Доставки - 492011-2018

08/11/2018    S215    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Свищов: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2018/S 215-492011

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Свищов
Национален регистрационен номер: 000133965
Пощенски адрес: ул. „Цанко Церковски“ № 2
Град: Свищов
код NUTS: BG321 Велико Търново
Пощенски код: 5250
Държава: България
Лице за контакт: Даниела Станкова — нач. отдел ОП, Мирослава Иванова — ст. експерт ОП
Електронна поща: op@svishtov.bg
Телефон: +359 63168111
Факс: +359 63160504

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.svishtov.bg

Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=209

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на община Свищов за 2019 година“ по обособени позиции.

II.1.2)Основен CPV код
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на община Свищов — Домашен социален патронаж — гр. Свищов, ДСХ „Мария Луиза“ — гр. Свищов, ЦНСТПЛД (Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция) — 1 и 2 — с. Овча могила, община Свищов и Дневен център за деца с увреждания — гр. Свищов. Доставките ще се извършват ежедневно — до 7:00 ч., след подаване на заявка (по телефон, факс, ел. поща или куриер) за необходимите количества продукти от упълномощени лица от посочените институции в рамките на установеното работно време на съответния обект.

Подробните видове продукти, прогнозни количества и изисквания за изпълнение на обществената поръчка са съгласно техническата спецификация част от документацията за участие.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 495 633.13 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на хранителни продукти“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
15100000 Месо и месни продукти
15200000 Риба и други водни животни, преработени и консервирани
15300000 Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
15500000 Млечни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

Домашен социален патронаж — гр. Свищов, ДСХ „Мария Луиза“ — гр. Свищов, ЦНСТПЛД (Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция) — 1 и 2 — с. Овча могила

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Прогнозни количества за период от 12 месеца: мляко, прясно 2 % — 7 800 л; мляко, кисело 2 % — 14 500 кг; мляко, прясно по БДС 2 % — 250 л; мляко, кисело по БДС 2 % — 200 кг; сирене — 3 200 кг; сирене по БДС — 50 кг; кашкавал — 550 кг; кашкавал по БДС — 100 кг; извара — 20 кг; крема сирене — 100 бр.; плодово мляко 2 % — 3 200 кг; плодово мляко по БДС 2 % — 80 кг; краве масло по БДС 82 % — 50 кг; майонеза по БДС — 5 кг; месо, свинско, трупно — 100 кг; месо, свинско без кост — 3 820 кг; месо, телешко, трупно — 20 кг; карантия, свинска — 1 000 кг; карантия, телешка — 800 кг; свинско кебапче 50 гр. — 2 800 оп.; свинско кърначе — 1150 кг; кайма смес — свинско и телешко месо — 4 000 кг; кайма смес по БДС — 100 кг; сурова наденица — 2 200 кг; колбаси, малотрайни — 2 000 кг; колбаси, малотрайни БДС — 20 кг; колбаси, трайни БДС — 50 кг; пилета БДС — 1 800 кг; пилешки дреболии — 1 950 кг; риба скумрия — 1 600 кг; бяла риба — филе хек — 750 кг; наденица, варена — 1 550 кг; пилешка пържола от бутче — 246

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект „Предоставяне на топъл обяд” – Договор № BG05FMOP001-3.002-0110-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на нехранителни стоки“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39224300 Метли и четки и други изделия за почистване на домакинството
33760000 Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса
24455000 Дезинфектанти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

Домашен социален патронаж — гр. Свищов, ДСХ „Мария Луиза“ — гр. Свищов, ЦНСТПЛД (Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция) — 1 и 2 — с. Овча могила

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Прогнозни количества за период от 12 месеца: гъби дунапрен с канал — 2 870 бр.; тел кухненска — 2 350 бр.; четка за метене — 152 бр.; метла, обикновена — 52 бр.; дръжка, метална, за метли и бърсалки — 312 бр.; бърсалка за под (конци) — 440 бр.; тоалетна хартия — 550 оп.; лопатка за смет — 35 бр.; четка за пране, твърд косъм — 7 бр.; четка за тоалетна с поставка — 50 бр.; кухненски ролки (салфетки) — 2 590 оп.; пластмасови чаши — 222 оп.; попиватателни кърпи — 176 оп.; бърсалка тип моп — 57 бр.; поставка за хартиена ролка за стена — 10 бр.; машинка за течен сапун — 8 бр.; фолио, опаковъчно — 15 бр.; ръкавици, домакински — 1600 чифта и др.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект „Предоставяне на топъл обяд” – Договор № BG05FMOP001-3.002-0110-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на стоки, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39831000 Перилни и почистващи препарати
39513200 Салфетки за маса
39525600 Кърпи за съдове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

Домашен социален патронаж — гр. Свищов, ДСХ „Мария Луиза“ — гр. Свищов, ЦНСТПЛД (Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция) — 1 и 2 — с. Овча могила

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Прогнозни количества за период от 12 месеца: салфетки — 70 оп.; кофа, пластмаса — 32 бр.; кофа с цедка — 52 бр.; кофа, пластмаса — 5 бр.; дезинф. препарат, течен гел — 360 бр.; веро — 5 156 бр.; дезодорант за тоалетна чиния — 185 бр.; прах за пране 2 кг — 150 бр.; прах за пране 0,500 кг — 50 бр.; прах за пране 1 кг — 200 бр.; препарат за почистване на фаянс — 1 006 бр.; препарат за почистване на печка — 230 бр.; препарат за поч. на мебел — 26 бр.; препарат за поч. на прозорци — 362 бр.; препарат за поч. на килими — 100 бр.; препарат за поч. на теракот — 312 бр.; препарат за почистване — 20 бр.; сапун, тоалетен — 100 бр.; сапун, течен — 30 бр. и др.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект „Предоставяне на топъл обяд” – Договор № BG05FMOP001-3.002-0110-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 161-368062
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 94-Д-846
Обособена позиция №: 1
Наименование:

„Доставка на хранителни продукти“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
05/11/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Нове Инженеринг“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 203467395
Пощенски адрес: ул. „33-ти свищовски полк“ № 41
Град: Свищов
код NUTS: BG321 Велико Търново
Пощенски код: 5250
Държава: България
Електронна поща: nove_1991@abv.bg
Телефон: +359 63160399
Факс: +359 63142575
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 460 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 459 697.08 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 94-Д-847
Обособена позиция №: 2
Наименование:

„Доставка на нехранителни стоки“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
05/11/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Нове Инженеринг“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 203467395
Пощенски адрес: ул. „33-ти свищовски полк“ № 41
Град: Свищов
код NUTS: BG321 Велико Търново
Пощенски код: 5250
Държава: България
Електронна поща: nove_1991@abv.bg
Телефон: +359 63160399
Факс: +359 63142575
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 11 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 10 958.28 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 94-Д-848
Обособена позиция №: 3
Наименование:

„Доставка на стоки, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
05/11/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Нове Инженеринг“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 203467395
Пощенски адрес: ул. „33-ти свищовски полк“ № 41
Град: Свищов
код NUTS: BG321 Велико Търново
Пощенски код: 5250
Държава: България
Електронна поща: nove_1991@abv.bg
Телефон: +359 63160399
Факс: +359 63142575
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 25 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 24 977.77 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Краен срок за подаване на жалби: 18.10.2018 г.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/11/2018