №: 10
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Алуминиев сулфат 18H2O, 500 кг 3 години 2

Амониев ацетат, 1 кг 2 години 37

Амониев дихидроген фосфат (NH4H2PO4), 500 гр 3 годинии 8

Амониев хептамолибдат 4H2O, 250 гр 3 години 24

Амониев монованадат, 100 гр 3 години 7

Амониев персулфат (пероксодисулфат), 500 гр 3 години 10

Амониев сулфат, 1 кг 3 години 8

Амониев флуорид, 500г 2 години 2

Амониев хлорид, 500 гр 3 години 24

Бариев хлорид 2Н2О, 500 гр 3 години 27

EДТА динатриева 2Н2О, 250 гр 3 години 17

EДТА динатриева 2Н2О, 1 кг 3 години 12

EДТА тетранатриева 4Н2О, 250 гр 3 години 1

Железен трихлорид 6H2O, 250 гр 2,5 години 11

Живачен сулфат, 50 гр 3 години 35

Калиев антимонил тартарат 3H2O, 250 гр 3 години 17

Калиев бихромат, 500 гр 3 години 25

Калиев йодид, 250 гр 3 години 7

Калиев карбонат, 500 гр 3 години 2

Калиев нитрат, 500 гр 3 години 9

Калиево-натриев тартрат 4H2O, 500 гр 3 години 12

Калиев перманганат, 250 гр 3 години 7

Калиев пероксидисулфат, 250 гр 3 години 35

Калиев сулфат, 500 гр 5 години 3

Калиев хексацианоферат (III), 100 гр 3 години 21

Калиев хексацианоферат (II) трихидрат, 100 гр 1,5 години 1

Калиев хидрогенфталат, 250 гр 3 години 12

Дикалиев хидрогенфосфат 3H2O /К2НРО4/, 250 гр 3 години 4

Дикалиев хидрогенфосфат анхидрид /К2НРО4/, 1 кг 3 години 6

Калиев дихидроген фосфат анхидрид /КН2РО4/, 1 кг 3 години 6

Калиев хромат, 250 гр 3 години 10

Калиев цианид 100 гр 3 години 2

Kaлциев карбонат 99,95 %, 250 гр 15

Калциев хлорид 2H2O, 500 гр 3 години 24

Калциев сулфат 2Н2О, 250 гр 3 години 1

Кобалтов дихлорид 6H2O, 100 гр 3 години 8

Магнезиев сулфат, безводен, 1 кг 3 години 11

Магнезиев сулфат 7H2O, 500 гр 3 години 3

Магнезиев хлорид 6H2O, 500 гр 3 години 7

Меден сулфат 5Н2О, 250 гр 3 години 14

Натриев азид, 100 гр 3 години 14

Натриев арсенит, ?90 %, 100гр 3 години 1

Натриев ацетат 3Н2О, 500 гр 3 години 27

Натриев дихлоризоцианурат 2Н2О, 100 гр 3 години 15

Натриев 1-додекан сулфонат C12Н25NaО3S, 25 гр 3 години 5

Натриев карбонат, 500 гр 3 години 25

Натриев лаурилсулфат (додецилсулфат) C12H25NaO4S, 100гр 2,5 години 14

Натриев метабисулфит (пиросулфит, дисулфит) Na2S2O5, 500 гр 2 години 1

Натриев нитрат, 500 гр 3 години 3

Натриев нитрит, 100 гр 3 години 1

Натриев нитроферицианид 2Н2О (нитропрусид), 100 гр 3 години 14

Натриев оксалат, 250 гр 3 години 10

Натриев салицилат 1 кг 3 години 28

Натриев сулфат анхидрид, за органичен следови анализ, гранулиран, 1кг 3 години 246

Натриев сулфит анхидрид, 500 гр 1,5 години 7

Натриев тетраборат 10Н2О, 1 кг 1,5 години 4

Натриев тиосулфат 5Н2О, 500 гр 2 години 3

Натриев хидроген карбонат, 500 гр 3 години 16

Динатриев хидроген фосфат /Na2HPO4/ анхидрид, 500 гр 3 години 3

Динатриев хидроген фосфат /Na2HPO4/ 7H2O, 1 кг 3 години 4

Натриев хипохлорит, 500 мл 3 месеца 1

Натриев хлорид, 1 кг 3 години 83

Натриев флуорид, 250 гр 3 години 7

3-Натриев цитрат 2Н2О, 500 гр 3 години 27

Сребърен нитрат, 100 гр 3 години 7

Сребърен сулфат, 100 гр 3 години 9

Фероамониев сулфат 6Н2О, 500 гр 1,5 години 3

Цезиев хлорид, 100 гр 3 години 3

Цинков ацетат 2H2O, 250 гр 3 години 1

Цинков сулфат 7Н2О, 500 гр 1,5 години 1

Цирконил хлорид 8H2O, 100гр 3 години 1

Натриев тетраетилборат, 5 гр. 10

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 81 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Киселини и основи

Обособена позиция №: 11
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Азотна киселина 65 %, 2.5 л 2 години 28

Амоняк 25 %, 1л 3 години 35

Аскорбинова киселина, 100 гр 3 години 58

Барбитурова киселина, 100 гр 3 години 3

Борна киселина, 500 гр 3 години 23

L-Винена киселина (тартарова киселина) анхидрид, 250 гр 1,5 години 2

Водороден пероксид, 1 л 2,5 години 35

Калиева основа, 1кг 2,5 години 17

L-Глутаминова киселина, 250 гр 2 години 9

Ледена оцетна киселина, 2.5 л 2,5 години 19

Натриева основа, 1 кг 2 години 204

Оксалова киселина 2Н2О, 500 гр 3 години 13

Ортофосфорна киселина, мин. 85 %, 2.5 л 3 години 11

Оцетен анхидрид, мин. 99 %, 1 л 3 години 12

Салицилова киселина, 1кг 3 години 1

Солна киселина 37 %, 2.5 л 3 години 53

Сулфаминова киселина, 250 гр 3 години 2

Сярна киселина 95- 97 %, 2.5 л 3 години 72

Янтърна киселина, 250 гр 2,5 години 11

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 20 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Реагенти и Реактиви

Обособена позиция №: 12
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

4-аминоантипирин 10 гр 3 години 26

Активен въглен на гранули, с размер на частиците 2,5 мм, 1 кг 2 години 2

Активен въглен, 250 гр 3 години 5

N-Алилтиокарбамид (АТИ), 50 гр 3 години 9

Алуминиев триоксид за хроматографски цели / неутрален/, 1 кг 3 години 6

Алуминиев триоксид за хроматографски цели, кисел, ниво на активност I, 1kg 3 години 1

Ванадат молибдат реагент, 500 мл 3 години 102

Глицерин, 1 л 3 години 7

D-Глюкоза, 250 гр 3 години 17

Диметил-р-фенилен диаминдихидрохлорид, 25 гр 1,5 години 2

1,5 Дифенилкарбазид, 100 гр 3 години 12

Етаноламин, 1л 3 години 3

Желатин свободен от S, SO2, SO3, 1 кг 3 години 11

Имидазол (C3H4N2), ?99 %, 100 гр 3 години 17

Карбамид/Урея, 500 гр 4 години 9

Лантанов нитрат 6H2O, 100 гр 3 години 1

Лантанов оксид, 50 гр 3 години 3

Лантанов хлорид 7H2O, 100 гр 2,5 години 3

Магнезиев нитрат модификатор за ААS, Mg(NO3)2 в разредена HNO3, 50 мл 2,5 години 2

N-1-нафтил етилендиамин дихидрохлорид, 25 гр 2,5 години 19

Нишесте, 100 гр 3 години 6

Пемза, гранули 2-3mm, 100 гр 3 години 7

Пиридин, 500 мл 3 години 1

Пиридин 2,6- карбоксилна киселина, 25 гр 3 години 11

4 - Пиридин карбонова киселина, C6H5NO2, (изоникотинова киселина), 100 гр 3 години 2

Резорцинол (1,3 дихидрокси бензен), 100 гр 2,5 години 13

Силикагел 5мм/розов, кафяв или друг цвят/, 5 кг 3 години 9

Силикагел 60A (0,063-0,200mm) 100-200 mesh, 1 кг 3 години 8

Силиконова паста Б, 100 гр 3 години 4

Силициев диоксид (кварц) на гранули, 1 кг 3 години 4

Скуалан, 100 мл 3 години 12

Сода лайм, 500 гр 2 години 5

Сулфаниламид (4-аминобензолсулфонамид), 100 гр 3 години 17

Триетаноламин, 250 мл 2 години 4

1,10-фенантролин Н2О 100 гр 3 години 8

1,10фенантролин хидрохлорид, Н2О, 5 гр 1 година 8

Фероин разтвор, 100 мл 2,5 години 5

Флорисил 0,150-0,250mm, 100 гр 2 години 28

Микрокристална целулоза, 500 гр 3 години 6

Цинк на гранули с размер 3-8mm, 500 гр 3 години 4

Паладиев нитрат модификатор за ААS, Pd(NO3)2 в разредена HNO3, 50 мл 3 години 2

Сребърен нитрат върху силикагел 10 %, 230 mesh, 50 гр 3 години 3

Калиев хлорид 3 mol/l, 250 мл 1 годинa 23

Калиев хлорид 3 mol/l, електролит за pH електрод, съдържащ сребърен хлорид, 1л 3 години 7

Магнезиево динатриево ЕДТА /MgNa2EDTA/ 100 гр 3 години 11

Натриев сулфид 9Н2О, 500 гр 2 години 5

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 48 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Индикатори

Обособена позиция №: 13
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Ализарин ред S, 100гр 3 години 2

Арсеназо III, 5 гр 3 години 1

Бромкрезол грийн, 5 гр 3 години 7

Бромкрезол виолет (пурпур), кисела форма, 25 гр 3 години 1

Бромтимол синьо, 5гр 3 години 7

Ериохром чеpно Т, 25 гр 3 години 13

Калконкарбонова киселина, 5 гр 3 години 11

Калцеин, 5гр 3 години 5

Метил оранж, 25 гр 3 години 4

Метиленово синьо, 10 гр 3 години 7

Метилред, 25 гр 3 години 4

Метилтимолблау, 5 гр 3 години 2

Фенолфталейн, 25 гр 3 години 4

Хлорамин Т, 250 гр 1,5 години 4

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 9 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Катализаторни таблетки

Обособена позиция №: 14
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Катализаторни таблетки за определяне на общ азот(5mgSe + 5g K2SO4) 1000бр./оп. 3 години 3

Катализаторни таблетки за определяне на общ азот (96,5%K2SO4, 1,5 % Cu SO4. 5H2O, 2 % Se) 1 кг 3 години 4

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 400.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Разтворител за апарат ОСМА-310

Обособена позиция №: 15
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Брой

"Разтворител екстрагент за анализатор

За мазнини (S-316) или еквивалентно, 1.5 kg" 15

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 23 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Продукти за PCR анализ

Обособена позиция №: 16
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Рекомбинантна Протеиназа К с чистота за PCR приложение, концентрация минимум 20мг/мл, опаковка от 5 мл. 1,5 години 5

Рибонуклеаза А, без ДНази и протеази, концентрация минимум 10мг/мл, опаковка 10 mg 2 години 4

"Двойка праймери за качествен PCR анализ (прав и обратен), в отделни епруветки, лиофилизиран, до 30 бази, скала минимум 0.05 мкмол, HPLC пречистени.

(Секвенциите се задават допълнително)" 1 година 8

Готов микс / 2Х / за real time PCR анализ по технология с худролизираща се спец. сонда, съдържащ: «hot start»Taq-ДНК полимераза, оптимизиран буфер с калиев хлорид, амониев сулфат и MgCl2, смес dATP, dCTP, dGTP, dTTP/dUTP, референтно багрило ROX и вода без нуклеази в отделна епруветка; за употреба с апарат Applied Biosystems StepOne и работа с матрици геномна ДНК /до 500нг/ и плазмидна ДНК / до 10нг/; достатъчен за 1000 реакции от 25мкл всяка 1,5 години 8

Комплект от два небелязани праймера за real-time PCR анализ в отделни епруветки, лиофилизирани, до 30 бази, скала минимум 0.04 мкмол, HPLC пречистени и флуоресцентно белязана сонда (в 5' края с FAM или YY и 3' края с TAMRA или BHQ) за real-time PCR анализ (по технология с хидролизираща се специфична сонда), лиофилизирана, до 30 бази, скала минимум 0.02 мкмол, HPLC пречистена, MALDI-TOF тествана. (Секвенциите се задават допълнително) 1 година 30

TaqMan Rnase Р плака, 48-ямки, за проверка на апарат за полимеразна реакция в реално време Applied Biosystems StepOne 1 година 2

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 52 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Продуктите трябва да бъдат съвместими с параметрите на апарат real-time PCR Applied Biosystems Step One. В случай че оферираният продукт не е произведен от производителя на апаратурата, за която се поръчва, участникът следва да представи декларация, че същият е съвместим с апаратурата и че се задължава да достави за своя сметка друг подходящ продукт, ако възложителят направи рекламация.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Референтни материали и сертифицирани референтни материали за ГМО

Обособена позиция №: 17
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Сертифициран референтен материал немодифицирана рапица, опаковка 10 g 8 месеца 1

Сертифициран референтен материал генетично модифицирана рапица MON88302, опаковка 10 g 8 месеца 1

Сертифициран референтен материал немодифицирана царевица, опаковка 10 g 8 месеца 1

Сертифициран референтен материал генетично модифицирана царевица MON88017, опаковка 10 g 8 месеца 1

Сертифициран референтен материал генетично модифицирана царевица MIR162, опаковка 10 g 8 месеца 1

Сертифициран референтен материал немодифицирана соя, опаковка 10 g 8 месеца 1

Сертифициран референтен материал генетично модифицирана соя MON 87701, опаковка 10 g 8 месеца 1

Сертифициран референтен материал генетично модифицирана соя MON 87705, опаковка 10 g 8 месеца 1

Сертифициран референтен материал генетично модифицирана соя MON 87403, опаковка 10 g, срок на годност 9 месеца 8 месеца 1

Комплект съдържащ сертифициран референтен материал от немодифицирана царевица 5307, опаковка 10 g, и сертифициран референтен материал от генетично модифицирана царевица 5307 опаковка 10 g, срок на годност 9 месеца 8 месеца 1

Сертифициран референтен материал генетично модифицирана царевица MON87460, опаковка 10 g, срок на годност 9 месеца 8 месеца 1

Сертифициран референтен материал генетично модифицирана соя CV127, опаковка 10 g, срок на годност 9 месеца 8 месеца 1

Сертифициран референтен материал генетично модифицирана соя MON 87708, опаковка 10 g, срок на годност 9 месеца 8 месеца 1

Сертифициран референтен материал генетично модифицирана соя MON 87751, опаковка 10 g, срок на годност 9 месеца 8 месеца 1

Сертифициран референтен материал, ДНК изолирана от листна тъкан на генетично модифицирана рапица Т45, опаковка 10 ?g, срок на годност 9 месеца 8 месеца 1

Сертифициран референтен материал, ДНК изолирана от листна тъкан на генетично модифицирана рапица Мs8, опаковка 10 ?g, срок на годност 9 месеца 8 месеца 1

Сертифициран референтен материал, ДНК изолирана от листна тъкан на генетично модифицирана рапица Rf3, опаковка 10 ?g, срок на годност 9 месеца 8 месеца 1

Сертифициран референтен материал генетично модифициран памук MON1445, опаковка 10 g, срок на годност 9 месеца 8 месеца 1

Сертифициран референтен материал генетично модифициран памук MON88913, опаковка 10 g, срок на годност 9 месеца 8 месеца 1

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца Bt11, масова част <0,12 гр/кг (0 %), 1 g 10 месеца 1

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца Bt11, масова част 0,98 гр/кг (0.1 %), 1 g 10 месеца 1

"Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца Bt11, масова част 9,8 гр/кг (1 %), 1 g

" 10 месеца 1

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца Bt11 (10 %), 1 g 10 месеца 1

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца 1507, масова част <0,5 гр/кг (0 %), 1 g 10 месеца 1

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца 1507, масова част 98,6 гр/кг (10 %), 1 g 10 месеца 1

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца 98140, масова част <0,4 гр/кг (0 %), 1 g 10 месеца 1

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца 98140, масова част 100 гр/кг (10 %), 1 g 10 месеца 1

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца DAS-40278-9, масова част <0,3 гр/кг (0 %), 1 g 10 месеца 1

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца DAS-40278-9, масова част 100 гр/кг (10 %), 1 g 10 месеца 1

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца 3272, масова част <1,3 гр/кг (0 %), 1 g 10 месеца 1

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца 3272, масова част 98 гр/кг (10 %), 1 g 10 месеца 1

Сертифициран референтен материал, ДНК изолирана от листна тъкан на генетично модифицирана соя FG 72, опаковка 10 ?g 10 месеца 1

Сертифициран референтен материал генетично изменена соя DAS-44406-6, масова част 100 гр/кг (10 %), 1 g 10 месеца 1

Сертифициран референтен материал генетично изменен

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 16 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Материали за микробиологични анализи

Обособена позиция №: 18
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Контактни плаки Еnvirocheck Contact E(Enterobacteriaceae), 10 теста 3 месеца 3

Анаеротест за микробиология, 50 теста 1,5 години 1

Бактидент Оксидаза -50 тест ленти 1 година 1

BPLA агар (Brilliant green-phenol red-lactose-sucrose agar), 500 гр 3 години 2

Нутриент агар, 500 гр 3 години 2

Буферирана пептонна вода, 500 гр 3 години 2

Контактни плаки Еnvirocheck Contact YM(R)(Yeasts and Moulds), 10 теста 1,5 години 1

Месен екстракт сух, гранулиран, 500 гр 1,5 години 1

Рингеров разтвор, 100 таблетки в опаковка 1,5 години 1

Salmonella enrichment broth acc. to RAPPAPORT and VASSILIADIS (RVS broth), 500 гр 3 години 2

Селективна добавка с новобиоцин, 10 шишенца по 10мг за приготвяне на 500мл готова среда 1,5 години 2

XLD агар, 500 гр агар с ксилоза, лизин и дезексихолат 3 години 2

Лаурил сулфатен бульон за микробиология с MUG, 500 гр 1,5 години 2

L-cystein hydrochloride monohydrate, 99 %, 25 гр. 1,5 години 2

Пептон от соя, 500 гр 1,5 години 1

Реактив на Ковач, 100 мл 1,5 години 2

Салмонела наситен поливалентен серум O A-I, 5ml 1,5 години 2

Клостридиум перфрингенс селективен суплимент Clostridium perfringens selective supplement, 10 броя в опаковка 1,5 години 1

Имунохроматографски тест за Salmonella 1,5 години 2

Сертифициран референтен щам Salmonella enteridis Typhimurium WDCM №00031,ATCC 14028; 100-1000 КОЕ/пелета, мин 6 пелети в опаковка 2

Сертифициран референтен щам Clostridium perfringens, WDCM № 00007, ATCC- 13124; мин 6 пелети в опаковка 1

Нафракс, 15 мл 1,5 години 2

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 9 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сертифицирани референтни материали и референтни материали за ICP

Обособена позиция №: 19
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Сертифициран референтен материал на уран 1000mg/l в HNO3, 125мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2 години 10

Сертифициран референтен материална живак за ICP 10mg/l в разредена азотна киселина, 100мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 22

"Сертифициран референтен материал за ICP, съдържащ Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, V, U, Zn с концентрация 10mg/l на всички елементи, в разредена азотна киселина, 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

" 1,5 години 20

Сертифициран референтен материал за ICP, съдържащ Li6, Sc, Ge, Y, In, Tb, Bi, с концентрация 10μg/ml, в разредена азотна киселина, 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1 година 5

Сертифициран референтен материал за ICP, съдържащ Fe, K, Ca, Na, Mg -1000mg/l, Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn, Th, U, с концентрация 10mg/l, в разредена азотна киселина, 100 мл 1 година 22

"Референтен материал за ICP съдържащ Li, Ce, Y, Co, Tl с концентрация 10μg/l, в разредена азотна киселина, 500 мл

" 1,5 години 40

"Референтен материал за ICP с концентрация 1000 ppm: Fe, K, Ca, Na, Mg, Sr; 10 ppm: Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn, Th, U, в разредена азотна киселина, 100 мл

" 1,5 години 22

"Сертифициран референтен материал за ICP-MS с концентрация 10 mg/l: Mo, Sb, Sn, Te; в HNO3/HF, 125 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

" 1 година 30

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 60 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Референтни материали и сертифицирани референтни материали за йон-хроматография

Обособена позиция №: 20
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Сертифициран референтен материал на амоняк за йон-хроматография (1000mg/l NH4+ във H2O,), 100мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2 години 16

Сертифициран референтен материал на калий за йон-хроматография (КNO3 във H2O, 1000mg/l, К+), 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2 години 14

Сертифициран референтен материал на калций за йон-хроматография (CаCO3 във H2O, 1000mg/l Са2+), 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2 години 14

Сертифициран референтен материал на литий за йон-хроматография (LiCO3 във H2O, 1000mg/l Li), 100мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2 години 2

Сертифициран референтен материал на магнезий за йон-хроматография (Mg във H2O, 1000mg/l Mg2+), 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2 години 14

Сертифициран референтен материал на натрий за йон-хроматография (NaNO3 във H2O, 1000mg/l Na), 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2 години 13

Сертифициран референтен материал на нитрати за йон-хроматография (NaNO3 във H2O, 1000mg/l NO3-), 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2 години 17

Сертифициран референтен материал на нитрити за йон-хроматография (NaNO2 във H2O, 1000mg/l NO2-), 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2 години 17

Сертифициран референтен материал на сулфати за йон-хроматография (Na2SO4 или К2SO4 във H2O, 1000mg/l SO42-), 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2 години 17

Сертифициран референтен материал на сулфиди за йон-хроматография (1000mg/l S2-), 100мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1 година 7

Сертифициран референтен материал на флуориди за йон-хроматография (NaF във H2O, 1000mg/l F-), 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2 години 16

Сертифициран референтен материал на фосфати за йон-хроматография (NaH2PO4 във H2O, 1000mg/l PO43-), 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2 години 17

Сертифициран референтен материал на хлориди за йон-хроматография (NaCl или КCl във H2O, 1000mg/l Cl-), 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2 години 13

Сертифициран референтен материал на цианиди за йон-хроматография (K[Zn(CN)4] във H2O, 1000mg/l CN-), 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2 години 15

Референтен материал на калий за йон-хроматография (КNO3 във H2O, 1000mg/l, К+), 100 мл 2 години 14

Референтен материал на калций за йон-хроматография (CаCO3 във H2O, 1000mg/l Са2+), 500 мл 2 години 14

Референтен материал на магнезий за йон-хроматография (Mg във H2O, 1000mg/l Mg2+), 500 мл 2 години 14

Референтен материал на натрий за йон-хроматография (NaNO3 във H2O, 1000mg/l Na), 500 ml 2 години 14

Референтен материал на амоний -NH4+, 1000 mg/l във вода, 500 мл 2 години 16

Референтен материал на нитрати -NO3- 1000 mg/l във вода, 500 мл 2 години 15

Референтен материал на нитрити- NO2- 1000 mg/l във вода, 500 мл 2 години 15

Референтен материал на сулфати -SO42- 1000 mg/l във вода, 500 мл 2 години 15

Референтен материална флуориди- F-1000 mg/l във вода, 500 мл 2 години 15

Референтен материал на фосфати във H2O, 1000 mg/l PO43-, 500 мл 2 години 15

Референтен материал на хлориди -Cl- 1000 mg/l във вода, 500 мл 2 години 15

Референтен материал на цианиди (K2[Zn(CN)4] в H2O, 1000mg/l CN-) 500 мл 2 години 15

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 27 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

За СРМ и РМ с една и съща спецификация, следва да се оферират два различни продукта. За референтните материали /РМ/ и сравнителните референтни материали /СРМ/ е допустимо продуктът да бъде произведен по „клиентска заявка“. В този случай участникът е длъжен да предостави Декларация за произвеждане на продукти по „клиентска заявка“ от производителя им, с която същият се ангажира да произведе продукт

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Референтни материали и сертифицирани референтни материали за AAS

Обособена позиция №: 21
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Сертифициран референтен материал на алуминий Al3+, 1000mg/l в разредена азотна киселина, 500 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1 година 1

Сертифициран референтен материал на арсен- As3+ 1000mg/l разредена азотна киселина, 500 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2 години 4

Референтен материал на желязо-Fe3+ 1000mg/l в разредена азотна киселина, 500 мл 2 години 16

Референтен материал на живак -Hg2+ 1000 mg/l в разредена азотна киселина, 500 мл 2 години 3

Референтен материал на кадмий- Cd2+ 1000 mg/l в разредена азотна киселина, 500 мл 2 години 4

Референтен материал на кобалт - Co2+ 1000 mg/l в разредена азотна киселина, 500 мл 2 години 5

Референтен материал на манган- Mn2+ 1000 mg/l в разредена азотна киселина, 500 мл 2 години 5

Стандартен разтвор на мед- Cu2+ 1000 mg/l в разредена азотна киселина, 500 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2 години 4

Референтен материал на никел -Ni2+ 1000 mg/l в разредена азотна киселина, 500 мл 1 година 5

Референтен материал на олово- Pb2+ 1000mg/l в разредена азотна киселина, 500 мл 2 години 4

Сертифициран референтен материал за ТОС (калиев хидогенфталат във вода, 1000 mg/l), 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2 години 17

Сертифициран референтен материал на хром -Cr3+ 1000 mg/l в разредена азотна киселина, 500мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2 години 16

Сертифициран референтен материал на хромати -Cr6+ 1000 mg/l във вода, 500 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2 години 14

Сертифициран референтен материал на цинк Zn2+ 1000mg/l в разредена, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025киселина, 500мл 2 години 3

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Референтни материали и сертифицирани референтни материали за органични замърсители

Обособена позиция №: 22
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Сертифициран референтен материал 4-chlorphenol, 0,5 gh, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 6

Сертифициран референтен материал 2,4-dinitrophenol, 100ug/ml, 1ml, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2

Сертифициран референтен материал 17-алфа-Етинилестрадиол (ЕЕ2), 0.25g, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2

Сертифициран референтен материал 17-бета-Естрадиол (Е2), 0.25g, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2

Сертифициран референтен материал Аклонифен, 0,25г, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2

Сертифициран референтен материал ацетохлор, 0,1 г., произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2

Сертифициран референтен материал бифенокс, 0,25г, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1

Сертифициран референтен материал циперметрин, 0,1 г, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2

Сертифициран референтен материал фенитротион, 0,25 г, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1

Сертифициран референтен материал естрон (Е1), 0.1гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2

Сертифициран референтен материал Еритромицин, 0.1гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2

Сертифициран референтен материал кларитромицин, 0.1гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2

Сертифициран референтен материалметиокарб, 0.1гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2

Сертифициран референтен материал имидаклоприд, 0.1гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2

Сертифициран референтен материал тиаклоприд, 0.1гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2

Сертифициран референтен материал тиаметоксам, 0.1гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2

Сертифициран референтен материал клотианидин, 0.1гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2

Сертифициран референтен материал ацетамиприд, 0.1g, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2

Сертифициран референтен материал Метафлумизон, 0,1 г, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2

Сертифициран референтен материал Amoxicillin trihydrate 0,25гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2

Сертифициран референтен материал тиалат, 0,25г, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2

Сертифициран референтен материал Оксадиазон, 0,1 г, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1

Сертифициран референтен материал Киноксифен, 0,1 г, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1

Сертифициран референтен материал Diclofenac sodium, 0,1 г., произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2

Сертифициран референтен материал PFOS, 0,01 г, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 4

Сертифициран референтен материал PFOA, 0,1 г, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2

Сертифициран референтен материал смес от ароматни летливи съединения съдържаща най-малко следните Сертифицирани компоненти: Benzene, Ethylbenzene, Toluene, o-Xylene, m-Xylene, p-Xylene, 1,2,3-Trimethylbenzene, 1,2,4-Trimethylbenzene, 1,3,5-Trimethylbenzene - 10000ng/μl на всеки компонент в хексан, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1 година 12

Сертифициран референтен материал смес от ароматни летливи съединения съдържаща най-малко следните сертифицирани компоненти: Benzene, Chlorobenzene, 1,2 –Dichlorobenzene, 1,3 –Dichlorobenzene, 1,4 –Dichlorobenzene, Ethylbenzene, Styrene, Toluene, o-Xylene, m- Xylene, p- Xylene, - 2000ng/μl на всеки компонент в метанол, 1мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 10 месеца 12

И др. съгласно техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 222 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сертифицирани референтни материали за седименти и утайки

Обособена позиция №: 23
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Сертифициран референтен материал за PAHs в седименти BCR 535 или еквивалентно, 40гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 10 месеца 5

Сертифициран референтен материал за PCBs в седименти BCR 536 или еквивалентно, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025, 40гр 10 месеца 5

Сертифициран референтен материал за метали и нутриенти в седименти – CRM015 или еквивалентно, 50 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 26

Сертифициран референтен материал за метали и нутриенти в утайки - CRM029 или еквивалентно, 50 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 7

Сертифициран референтен материал за метали и нутриенти в утайки от отпадни води -CRM031 или еквивалентно, 40 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 7

Сертифициран референтен материал за метали, общ фосфор и азот в седименти -CNS301 или еквивалентно, 50 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 26

Сертифициран референтен материал за PAHs, PCBs и пестициди в седименти -CNS391 или еквивалентно, 50 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 8

Сертифициран референтен материал tributyltin и dibutyltin в седименти BCR 462 или еквивалентно, 40гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 10 месеца 1

Сертифициран референтен материал за метали в индустриални утайки NIST–2782 или еквивалентно, 70 гр 2 години 5

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 55 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сертифицирани референтни материали и референтни материали за биота

Обособена позиция №: 24
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Сертифициран референтен материал за тежки метали в планктон BCR 414 или еквивалентнен, 5гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 11 месеца 1

Сертифициран референтен материал за тежки метали в риба DORM 4 или еквивалентнен, 20 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 1

Сертифициран референтен материал за хексахлорбензен и хексахлорбутадиен в риби ERM CЕ100 или еквивалентнен, 40 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 10 месеца 4

Сертифициран референтен материал за органични замърсители в риби NIST1946 или еквивалентнен, 5 по 10 гр 1,5 години 3

Сертифициран референтен материал за органични замърсители в миди NIST1974с или еквивалентнен, 5 по 10 гр 1,5 години 2

Референтен материал за органични замърсители в риби CIL-EDF-2524 или еквивалентнен, 10 гр. 1 година 2

Сертифициран референтен материал за метали и нутриенти в растения NIST-1547 или еквивалентно, 50 гр 2 години 1

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 28 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сертифицирани референтни материали за определяне на показатели във води

Обособена позиция №: 25
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Сертифициран референтeн материал за определяне на ПАВ 1000mg/l, MBAs1000-100 или еквивалентен, 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 15

Сертифициран референтeн материал за определяне на БПК MDL- 003 или еквивалентен, 20мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 16

Сертифициран референтeн материал за определяне на флуориди MDL- 009 или еквивалентен, 20мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 13

Сертифициран референтeн материал за определяне на минерали във води QC1041 или еквивалентен, 2 ампули по 20мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 15

Сертифициран референтeн материал за определяне на минерали в морски води - QC3136 или еквивалентен, 500мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 4

Сертифициран референтен материал за нутриенти QC1195 или еквивалентен, 20 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 31

Сертифициран референтен материал за нитрити QC1153 или еквивалентен, 2 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 30

Сертифициран референтен материал за нутриенти QC3051 Complex Nutrients - Water Polution или еквивалентен, 500 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 30

Сертифициран референтен материал за определяне на феноли в отпадни води QC1134 или еквивалентен, 2 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 30

Сертифициран референтен материал за определяне на общ сух остатък, разтворени и неразтворени вещества във води QC1298 или еквивалентен, 1 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 16

Сертифициран референтен материал за определяне на BOD,CBOD, COD,TOC във води-QC1297 или еквивалентен, 20 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 32

Сертифициран референтен материал за определяне на азотни показатели във води QC1166 или еквивалентен, 20 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 10

Сертифициран референтeн материал за остатъчен хлор QC1277 или еквивалентен, 2 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 6

Сертифициран референтен материал за определяне на разтворен кислород във води- QC1077 или еквивалентен, 2 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 5

Сертифициран референтни материали за определяне PAH във води -QC1223 или еквивалентен, 2 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 7

Сертифициран референтeн материал за определяне на соленост във води -SAL20 или еквивалентен, 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 3

Сертифициран референтен материал за ТОС във вода TOC1000 или еквивалентен, 1000mg/l, 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 15

Сертифициран референтен материал за определяне на общо разтворени вещeства във вода ТDS1000 или еквивалентен, 1000mg/l, 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 15

Сертифициран референтен материал за определяне на общ азот по Келдал TKN1000 или еквивалентен, 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 15

Сертифициран референтен материал за определяне на общо неразтворени вещeства във вода ТSS1000 или еквивалентен, 1000mg/l, 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 15

Сертифициран референтен материал ERM-CA713 елементи в отпадни води или еквивалентен, 100мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 10 месеца 21

Сертифициран референтен материал за тежки метали във води NIST-1643f или еквивалентно, 250 мл 2 години 18

Сертифициран референтен материал за елементи във вода NIST-1640A или еквивалентно, 250 mL 1 година 20

Референтен материал Живак в речна вода ORMS-5 или еквивалентно 3х50 мл 2 година 20

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 146 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сертифицирани референтни материали и референтни материали за определяне на показатели в почви

Обособена позиция №: 26
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Сертифициран референтен материал за PAHs в индустриални почви BCR 524 или еквивалентен, 40гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 10 месеца 7

Сертифициран референтeн материал за хербициди в почви -CRM817 или еквивалентен, 50 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 6

Сертифициран референтeн материал за пестициди в почви -CRM860 или еквивалентен, 50 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 7

Сертифициран референтен материал за определяне на аниони в почви -SQC013 или еквивалентен, 30 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 13

Сертифициран референтен материал за определяне на нутриенти в почви -SQC014 или еквивалентен, 100 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 10

Референтен материал за метали в почви METRANAL 31 или еквивалентен, 80 гр 1,5 години 13

Референтен материал за метали в почви METRANAL 34 или еквивалентен, 80 гр 1,5 години 12

Сертифициран референтен материал IRMM-443-1 EUROSOIL 1 или еквивалентен, 200g, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 10 месеца 7

Сертифициран референтен материал IRMM-443-4 EUROSOIL 4 или еквивалентен, 200g, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 10 месеца 7

Сертифициран референтен материал за метали в глинеста почва CRM044 или еквивалентен 50G, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 11

Сертифициран референтен материал Trace Metals - Sand 1 CRM048 или еквивалент, 50G, ISO Guide 34:2009 и ISO/IEC 17025:2005 1,5 години 11

Сертифициран референтен материал Nutrients - Clay Soil, CRM090 или еквивалентен, 100G, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 11

Сертифициран референтен материал за BNAs в почви CRM122 или еквивалент, 100гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 10 месеца 3

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 56 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сертифицирани референтни материали за определяне на показатели в прах

Обособена позиция №: 27
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Сертифициран референтен материал за тежки метали в градски прахови частици NIST 1648а или еквивалентно, 2 гр. 2 години 10

Сертифициран референтен материал за РАН във фин прах (РМ 10 like) ERM-CZ или еквивалентно, 0.5 гр 10 месеца 29

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 39 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Аналитичен стандрат за определяне на нефтопродукти

Обособена позиция №: 28
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка

Аналитичен стандарт QC за нефтопродукти, 9377-2 или еквивалентно, 1мл води 1 година

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сертифицирани референтни материали за определяне на VOC

Обособена позиция №: 29
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Сертифициран референтни материали за определяне на VOC CRM 1370 или еквивалентен, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 12

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сертифицирани референтни материали за ХПК и калциев карбонат

Обособена позиция №: 30
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Сертифициран референтен материал за ХПК 20мг/л. -100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1 година 17

Сертифициран референтен материал за ХПК 600мг/л, 500 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1 година 17

Сертифициран референтен материал за ХПК 2000мг/л. -100мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 13

Сертифициран референтен материал на калциев карбонат 25 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 3 години 5

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя условия за годност за упражняване на професионална дейност на участниците в процедурата.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквание за икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. На основание чл.63, ал.1, т.1, б. “б“ от ЗОП участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата, поне 1 /една/ доставка, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. Изискването се въвежда с цел гарантиране на качественото изпълнение на обществената поръчка чрез избиране на изпълнител с признат опит в предоставянето на доставки от областта на предмета на поръчката.

Под „доставка, с предмет и обем, сходен с предмета на поръчката” следва да се разбира: доставка на общо лабораторни химикали и реактиви (в това число: киселини, основи, соли, буфери, разтворители, реактиви, титризоли и др.); консумативи, материали, микробиологични среди, реагенти и препарати; СР; СРМ; китове; тест-набори, и/или идентично на посочените в обособените позиции продукти, за които участникът подава оферта.

Доказване на критерия за подбор "Изисквания за дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката":

При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 от ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (образец № 1), попълнен в съответната част, а именно: в Част IV, раздел В, точка 1б.

2. На основание чл.63, ал.1, т.9 от ЗОП, стоките следва да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации или със следните стандарти:

Стоките, предмет на доставка, трябва да са произведени, от лица, внедрили и прилагащи система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват, включващ производството на стоките, предмет на поръчката/обособената позиция, за която участникът подава оферта.

Забележка: Това изискване не важи за стоки произведени от международни и национални институти за стандартизация, сравнителни изпитвания, технологии и други.

— Стоките които са специфицирани като сравнителни референтни материали, трябва да са произведени от акредитирани лица за контрол на качеството, в съответствие с изискванията на стандарт ISO/IEС 17025 или ISO Guide 34 или еквивалент.

Забележка: Това изискване не важи за стоки произведени от международни и национални институти за стандартизация, сравнителни изпитвания и технологии.

Доказване на критерия за подбор "Изисквания за сертифициране на стоки от акредитирани лица":

При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (образец № 1), попълнен в съответната част, а именно: в Част IV, раздел В, точка 12.

3. На основание чл.63, ал.1, т.10 от ЗОП участникът следва да прилага системи за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждания, както следва ISO 9001:2015 или еквивалентна с обхват производство / доставки на общо лабораторни химикали или реактиви, или консумативи, или материали, или микробиологични среди, или реагенти или препарати и/или еквивалентни на посочените в обособените позиции продукти, за които участникът подава оферта. При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (образец № 1), попълнен в съответната част, а именно: в Част IV, раздел Г.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител, следва да представи списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка (по образец на възложителя), с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка, по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

2. За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител, следва да представи копия на сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти.

3. За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител, следва да представи копие на сертификат, удостоверяващ съответствието на участника със стандартите за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждане.

Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

При изготвяне на техническото си предложение участникът трябва да вземе предвид следните изисквания:

1) Трябва да оферира общия обем изискани опаковки, като ги достави в съответните лаборатории съгласно направеното разпределение.

Забележка: В случаите, когато сертифицирани референтни материали и/или референтни материали, които са уникални и нямат еквивалент в световен мащаб и са спрени от производство, е допустимо някои от стоките да не бъдат оферирани. Обстоятелството, че даден продукт е спрян от производство се доказва с документ от фирмата производител и се приема само в случаите, когато нито един участник не е предложил продукта или еквивалент.

2) Предлаганите разфасовки трябва да са съобразени с техническото задание на възложителя. Допустимо е участникът да предложи различна разфасовка от посоченото в техническото задание, като оферираните брой опаковки да бъдат съобразени и кратни на зададените от възложителя. В противен случай участникът се отстранява.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 14/11/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 15/11/2019
Местно време: 13:30
Място:

Сградата на ИАОС, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На заседание на комисията за отваряне на постъпилите оферти могат да бъдат упълномощени представители на участниците, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП.

Основания за отстраняване по националното законодателство:

1. На основание чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не са налице основанията на чл.4 от горепосочения закон.

2. На основание чл.4, т.23, вр. с чл.14 и чл.17, ал.1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (обн. ДВ., бр. 27 от 23.03.2018 г.) Възложителят ще отстрани от участие в процедурата юридически лица/сдружения – участници в процедурата, по отношение на които, не може да се идентифицира кой е действителният им собственик.

3. Участник, за който е налице основанието по чл. 69, ал. 1 и 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущетво.

4. Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от Възложителя прогнозна стойност на поръчката.

5. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението или в документацията за обществената поръчка;

6. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правилата и изискванията, свързани с околна среда, социално и трудово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение №10 към ЗОП;

7. Участник, който не е представил в срок обосновка по чл.72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл.72, ал.3-5 от ЗОП;

8. Участници, които са свързани лица;

9. Участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.

Съгласно чл.67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП: 0700 18 700;Интернет адрес: www.nap.bg

б) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http:www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица № 2;Тел.: 02 8119 443

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалби се подават в 10-дневен срок, считано от настъпване на обстоятелствата съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/10/2019