С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Доставки - 489381-2017

08/12/2017    S236

България-Ловеч: Електрическа енергия

2017/S 236-489381

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Районна здравноосигурителна каса — Ловеч
Национален регистрационен номер: 1218582201524
Пощенски адрес: ул. „Kубрат“ № 7
Град: Ловеч
код NUTS: BG315 Lovech
Пощенски код: 5500
Държава: България
Лице за контакт: Десислава Иванова Асенова
Електронна поща: dasenova@lov.nhif.bg
Телефон: +359 68688130
Факс: +359 68688113
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.nhif.bg/
Адрес на профила на купувача: https://www.nhif.bg/page/297
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.nhif.bg/page/1203
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК — Ловеч“.

II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Изпълнението на предмета на поръчката включва извършването на следните основни дейности:

1. Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обектите на Възложителя на свободния пазар на електроенергия и извършване пълната процедура по тяхната регистрация.

2. Включване на Възложителя като непряк член на балансиращата група на Изпълнителя съгласно „Правилата за търговия с електрическа енергия“ (ПТЕЕ), без Възложителят да заплаща такса за регистрация и участие.

3. Енергиен мониторинг, прогнозиране потреблението на електрическа енергия на Възложителя и съставяне на почасови графици на потребление. Известяване (регистриране) на почасовите графици в MMS на ЕСО както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на Възложителя на свободния пазар на електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, ЗЕ и ПИКЕЕ.

4. Доставка на необходимите количества нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение, посочени в т. 2.3 от Техническите изисквания и спецификация.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12 500.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000 Електрическа енергия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG315 Lovech
Основно място на изпълнение:

Място за изпълнение: административната сграда на РЗОК — Ловеч на адрес: гр. Ловеч, ул. „Кубрат“ № 7.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обектите на Възложителя на свободния пазар на електроенергия и извършване пълната процедура по тяхната регистрация.

2. Включване на Възложителя като непряк член на балансиращата група на Изпълнителя съгласно „Правилата за търговия с електрическа енергия“ (ПТЕЕ), без Възложителят да заплаща такса за регистрация и участие.

3. Енергиен мониторинг, прогнозиране потреблението на електрическа енергия на Възложителя и съставяне на почасови графици на потребление. Известяване (регистриране) на почасовите графици в MMS на ЕСО както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на Възложителя на свободния пазар на електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, ЗЕ и ПИКЕЕ.

4. Доставка на необходимите количества нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение, посочени в т. 2.3 от Техническите изисквания и спецификация, с възможни отклонения в положителна или отрицателна посока.

Прогнозното количество електрическа енергия не задължава Възложителя да го потреби. Възложителят си запазва правото на промяна на потребяваното количество в зависимост от възникналата необходимост, като Изпълнителят се задължава да достави нужното количество за целия период на доставката. Прогнозното количество активна електрическа енергия за 12 (дванадесет) месеца е определено на база измерени количества консумирана електрическа енергия и е оценено на 60 000 кWh (шестдесет хиляди киловатчаса).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участниците следва да притежават Лицензия за търговия с електрическа енергия с права и задължения на координатор на стандартна балансираща група, в съответствие с чл. 39 от Закона за енергетиката, издадена от Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/. Чуждестранните участници също следва да притежават Лицензия за търговия с електрическа енергия с права и задължения на координатор на стандартна балансираща група, издадена от Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ в съответствие с чл. 39 от Закона за енергетиката, във връзка с чл.40, ал.7 от от същия закон.

За удостоверяване съответствието си горното изискване участниците попълват част IV, буква „А“, т. 2 в ЕЕДОП, където представят информация за притежаваната лицензия, издадена от КЕВР.

2. Участниците следва да са регистрирани в ЕСО ЕАД, като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“. Чуждестранните участници в процедурата също следва да са регистрирани в ЕСО ЕАД, като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“.

За удостоверяване съответствието си с горното изискване участниците попълват част IV, буква „А“, т. 2 в ЕЕДОП, където представят информация за наличната регистрация в ЕСО ЕАД, като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“.

Участникът, определен за Изпълнител, представя преди сключване на договора документите, чрез които се доказва съответствието му с поставените от Възложителя критерии за годност за упражняване на професионална дейност и технически и професионални способности, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП, както следва:

По т. 1. се представя заверено копие на валидна лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група” в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/.

По т. 2. се представя заверено копие на документ, издаден от ЕСО ЕАД, за налична регистрация, като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерият за подбор по т. 1 и т. 2. се доказва от участниците в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. При участие на подизпълнители поставените изисквания важат за посочения подизпълнител, с оглед на дела и вида дейности, които ще изпълнява.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е реализирал минимум 1 (една) доставка през последните три години, чийто предмет е еднакъв или сходен* с предмета на обществената поръчка, считано от датата на подаване на офертата. (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

Забележка: под еднакъв или сходен предмет следва да се разбира доставка на електрическа енергия за мрежи средно или ниско напрежение при свободно договорени цени.

За удостоверяване съответствието си горното изискване участниците попълват част IV, буква „В“, т. 1б в ЕЕДОП, където представят информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките.

2. Участникът трябва да има внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно европейски стандарт БДС ЕN ISO 9001:2015, или еквивалентен съгласно чл. 64, ал. 6 от ЗОП, с обхват предмета на обществената поръчка (чл. 63, ал. 3 и следващите от ЗОП).

За удостоверяване съответствието си горното изискване участниците попълват част IV, буква „Г“ в ЕЕДОП.

3. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, съгласно чл. 64, ал. 1 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

4. Участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора документите, чрез които се доказва съответствието му с поставените от Възложителя критерии за годност за упражняване на професионална дейност и технически и професионални способности, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП, както следва:

По т. 1 се представя списък на доставките на активна нетна електрическа енергия от Изпълнителя в качеството си на координатор на балансираща група, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата, съставен и подписан от участника. Списъкът следва да съдържа подробно описание на обхвата и обема на дейностите, начална и крайна дата на изпълнението и получателите (възложителите) на услугите, независимо дали са публични или частни субекти.

По т. 2 се представя заверено копие на валиден сертификат за внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарт БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен такъв, съгласно чл. 64, ал. 6 от ЗОП, с обхват предмета на обществената поръчка.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор по т. 1 се доказва от един или повече от участниците в обединението, а съответствието с критериите за подбор по т. 2. се доказва от участниците в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. При участие на подизпълнители поставените изисквания важат за посочения подизпълнител, с оглед на дела и вида дейности, които ще изпълнява.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът трябва да е изпълнил минимум една дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 3 % от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията се представя в една от формите:

1.1. Оригинал на банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Районна здравноосигурителна каса — Ловеч, със срок на валидност най-малко 20 /двадесет/ календарни дни от крайния срок на договора. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на български език. Банковата гаранция, следва да съдържа задължение на банката—гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя.

1.2. Парична сума, преведена по банкова сметка на РЗОК — Ловеч:

IBAN: ВG43 IORТ 8046 3121 2103 01 в „Инвестбанк – АД“ – клон Ловеч,

BIC: IORTBGSF;

.......продължава в поле VI.3 „Допълнителна информация".

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 19/01/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 22/01/2018
Местно време: 10:00
Място:

РЗОК — Ловеч, гр. Ловеч, ул. „Кубрат“ № 7, ет. 2, кабинет № 11.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведмяване. Преди отваряне на офертите упълномощените лица представят на комисията пълнoмощно от законния/те представител/и на участника.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Продължение от поле III.2.2...............................................

1.3. Оригинал на застрахователна полица за застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие от застрахователя на отговорността на изпълнителя.

1.4. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

1.5. При представяне на гаранцията, в документа съобразно вида в който тя се представя, изрично се посочва предмета на договора, за която е представена гаранцията. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава, се уреждат с договора за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

1.6. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение:

Условията и сроковете, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат със сключения между Възложителя и Изпълнителя договор в рамките на проведената обществена поръчка.

Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди определения за изпълнител участник да представи гаранция за изпълнение.

2. Възлжителят отстранява от участие участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, както и тези по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, както и когато се установи, че участникът е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано от такова дружество, или някой от членовете на обединението е регистрирано или контролиран от регистрирано дружество, освен ако е налице изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и когато участник е свързано лице по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП с друг участник в процедурата.

3. При изпълнение на поръчката, в качеството си на координатор на стандартната балансираща група Изпълнителят следва да:

3.1. прогнозира потреблението на обекта на Възложителя и да извършва планиране и договаряне на конкретните количества активна нетна електрическа енергия ниско напрежение, съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ);

3.2. изготвя дневни графици за доставка на електрическа енергия, като се съобразява с очаквания часови товар на обекта;

3.3. изпраща дневните графици към системата за администриране на пазара на оператора на електроенергийната система, съгласно разпоредбите на ПТЕЕ;

3.4. осигурява отговорността по балансиране, като урежда отклоненията от заявените количества електроенергия за всеки период на уреждане на сметки (сетълмент) в дневните графици за доставка и тяхното заплащане, като всички разходи/приходи по балансирането на обектите на Възложителя са за сметка на Изпълнителя;

3.5. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по договора;

3.6. Да издава оригинални фактури за реално потребените количества нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение, отчетена от средствата за търговско измерване в обекта на Възложителя, съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване количеството на електрическата енергия (ПИКЕЕ);

3.7. Да спазва разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ, ПТЕЕ и разпорежданията на Операторите на електропреносната и електроразпределителната мрежи, така че да не бъде отстранен като регистриран търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Решението за откриване на процедурата може да се обжалва пред КЗК от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/12/2017