Tjänster - 491729-2017

09/12/2017    S237    Europeiska kommissionen - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Öppna mikroföretagsmodeller för innovation i europeiska familjeägda kulturarvshus

2017/S 237-491729

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Europeiska kommissionen, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D — Culture and Creativity
Brussels
1049
Belgien
Kontaktperson: EAC Unite D2
E-post: EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu
Nuts-kod: BE100

Internetadress(er):

Allmän adress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099

Upphandlarprofil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Öppna mikroföretagsmodeller för innovation i europeiska familjeägda kulturarvshus

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73210000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med åtgärden är att stärka kapaciteten hos privatägare av kulturarvshus och att utrusta dem med innovativa företagsmodeller.

Genom den förberedande åtgärden ska man kartlägga och jämföra befintliga företagsmodeller som används för familjeägda kulturarvshus i EU samt fastställa och dela bästa praxis och potentiella innovationer.

Genom åtgärden kommer man också att kvantifiera och definiera det ekonomiska värdet av familjeägda kulturarvshus i EU och fastställa deras potential att bidra till EU:s olika politiska områden, inbegripet innovation, social delaktighet, utbildning, ungdomsarbete och interkulturell dialog. Mervärde kommer att härröra från synergier med nuvarande EU-åtgärder för kulturarv (europeiska kulturarvsdagarna, EU:s kulturarvspris och europeiska kulturarvsmärket).

Slutligen ska man genom åtgärden bidra till målen för Europaåret för kulturarv, genom spridning och ökad medvetenhet avseende det europeiska kulturarvsvärdet.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 500 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE100
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Målen är följande:

1. Att stärka kapaciteten för privatägare av kulturarvshus att upprätthålla och bevara sådana fastigheter och att utrusta dem med innovativa företagsmodeller.

2. Att analysera sådana verksamheters ekonomiska och sociala potential och att ge politiska rekommendationer.

3. Att betona vikten av kunskap, utbildning och innovation för kulturarvets bevarande och stöd.

4. Att ta itu med frågan om överföring av kulturarvskunskap till de yngre generationerna och den nya generationens förvärv av kulturarvsfärdigheter.

5. Att ta itu med frågan om deltagarstyre avseende kulturarv bland offentliga och privata aktörer.

Den förberedande åtgärden kommer att genomföras under Europaåret för kulturarv 2018, vilket gör detta till ett tillfälle att öka medvetenheten om hur familjeägda kulturarvshus bidrar till skyddet av kulturarv och den hållbara förvaltningen av desamma.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 500 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur – årligt arbetsprogram, index 1.10.
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se punkt 4.4. Förfrågningsunderlagets uttagningskriterier i anbudsinfordran nr EAC/50/2017.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 31/01/2018
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 01/02/2018
Lokal tid: 10:00
Plats:

rue Joseph II 70, 1049 Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 2 företrädare per anbud får närvara vid anbudsöppningen.

Av organisatoriska skäl och säkerhetsskäl ska anbudsgivaren tillhandahålla företrädarnas fullständiga namn och nummer på ID-kort eller pass minst 3 arbetsdagar i förväg till

EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu med infordrans referensnummer i e-postmeddelandets ämnesrad.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Tribunalen
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luxemburg
Telefon: +352 43031
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
30/11/2017