Tjänster - 483721-2018

03/11/2018    S212    Europaparlamentet - Tjänster - Meddelande om upphandling - Förfaranden under konkurrens 

Belgien-Bryssel: Koncession för att driva en offentlig cateringverksamhet på bottenvåningen av en byggnad i Europakvarteret i Bryssel

2018/S 212-483721

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Europaparlamentet
Rue Wiertz
Bruxelles
1047
Belgien
Kontaktperson: Direction de la logistique — Service de passation de marchés publics
E-post: INLO.CFT@ep.europa.eu
Nuts-kod: BE10

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.europarl.europa.eu

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3992
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Koncession för att driva en offentlig cateringverksamhet på bottenvåningen av en byggnad i Europakvarteret i Bryssel

Referensnummer: 06B40/2018/M009
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
55300000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Koncession (förordning 966/2012) för att driva en restaurang som är tillgänglig för allmänheten i Europakvarteret i Bryssel.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
55400000
55500000
55900000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE100
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Bryssel (Ixelles)

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Europaparlamentet söker en anbudsgivare (hyresgäst-aktör) som ska driva en restaurang kommersiellt (för egen risk och vinning) i en ny och attraktiv lokal för en löptid på 7 år och med planerad öppning i maj 2019 (preliminärt datum). Lokalen ligger på bottenvåningen i en byggnad på rue Montoyer i Europakvarteret som även inhyser parlamentets Training Hub (ett utbildningscenter) och restaurangen kommer att vara öppen för allmänheten.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 84
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat antal kandidater: 5
Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:

– befintliga restaurangers originalitet, nytänkande avseende mat och drift av verksamheten, befintliga restauranger överenstämmelse med det önskade konceptet

– erfarenhet och marknadsposition

– befintliga kvalitativa och miljömässiga åtgärder.

För mer information, se de nedladdningsbara dokumenten på adressen ovan.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Registrering i handels- eller yrkesregister, erforderliga tillstånd och licenser.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlade förfaranden under konkurrens
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.5)Information om förhandling
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 03/12/2018
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
Datum: 15/12/2018
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 4 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

Sommaren 2025.

VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Tribunalen, organe juridictionnel de la Cour de justice de l'Union européenne
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg

Internetadress: https://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Europeiska ombudsmannen
Strasbourg
Frankrike

Internetadress: https://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces

VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader, plus eventuell avståndsfrist, från och med meddelandet om beslut som rör er direkt och individuellt, respektive offentliggörandet av det omtvistade offentliga tillkännagivandet.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
29/10/2018