С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Доставки - 490720-2019

18/10/2019    S202

България-София: Компютърно оборудване и принадлежности

2019/S 202-490720

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Университет за архитектура, строителство и геодезия
Национален регистрационен номер: 000670616
Пощенски адрес: 1752
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1046
Държава: България
Лице за контакт: Добромир Динев
Електронна поща: ddinev_fce@uacg.bg
Телефон: +359 29635245
Факс: +359 28656863
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.uacg.bg
Адрес на профила на купувача: https://uacg.nit.bg/op/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://uacg.nit.bg/op/2019computers2.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: публичен възложител съгласно чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка, инсталиране и гаранционно обслужване на компютърни конфигурации и периферия за нуждите на УАСГ по 2 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Пълният обхват на поръчката включва избор на доставчик за доставка, инсталиране и гаранционна поддръжка (гаранционно обслужване) на компютърни конфигурации и периферия. Видът и количеството на доставяната техника е описан в техническа спецификация.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 42 606.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка, инсталиране и гаранционно обслужване на компютърни конфигурации и периферия за нуждите на УАСГ и ЦНИП — УАСГ

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Университета по архитектура, строителство и геодезия на адрес гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и инсталиране на следната компютърна техника и периферия: компютърна конфигурация — 9 бр., монитори — 9 бр., лаптоп — 4 бр., операционна система — 14 бр., офис пакет — 14 бр., мултифункционално устройство А3 с цветен печат — 1 бр., мултифункционално устройство А4 с цветен печат — 2 бр., А4 монохромен лазерен принтер — 3 бр., скенер за документи — 2 бр., твърд диск — 3 бр., флаш памет — 8 бр., USB хъб — 1 бр., Access point — 1 бр., Raspberry PI Zero W — 5 бр., WIFI модул ESP8266 — 5 бр., HiLetgo HC-05 — 6 бр., Pin Wireless Bluetooth RF — 5 бр., външна батерия — 2 бр., мултимедиен проектор — 4 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 34 065.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 15
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка, инсталиране и гаранционно обслужване на компютърни конфигурации и периферия за нуждите на проект URBiNAT, финансиран по програма „Хоризонт 2020“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Университет по архитектура, строителство и геодезия, адрес: гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, зала 308, 3-ти етаж, корпус А

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция включва доставка и инсталиране на компютърна техника и периферия, както следва: лаптоп — 1 бр., операционна система — 1 брой, офис пакет — 1 бр., Таблет — 5 бр., твърд диск — 5 бр., диктофон — 2 бр., мултимедиен проектор — 1 бр., екран за проектор — 1 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 541.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 15
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект URBiNAT, финансиран по програма „Хоризонт 2020“

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят няма изисквания.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят няма изисквания по отношение на икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 1 дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Под дейност, „идентична или сходна с предмета и обема на поръчката“, следва да се разбира доставка на компютърни конфигурации и компютърна периферия в обем, съответстващ на обема (броя, посочен в техническата спецификация по обособената позиция за съответния артикул) на настоящата обществена поръчка, определен за съответната обособена позиция. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Информацията се посочва в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“, т. 1б) от ЕЕДОП.

Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качество БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват в областта на предмета на поръчката. Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват в областта на предмета на поръчката, включващ като минимум продажба, доставка и гаранционна поддръжка и сервиз на компютърна техника и периферия. В случай че участникът предлага в предложението си за изпълнение асемблирани компютърни конфигурации, то дейността по асемблиране на компютърни конфигурации следва да бъде включена в обхвата сертификацията по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентна.

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното чрез представяне на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочи и публичния регистър, в които се съдържа информация за наличието на тези сертификати, в част IV „Критерии за подбор“, буква Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

За доказване участникът следва да представи копие на валиден сертификат за система за управление на качеството или еквивалентен документ с обхват, продажба и доставката на съответната техника, предмет на обществената поръчка.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието

За участник, който подава оферта за повече от една обособена позиция, важат минималните изисквания за конкретната обособена позиция.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 1 дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

2. Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват в областта на предмета на поръчката, включващ като минимум продажба, доставка и гаранционна поддръжка и сервиз на компютърна техника и периферия. В случай че участникът предлага в предложението си за изпълнение асемблирани компютърни конфигурации, то дейността по асемблиране на компютърни конфигурации следва да бъде включена в обхвата сертификацията по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентна.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. Гаранцията за изпълнение следва да е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС.

Съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП гаранциите се предоставят в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията по т. 1 или 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант. Условията и сроковете за задържане или усвояване на гаранцията за изпълнение се посочени в проекта на договор по настоящата обществена поръчка.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 25/11/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 26/11/2019
Местно време: 10:00
Място:

Университет за архитектура, строителство и геодезия — София, гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Място за получаване на офертите: в деловодството на УАСГ с адрес: гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване (чл. 54, ал. 1 от ППЗОП).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Възложителят отстранява участници от процедурата на основание чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3—5 от ЗОП.

2. Други основания за отстраняване от участие:

Съгласно чл. 107 ЗОП освен на основанията по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3—5 от ЗОП възложителят отстранява:

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10;

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП;

4. участници, които са свързани лица;

5. участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.

Основания за отстраняване, свързани с националното законодателство:

1. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

2. Съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура. Свързани лица са тези по смисъла на §1, т. 13 и т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

3. Лица, за които са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

4. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който е осъждан за:

— престъпление по чл. 108а, чл. 159а—159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253—260, чл. 301—307, чл. 321, 321а и чл. 352—353е от Наказателния кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП),

— нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301—305 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Срокът за обжалване е съгласно част 6, глава 27, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Жалба може да се подава в сроковете по чл. 197 от ЗОП — 10-дневен срок от: изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/10/2019