Услуги - 492377-2018

08/11/2018    S215

България-Струмяни: Услуги по почистване на улици от сняг

2018/S 215-492377

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Струмяни
Национален регистрационен номер: 000024713
Пощенски адрес: пл. „7-и април“ № 1
Град: с. Струмяни
код NUTS: BG413 Благоевград
Пощенски код: 2825
Държава: България
Лице за контакт: Василка Панкова
Електронна поща: strumyani_oba@yahoo.com
Телефон: +359 7434-3108
Факс: +359 7434-3105
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.strumyani.org
Адрес на профила на купувача: http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни“

II.1.2)Основен CPV код
90620000 Услуги по почистване на улици от сняг
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Изпълнението на предмета на поръчката включва извършване на следните дейности за експлоатационен сезон 2018/2019 г. в рамките на предвидените от възложителя финансови средства:

— подготвителни работи — изготвяне на планове за зимно поддържане, технически прегледи за заявените за използване машини и съоръжения, подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия, осигуряване на необходимите материали и др.,

— снегозащита,

— снегопочистване (патрулно и периодично) на пътищата за постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане, разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно — ледени пластове.

Посочените дейности ще се изпълняват по следните общински пътища:

1. I-во основно направление:

1) с. Каменица — с. Кърпелево — 7 км;

2) с. Кърпелево—с. Вракуповица — 9 км;

3) с. Вракуповица—с. Гореме — 4 км;

4) с. Гореме—с. Цапарево — 6 км;

5) с. Цапарево—Илинден — 2 км;

2. II-ро основно направление:

6) с. Раздол—с. Клепало — 5 км;

7) с .Раздол—с. Доб

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 130 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90620000 Услуги по почистване на улици от сняг
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград
Основно място на изпълнение:

Общински пътища на община Струмяни

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнението на предмета на поръчката включва извършване на следните дейности за експлоатационнен сезон 2018/2019 г. в рамките на предвидените от възложителя финансови средства:

— подготвителни работи — изготвяне на планове за зимно поддържане, технически прегледи за заявените за използване машини и съоръжения, подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия, осигуряване на необходимите материали и др.,

— снегозащита,

— снегопочистване (патрулно и периодично) на пътищата за постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане, разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно — ледени пластове.

Посочените дейности ще се изпълняват по следните общински пътища:

1. I-во основно направление:

1) с. Каменица—с. Кърпелево — 7 км;

2) с. Кърпелево—с. Вракуповица — 9 км;

3) с. Вракуповица—с. Гореме — 4 км;

4) с. Гореме—с. Цапарево — 6 км;

5) с. Цапарево — Илинден — 2 км;

2. II-ро основно направление:

6) с. Раздол — с. Клепало — 5 км;

7) с. Раздол — с. Доб

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на всяка заявка на възложителя / Тежест: 50 %
Цена - Тежест: 50 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 130 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка възложителят не поставя изискване за годност/правоспособност за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние на участника.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците в настоящата обществена поръчка следва да са изпълнили дейности с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

За „дейности с идентичен или сходен предмет на поръчката“ следва да се разбират дейности по разчистване на преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени или разтопени снежни пластове, обезопасяване на пътищата против хлъзгане — опесъчаване, снегопочистване на улиците и пътищата от снежна покривка.

Минимално изискване:

Участникът следва да е извършил минимум 1 (една) услуга с идентичен или сходен предмет на настоящата обществена поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 11/12/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/12/2018
Местно време: 11:00
Място:

с. Струмяни, пл. „7-и април“ № 1, залата на общински съвет

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичното заседание за отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/11/2018